Výzva

Galéria MEDIUM vyhlasuje Výzvu na podávanie výstavných projektov na rok 2020

open call 2020
open call 2020

S radosťou Vám oznamujeme, že z veľkého počtu prihlásených výstavných projektov do MEDIUM OPEN CALL 2020, boli vybrané projekty:

 

Žiadosť o dokonalú bytosť - Peter Tajkov

Savage Season - Philipp Kolychev

V čase, mieste a pohybe - Ludmila Hrachovinová

Local Warming - Katarína Hládeková

Workingtitel » you can buy tape in every city« - Ramon Feller

Poiésis of the Contingent Landscapes - Kristína Jamrichová

Everything in the world began with the yes - Katarína Poliačiková

 

Gratulujeme vybraným projektom a ďakujeme všetkým prihláseným za účasť.

 

Vyhlásenie galerijnej rady k výberu projektov pre Galériu MEDIUM

Vzhľadom na vysoký počet prihlásených projektov - 72 sa galerijná rada (v zložení: Dorota Kenderová, Lucia Gašparovičová, Jakub Kopec, David Koronczi, Ján Kralovič) rozhodla zvoliť nasledovné kritériá k výberu projektov pre Galériu MEDIUM:

- Z posudzovaných projektov zohľadňovala predovšetkým jasne formulovanú kurátorskú koncepciu, výstavy kriticky skúmajúce vyprofilovanú tému alebo stanovený problém. Komisia uprednostnila projekty, v ktorých bola zrejmá vzájomná kooperácia kurátora/kurátorky s výtvarníkom/výtvarníčkou/skupinou, a výstavné projekty, ktoré racionálne a koncepčne zohľadňovali finančné, priestorové a inštalačné možnosti galérie.

- Galerijná rada sa rozhodla vybrať počet výstavných projektov , ktorý umožňuje intenzívnejšie pracovať so samotným formátom výstavy a sprievodným programom. Dôraz sa kladie na galerijnú edukáciu, workshopy, prípadne komentované prehliadky, cez ktoré je možné výraznejšie sprostredkovať kontext výstavy a rozvíjať paralelné témy a kritickú diskusiu s cieľom zapojenia študentov, pedagógov i širšej verejnosti. Komisia bude klásť dôraz na aktivizačný činiteľ samotného výstavného formátu.

- Výber projektov – v paralelnej línii – sleduje spoluprácu s vysokými školami umeleckého zamerania (v zohľadnení predošlých kritérií). V tomto ohľade boli vybraté projekty prezentujúce súčasnú tvorbu absolventov FA TUKE Košice, absolventov AVU Praha a výtvarníčky/pedagogičky z FAVU Brno. Prezentačný priestor bol vyhradený aj na výstavu výrazných absolventov VŠVU, minulý rok ocenených cenou rektorky.

- Komisia odporučila niektoré z prihlásených projektov predstaviť v priestore MEDIA – Studio (v pôdoryse , miestnosť č. 6). Tento priestor bude v rámci výstavného roka 2020 určený prezentačným , performatívnym aktivitám, krátkodobým výstavám, prednáškam a diskusiám, ktoré budú v časti dramaturgie iniciované študentmi/ študentkami a koordinované riaditeľkou galéria, tímom stážistov/stážistiek a galerijnou radou. Priestor Studia vymedzený tvorivými, edukatívnymi a projektovo-prezentačnými aktivitami vychádza v ústrety požiadavkám študentov/študentiek o vytvorenie prezentačnej platformy na pôde galérie.

 

Mgr. Art. Lucia Gašparovičová, ArtD.

Mgr. Art. Dorota Kenderová, ArtD.

Ing. Arch. Jakub Kopec

Mgr. Art. David Koronczi

Mgr. Ján Kralovič, PhD.

 

 

Termín odovzdania prihlášok:
10.10. 2019

Presné inštrukcie výzvy ako i prihlasovacie formuláre nájdete na stiahnutie v pravom paneli.

Prihlášky spolu s prílohami zasielajte na adresu:
gasparovicova@vsvu.sk

V predmete správy treba uviesť:
"Výstavný projekt 2020"


Galerijná rada (pre obdobie 2019-2020):
JAKUB KOPEC — architekt
pedagóg (Ateliér Urbánne stratégie, Katedra architektonickej tvorby VŠVU)
DÁVID KORONCZI — vizuálny umelec
pedagóg (Ateliér vvv, Katedra intermédií VŠVU)
JÁN KRALOVIČ — historik umenia
pedagóg (Centrum výskumu VŠVU)
DOROTA KENDEROVÁ — vizuálna umelkyňa
riaditeľka Východoslovenskej galérie
LUCIA GAŠPAROVIČOVÁ — vizuálna umelkyňa
vedúca Galérie MEDIUM

 

Pre konzultáciu projektu a vyplnenia prihlášky kontaktujte:

Lucia Gašparovičová
Galéria MEDIUM
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
Hviezdoslavovo nám. 18
814 37 Bratislava
Email: gasparovicova@vsvu.sk
Tel.: 02/5942 8570
www.vsvu.sk/galeria-medium