Výstavný plán

VÝSTAVNÝ PLÁN 2019
 

?. 1. - 17. 2. 2019

Medium
1+1+1+1=1 (výstava presunutá z roku 2018)
autorky: Simona Gottierová, Martina Mäsiarová, DanaTomečková
kurátorka: Beata Jablonská

anotácia: Projekt je spoluprácou nás troch v jednom čase a jednom priestore. Spoločným východiskom je skúmanie vzťahu telo – priestor- materiál - svet – zážitok. Toto spojenie skúmame prostredníctvom zmyslového, celotelového vnímania a základnej fyzikality tela, materiálu, veci. Vytvárame situácie, v ktorých divák najskôr zažíva seba/priestor, a až potom túto skúsenosť rozlišuje a artikuluje, asociuje a zatrieďuje do už známych kategórií. Zaujímajú nás miesta stretu, ktoré majú častokrát charakter pnutia; jednak časového (trvajú okamih, sú skôr pohybom ako stavom), a jednak materiálového (materiály nechávame pretekať, šponujeme limity).
Chceme vystavovať telo prázdnu, priestoru, situácii - zažívať sa týmto prostredníctvom inak - novo. Zaujímajú nás možnosti zviditeľňovania niečoho, čo telo cíti, no nevie uchopiť. Nazývame to ne/materiál.
V priestore galérie chceme po dobu dvoch týždňov vytvoriť akúsi otvorenú platformu a v nej prebývať, skúmať, zažívať, tvoriť. Zároveň ponúkame možnosť aktívneho vstupu diváka do priestoru a jeho participovanie, či pozorovanie.
dianie, situácia, pohyb, text, slovo, zvuk, video, akcia, pobyt, gesto, dotyk, stopa, objekt dianie, pohyb, skúška, vec, experiment, vôňa, text, rozhovor, situácia, zvuk, video, akcia, pobyt, prítomnosť

Small
GLITCH (výstava presunutá z roku 2018)
autorka: Mária Kováčik, rod. Ustaníková
kurátorka: Miroslava Urbanová

anotácia: V priestoroch galérie Médium by sme chceli predstaviť najnovší projekt Márie Kováčik s názvom Glitch. Jedná sa o veľkoformátovú prácu (ca 2x3m) prevedenú technikou, ktorú autorka použila počas realizácie svojej diplomovej práce Hra na príťažlivosť (dokumentácia v portfóliu), t.j. maľba na zmršťujúce fólie. Jednotlivé polia fólie vytvoria výsledný obraz, ktorý bude podsvietený. Výber techniky v prípade Máriiných prác nie je nikdy náhodný. Skúmanie taktilnosti banálnych objektov pomocou maľby obmedzenou farebnou škálou, či uniformácia individuality identickým kontúrovaním čŕt tváre a premietaním obrazu v snahe dosiahnuť dokonalú neexistujúcu predlohu, sú charakteristické pre jej predošlé práce.
Leitmotívom jej najnovšej práce sú rušivé momenty, ktoré vstupujú do našej každodennosti a narúšajú náš stereotyp. Autorka sa chce pohrávať s vnímaním diela ako celku a jeho jednotlivých častí, ktoré by malo priniesť divákovi ambivalentný zážitok – zvábiť ho kompozičnou jednotou, ktorú narušia jednotlivé výjavy. Termín glitch indikuje poruchu, onen rušivý moment, zároveň však konotuje neustálu zmenu kvality digitálneho obrazu. Niečo obdobné sa deje v procese výroby obrazov pomocou zmršťujúcej fólie – mení sa kvalita obrazovej informácie, no message ostáva. Vzhľadom na jednoduchosť inštalácie spomínaného projektu nákres k inštalačnému riešeniu neprikladáme ako samostatnú prílohu.
 

Specific (počas celého roka):
Nalezinec
autor: Ján Šipöcz

anotácia: Do priestoru by som na týždennej báze pridával jednu fotografiu, ktorú by každý týždeň prekrila druhá, tretia, štvrtá a tak ďalej. Vznikla by výstava, ktorá by trvala po celý rok. Náhodný divák by uvidel len fragment, naopak ten pravidelný by mal možnosť sledovať vývoj výstavy priebežne. Prevedenie výstavy by bolo jednoduché. Vytlačenú fotografiu by som lepil priamo na stenu a následne ju každý týždeň prelepoval novou a vytvoril tak niečo ako “sendvič“z fotografií.
Inšpiráciu som čerpal v prelepených plagátoch na plotoch. Prenesene sa však podobné vrstvenie deje aj na sociálnych sieťach, kde sú jedny "eventy" prekrývané ďaľšími. Na záver projektu Nalezinec vznikne objekt. Artefakt, akýsi katalóg, v ktorom sa ale nebude dať listovať. Fotografie budú zachytávať nájdené predmety/objekty, ktoré však nie sú stratené, skôr len nepovšimnuté a zabudnuté, alebo vnímané ako nepotrebné. Odmietnuté.
Projektom Nalezinec chcem formou výstavy dať týmto predmetom druhú šancu. Tým, že predmety vyfotografujem a následne vystavím, dostanú nový zmysel svojej existencie.
Fotografie budú vznikať priebežne. V portfóliu pripájam niekoľko ukážok fotografií nájdených predmetov, ktoré ma k téme druhej šance inšpirovali.

 

 

21. 2. - 17. 3. 2019

Large
ART CAMPUS 

anotácia: Výstava súťažných návrhov Art Campusu v areáli Vvysokej školy výtvarných umení v Bratislave na Drotárskej ceste 44 (ubytovaco-stravovacieho zariadenia, technologického pavilónu, ateliérového pavilónu, prednáškového pavilónu, auly a akademickej knižnice, rektorátu a administratívy, voľnočasovej a parkovacej zóny).
Zverejnením návrhov a výsledkov súťaže chce VŠVU verejnosti prezentovať celú škálu architektonických riešení a mieru naplnenia jej požiadaviek a očakávaní – v zmysle skvalitnenia výučby a študijného komfortu.

 

 

22. 3. - 14. 4. 2019

Medium
To be determinated
vystavujúci: študenti z Royl Academy of Art The Hague
kurátori: Donald Weber a Olja Triaska Stefanovič

anotácia: Výstava fotografií študentov Royl Academy of Art The Hague, ktoré vzniknú počas intenzívneho workshopu v Bratislave v spolupráci s Katedrou fotografie VŠVU.


Small
Editoriál
vystavujú: študenti Ateliéru ilustrácie a grafiky na VŠVU a študenti Katedry ilustrácie na Plymouth College of Art
kurátorky: Kristína Hečková v spolupráci s Mel Brown

anotácia: Výstava “Editoriál” prezentuje výstupy 16tich študentov (8 z VŠVU a 8 z Plymouth College of Art), ktorí sa v školskom roku zúčastnia medzinárodného programu “The Great Editorial Race”, ktorý sa uskutoční na začiatku letného semestra na oboch univerzitách zároveň. Výstava “Editoriál” predstaví cca 48 editoriálových ilustrácií od mladých autorov, ktorí svojimi dielami reagujú na súčasné dianie a vyzývajú verejnosť k diskusii. Projekt bol podporený Nadáciou Tatra banka. Do projektu sa zapojí Denník N.

 

 

18. 4. - 12. 5. 2019  

Large
Nadácia NOVUM
Operačná a externá pamäť v umení
koncepcia: Marian Zervan a Ivan Gerát
kurátor:  Miroslav Haľák
predbežný zoznam zúčastnených umelcov: Dominik Hlinka, Jaroslav Kyša, Jaroslav Varga, Žofia Dubová a András Cséfalvay

anotácia: Vzťahy medzi rôznymi podobami individuálnej a kolektívnej pamäte sú tradičnou témou dejín umenia. Razantný nástup počítačovej techniky v posledných desaťročiach spôsobuje na viacerých rovinách radikálne prehodnocovanie tradičného chápania pamäťových médií, ktoré čoraz viac ovplyvňujú súčasnú kultúru. Výstava ponúkne náhľady do tohto pozoruhodného problémového poľa prostredníctvom vybraných diel ocenených finalistov súťaže Nadácie NOVUM. Sprievodným podujatím výstavy bude odborná konferencia.

 

 

17. 5. - 26. 5. 2019

Large
Výstava prác študentov, ktoré vzniknú v Ateliéri Hosťujúceho pedagóga.

 

 

4. 6. - 7. 7. 2019

Small
Mýtus domova
vystavujúci: Marián Laššák
kurátor:

anotácia: „Mýtus domova“ je autorská výstava kolekcie úžitkových predmetov a objektov. Projekt nadväzuje na smerovanie doterajšej tvorby, v ktorej sa systematicky venujem téme každodennosti a vzťahu jednotlivca k materiálnej kultúre v kontexte domáceho prostredia. Mýtus domova je na jednej strane možné vnímať ako spoločenský konštrukt masírovaný dosahovaním spotrebiteľských kvót, no na strane druhej ako úprimnú túžbu každého z nás po „ideálnom domove“. Téma bývania dostáva veľký mediálny priestor, či už na veľtrhoch, v podobe lifestyle magazínov, televíznych show s premenami bytov, alebo sitkomoch, kde interiéry hlavných hrdinov reprezentujú najnovšie trendy v bývaní. Aj napriek tomu túto oblasť paradoxne charakterizuje uniformita a ľahko predvídateľná estetika. Cieľom výstavy však nie je byť nositeľom dobrého vkusu, či hodnotiť daný stav, ale skôr naopak. Poukazuje na to, že domov nie je v súvislosti s dizajnom reprezentovaný len jeho materiálnou povahou, ale predovšetkým schopnosťou napĺňať emocionálnu potrebu, ktorá je silne individuálna a presahuje dobre mienené rady bytových dizajnérov a štylistov. Prostredie domova odhaľuje ako priestor plný intimity, poetiky a irónie.

 

Medium
4500 stôp
autorka: Dominika Jackuliaková
kurátor: Filip Vančo

anotácia: '4500 stôp' je nadmorská výška, ktorú som si poznačila počas jedného z letov do USA. Bola to výška ktorú sme dosiahli, keď oblaky znemožnili akýkoľvek vizuálny kontakt s práve opusteným miestom. Fotografický projekt ‘4500 stôp’ je úvahou o tom čo pre nás znamená žiť v inej krajine a naopak, aké to je zostať žiť na mieste, kde sme sa narodili. Akým spôsobom nás jedno i druhé limituje, či naopak obohacuje. Séria fotografií konfrontuje prostredie poznané (Slovensko) s prostredím spoznávaným (USA). Fotografie sú vizuálnym dôkazom aktivity (alebo naopak pasivity či straty záujmu) človeka v urbánnom prostredí a na jeho periférii.

 

 

16. 7. - 18. 8. 2019

Medium
Night walk, day sleep
autori: Ján Valík, Akiko Ueda
kurátor: Martina Ivičič

anotácia: Spoločná výstava dvoch maliarov, Jána Valíka (SK) a Akiko Ueda (JP), artikulujúca vnímanie premostenia na rozhraní krajiny, abstrakcie a naratívneho priestoru v aktuálnej tvorbe oboch umelcov. Tvorba oboch autorov je zároveň absorbuje a premosťuje východné i západné príncípy vnímania.

 

Small
Échos deu Futur
vystavujúca: Petra Čížková
kurátor/ka:

anotácia: Projekt Échos du Futur se zabývá otázkami týkajícími se budoucnosti lidstva a možnostmi, které nabízejí technologie a příroda. Tyto otázky jsou vztaženy hlavně k tělu, tělesnosti a kybertělesnosti. Potencionální možnosti lidského těla jsou nahlíženy s velkou dávkou nadhledu, přesto se povětšinou opírají o již dosažené úspěchy genetického inženýrství, či technologického pokroku. Ústředním tématem je otázka, kterou ve svém Manifestu kyborgů položila již Donna J. Haraway: „Proč by měla naše těla končit kůží?“ – Organismus může být mechanizován například protézami, intimními komponenty, elektronickými implantáty a podobně, nebo může být geneticky pozměněn – genovou terapií, klonováním, genetickou mutací, …možností bude čím dál víc. Projekt Échos du Futur je zaměřen na kybernetické znázornění, ve kterém hledá cestu ven z bludiště dualismů, v rámci kterých interpretujeme naše těla, tedy nástroje k nám samotným. Jedná se o stavbu a zároveň destrukci strojů, identit, kategorií, vztahů a kosmických příběhů. K vytváření těchto kyborgů, nebo jejich částí používám technologické dovednosti (3d tiskárny, 3d kreslící pera, virtuální realitu, apod.) v kombinaci s přírodními materiály, organickými látkami, či prefabrikovanými částmi.
 

 

27.8. - 22.9.2019

Medium
I am an armchair anarchist, I believe in soft power lf art
vystavujúca: Kata Mach
kurátorka: Zuzana Jakalová

anotácia: Výstava by mala byť akýmsi autorkiným návratom na umeleckú scénu a malou revíziou doteraz nevystavenej tvorby zaoberajúcej sa témou protestu a umenia. Cieľom projektu je podnietenie verejnej diskusie o umení a jeho potencii kriticky sa podieľať na spoločenskom dianí. Do akej miery umelecké vyjadrenie upadá do estetizácie politického a do akej miery dokáže reálne ovplyvniť postoje a konanie diváka? Vystavené diela sú prostriedkami hlbšieho skúmania vzťahov v neoliberálne kapitalistickej spoločnosti, ktorá je prostredníctvom bio-moci (Foucault) okolnosťou (condition) veškerého bytia a absolútnym spektáklom (Debord). Protest sa v neoliberálnom kapitalizme tiež stáva spektáklom kooptovaným systémom, ktorý napokon ostáva víťazným a posilneným, preto protest nazývam ornamentom kapitalizmu. Napokon, opäť sa vraciam k téme redistribúcie pôžitku, ako nástroja uplatňovania moci.


Small
Hold your horses / Diamanty
autorka: Lucia Dovičáková
kurátor: Palo Fabuš

anotácia: Chcela by som ukazat svoju kresebnu polohu, kedze som znamejsia ako maliarka, ale v poslednej dobre sa pomerne casto venujem kresbe. Spracuvavam klasicky feminististicke temy – co naprvy pohlad mozno nieje tak uplne zrejme ale uz len volbou motivu kona sa pokusam odkazovat na:
1. jazdecky portret – vacsinou tykajuci sa panovnika, malovany autorom – mužom. 2. kon celkovo je pre mna symbolom muza, muzstva – kedze predstavuje slobodu, nesputanost, odvahu – vsetko vlastnosti, co sa primarne pripisuju muzom – nie zenam, matkam „udrziavatelkam domaceho krbu“ od ktorych sa vyzaduje skor stálost, dobrota, laskavost, nevybojnost, spokojnost s danym stavom atd.
3. Uz samotny nazov cyklu „Prekazkovy beh“ odkazuje na feministicke pojednanie o zabudnutych, opominanych maliarkach zenach v historii umenia od Germaine Geer.
4. Znama samovrazda sufrazetky Emily Wilding Davison, ktora umrela nasledkami zraneni ked sa hodila pod kopyta kona na dostihoch.
5. Okrem volby motivu, ma vsak najma zaujima moment „rozhodovania sa“. Ten neisty medzistav v ktorom zvazujeme moznosti, v ktorom hrozi najviac, ze ziaden cin nevykoname a nikam sa neposunieme, pretoze vyhliadky mozu byt desive, prinajmensom riskantne – pretoze netusime, ktora moznost je ta „spravna“. Spravna neexistuje no tuzime si racionalne dopredu odklepnut, uistit sa, ze tento smer bude ten spravny.

 

 

1. 10. - 27. 10. 2019

Medium
V absencii svetla (pracovný názov)
autorka: Kristína Kandriková
kurátor: David Bartoš

anotácia: Výstava bude plynulým nadviazaním na doterajšiu skúsenosť s maľbou, fyzikálnymi vlastnosťami farby a požiadavkou na diváka, ktorý si vlastným pohybom určí nazeranie na objekt. Od žiarivých neónových plôch sa diela ponárajú viac do tmy, v ktorej sa snažím priblížiť k základu vlastnej bytosti, kedy to, kým chcem a snažím sa byť, nie je prítomné.
 

Small:
Self Design/ Personal Landscapes
autorka: Ľubica Mildeová
kurátor: Jozef Kovalčík

anotácia: Navrhovaný projekt predstavuje výstup praktickej časti dizertačnej práce s názvom témy Kult intimity, ktorou sa zaoberám od roku 2015. ( Školiteľ: prof. František Burian, akad.soch., školiteľ/konzultant: Mgr. Jozef Kovalčik, PhD.)
Vystavená inštalácia bude pozostávať zo série sadrových objektov vytvorených rozličnými technikami (cca 80 ks) a objektov tvarovaných do prefabrikovaných materiálov (tvrdený polystyrén, prípadne umelé drevo) (cca 20 ks) pomocou počítačom riadenej frézy. Finálny výstup bude prezentovať zjednotenie / prelínanie osobného, skutočného a virtuálneho sveta definujúceho jednotlivca a symbolické vrstvy jeho každodenného života.

 


1. 11. - 1. 12. 2019

Large
Mesiac fotografie 2019

 

 

9. 12. 2019 – 15. 12. 2019

Large
Výstava prác študentov, ktoré vzniknú v Ateliéri Hosťujúceho pedagóga.

 

 

19. 12. 2019 – 26. 1. 2020

Large
Inmensa Luz
autorka: Erika Szőke
kurátor: Mate Csanda

anotácia: Konceptualnym stredobodom projektu Inmensa Luz je experimentovanie s mediom fotografie pomocou vlastnoručne vyrobenych viacdierkovych kamier, ktore premietaju obraz cez viacero dierok na svetlocitlivy podklad. Na zhotovovanie experimentalnych fotografii použivam vlastnoručne vyrobene viacdierkove kamery, ktore premietaju obraz cez viacero dierok na svetlocitlivy podklad. Zaujimavosťou na tomto postupe je, že na exponovanie obrazu použivam perforovane a upečene platy cesta, ktore su prifarbene čiernym prirodnym pigmentom. Usporiadanie dierok na „objektive“ z cesta je pozorovateľne aj na vyvolanom obraze. Tuto vlastnosť by som chcela skumať ďalej a vytvoriť nove variacie na takto vytvorene obrazce.