Výstavný plán

VÝSTAVNÝ PLÁN 2019
 

15. 1. - 17. 2. 2019

Medium
1+1+1+1=1 (výstava presunutá z roku 2018)
autorky: Simona Gottierová, Martina Mäsiarová, Dana Tomečková
kurátorka: Beata Jablonská

anotácia: Projekt je spoluprácou troch autoriek v jednom čase a v jednom priestore. Spoločným východiskom je skúmanie vzťahu telo – priestor - materiál - svet – zážitok. Toto spojenie skúmajú prostredníctvom zmyslového, celotelového vnímania a základnej fyzikality tela, materiálu, veci. Vytvárajú situácie, v ktorých divák najskôr zažíva seba/priestor a až potom danú skúsenosť rozlišuje a artikuluje, asociuje a zatrieďuje do už známych kategórií.


Small
GLITCH (výstava presunutá z roku 2018)
autorka: Mária Kováčik, rod. Ustaníková
kurátorka: Miroslava Urbanová

anotácia: Termín glitch indikuje poruchu, onen rušivý moment, zároveň však konotuje neustálu zmenu kvality digitálneho obrazu. Niečo obdobné sa deje v procese tvorby obrazov pomocou zmršťujúcej fólie, kde sa mení kvalita obrazovej informácie, no message ostáva.
 

Specific (počas celého roka):
NALEZINEC
autor: Ján Šipöcz

anotácia: Nalezinec - fotograficky zachytené zabudnuté nepovšimnuté predmety, ktoré projektom získavajú druhú šancu, nový zmysel existencie.V týždenných intervaloch bude na stenu galérie pridávaná/vrstvená nová a nová fotografia, až na záver roku vznikne Artefakt, akýsi katalóg, v ktorom sa ale nebude dať listovať.

 

 

23. 2. - 17. 3. 2019

Large
ART CAMPUS VYSOKEJ ŠKOLY VÝTVARNÝCH UMENÍ
vystavujúci: MS architekti s.r.o., Ren Ito Arq., DI Andreas Marth / AllesWirdGut Architektur ZT GmbH, EHL & KOUMAR ARCHITEKTI s.r.o., SLLA s.r.o., PHA, s.r.o., Pedro Pitarch Alonso, zerozero, s.r.o., A B.K.P.Š., Ovo Grabczewscy architekci Oskar Grabczewski, Studio Perspektiv s.r.o., Ing.arch. Ján Mihalov, Architekti Šebo Lichý s.r.o., Růžička a partneři s.r.o., SPDe s.r.o., RULES, s.r.o., Ing.arch. Andrej Olah / GRAU, Ateliér URBAN, s.r.o., FISCHERS, a. s., CREATERRA s.r.o., Arch. Dipl.-Ing. Max Uteh, Ing. arch. Michal Bogár, ENDORFINE s.r.o., Ing.arch. Márius Žitňanský, Ing.arch. Vladimír Šimkovič, Kolčák architekti, s.r.o., RO_AR Szymon Rozwalka architects, FKF design, spol. s.r.o., AKJančina s.r.o., Ing.arch. Ilja Skoček, PLURAL s.r.o., CHYBIK+KRISTOF ASSOCIATED ARCHITECTS s.r.o.

anotácia: Výstava súťažných návrhov Art Campusu v areáli Vvysokej školy výtvarných umení v Bratislave na Drotárskej ceste 44 (ubytovaco-stravovacieho zariadenia, technologického pavilónu, ateliérového pavilónu, prednáškového pavilónu, auly a akademickej knižnice, rektorátu a administratívy, voľnočasovej a parkovacej zóny).
Zverejnením návrhov a výsledkov súťaže chce VŠVU verejnosti prezentovať celú škálu architektonických riešení a mieru naplnenia jej požiadaviek a očakávaní – v zmysle skvalitnenia výučby a študijného komfortu.

 

 

22. 3. - 14. 4. 2019

Large
TO BE DETERMINATED
vystavujúci: študenti z Royl Academy of Art The Hague
kurátori: Donald Weber a Olja Triaska Stefanovič

anotácia: Výstava fotografií študentov Royl Academy of Art The Hague, ktoré vzniknú počas intenzívneho workshopu v Bratislave v spolupráci s Katedrou fotografie Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave.


Small
EDITORIÁL - VÝSTAVA ZRUŠENÁ
vystavujú: študenti Ateliéru ilustrácie a grafiky na Vysokej školy výtvarných umení a študenti Katedry ilustrácie na Plymouth College of Art
kurátorky: Kristína Hečková a Mel Brown

anotácia: Výstava “Editoriál” prezentuje výstupy 16tich študentov (8 z VŠVU a 8 z Plymouth College of Art), ktorí sa v školskom roku zúčastnia medzinárodného programu “The Great Editorial Race”, ktorý sa uskutoční na začiatku letného semestra na oboch univerzitách zároveň. Výstava “Editoriál” predstaví cca 48 editoriálových ilustrácií od mladých autorov, ktorí svojimi dielami reagujú na súčasné dianie a vyzývajú verejnosť k diskusii. Projekt bol podporený Nadáciou Tatra banka. Do projektu sa zapojí Denník N.

 

 

25. 4. - 12. 5. 2019  

Large
Nadácia NOVUM
OPERAČNÁ A EXTERNÁ PAMÄŤ V UMENÍ
koncepcia: Marian Zervan a Ivan Gerát
kurátor:  Miroslav Haľák
predbežný zoznam zúčastnených umelcov: Dominik Hlinka, Jaroslav Kyša, Jaroslav Varga, Žofia Dubová, Dorota Sadovská, Štefan Papčo a András Cséfalvay

anotácia: Vzťahy medzi rôznymi podobami individuálnej a kolektívnej pamäte sú tradičnou témou dejín umenia. Razantný nástup počítačovej techniky v posledných desaťročiach spôsobuje na viacerých rovinách radikálne prehodnocovanie tradičného chápania pamäťových médií, ktoré čoraz viac ovplyvňujú súčasnú kultúru. Výstava ponúkne náhľady do tohto pozoruhodného problémového poľa prostredníctvom vybraných diel ocenených finalistov súťaže Nadácie NOVUM. Sprievodným podujatím výstavy bude odborná konferencia.

 

 

24. 5. - 28. 5. 2019

Large
ATELIÉR HOSŤUJÚCEHO PROFESORA - FRANCOIS ROCHE (FR)
vystavujúci: študenti/ky Katedry architektonickej tvorby, Katedry intermédií a Katedry dizajnu
kurátor: Francois Roche

anotácia: Výstava študentských prác, ktoré vznikli počas semestrálnej stáže v Ateliéri hosťujúceho profesora VŠVU. Letný semester viedol francúzsky architekt a spoluzakladateľ architektonického ateliéru New Territories, Francois Roche.
Francois Roche reprezentuje svojou tvorbou tzv. polymorfnú architektúru  v intervale od robotickej po biomorfnú, v mene ktorej prehovára ako transgenderový avatar a kladie si otázky spochybňujúce mocenské pozície v architektúre: „kto hovorí, kto má právo hovoriť, kto je poverený nejakou autoritou (inštitúciou) v mene ktorej deklaruje stanoviská“. Zaujíma sa o teritóriá moci, v ktorých sa  kriticky prehodnocuje pozícia architektúry ako takej, vrátane role architekta v dnešnom svete.

 

4. 6. - 7. 7. 2019

Small
MÝTUS DOMOVA
vystavujúci: Marián Laššák
kurátor:

anotácia: „Mýtus domova“ je autorská výstava kolekcie úžitkových predmetov a objektov. Téma bývania dostáva veľký mediálny priestor, či už v podobe lifestyle magazínov, televíznych show s premenami bytov, alebo sitkomoch. Výstava poukazuje na to, že domov je predovšetkým schopnosť napĺňať emocionálnu potrebu, ktorá je silne individuálna.

 

Medium
4500 STÔP
autorka: Dominika Jackuliaková
kurátor: Filip Vančo

anotácia: '4500 stôp' je nadmorská výška, ktorú som si poznačila počas jedného z letov do USA. Bola to výška ktorú sme dosiahli, keď oblaky znemožnili akýkoľvek vizuálny kontakt s práve opusteným miestom. Fotografický projekt ‘4500 stôp’ je úvahou o tom čo pre nás znamená žiť v inej krajine a naopak, aké to je zostať žiť na mieste, kde sme sa narodili. Akým spôsobom nás jedno i druhé limituje, či naopak obohacuje. Séria fotografií konfrontuje prostredie poznané (Slovensko) s prostredím spoznávaným (USA). Fotografie sú vizuálnym dôkazom aktivity (alebo naopak pasivity či straty záujmu) človeka v urbánnom prostredí a na jeho periférii.

 

 

16. 7. - 18. 8. 2019

Medium
NIGHT WALK, DAY SLEEP
autori: Ján Valík, Akiko Ueda
kurátor: Martina Ivičič

anotácia: Spoločná výstava dvoch maliarov, Jána Valíka (SK) a Akiko Ueda (JP), artikulujúca vnímanie premostenia na rozhraní krajiny, abstrakcie a naratívneho priestoru v aktuálnej tvorbe oboch umelcov. Tvorba oboch autorov je zároveň absorbuje a premosťuje východné i západné príncípy vnímania.

 

Small
ÉCHOS DEU FUTUR
vystavujúca: Petra Čížková
kurátor/ka:

anotácia: Projekt Échos du Futur se zabývá otázkami týkajícími se budoucnosti lidstva a možnostmi, které nabízejí technologie a příroda. Tyto otázky jsou vztaženy hlavně k tělu, tělesnosti a kybertělesnosti. Potencionální možnosti lidského těla jsou nahlíženy s velkou dávkou nadhledu, přesto se povětšinou opírají o již dosažené úspěchy genetického inženýrství, či technologického pokroku.
 

 

27.8. - 22.9.2019

Medium
I am an armchair anarchist, I believe in soft power lf art
vystavujúca: Kata Mach
kurátorka: Zuzana Jakalová

anotácia: Výstava by mala byť akýmsi autorkiným návratom na umeleckú scénu a malou revíziou doteraz nevystavenej tvorby zaoberajúcej sa témou protestu a umenia. Cieľom projektu je podnietenie verejnej diskusie o umení a jeho potencii kriticky sa podieľať na spoločenskom dianí. Do akej miery umelecké vyjadrenie upadá do estetizácie politického a do akej miery dokáže reálne ovplyvniť postoje a konanie diváka? Vystavené diela sú prostriedkami hlbšieho skúmania vzťahov v neoliberálne kapitalistickej spoločnosti, ktorá je prostredníctvom bio-moci (Foucault) okolnosťou (condition) veškerého bytia a absolútnym spektáklom (Debord).


Small
Hold your horses / Diamanty
autorka: Lucia Dovičáková
kurátor: Palo Fabuš

anotácia: Prezentácia autorkynej kresebnej polohy, v ktorej spracúva klasicky feminististické témy – voľbou motívu koňa sa pokúšam odkazovať na:
1. jazdecky portrét – väčšinou týkajúci sa panovníka, maľovaný autorom – mužom.
2. kôn - symbol muža, mužstva – keďže predstavuje slobodu, nespútanosť, odvahu –  vlastnosti primárne pripisované mužom a nie ženám, matkám „udržiavateľkám domáceho krbu,“ od ktorých sa vyžaduje skôr stálosť, dobrota, láskavosť, nevýbojnosť, spokojnosť s daným stavom atď.
3. Názov cyklu „Prekážkový beh“ odkazuje na feministické pojednanie o zabudnutých, opomínaných maliarkách v histórii umenia od Germaine Geer.
4. Známa samovražda sufražetky Emily Wilding Davison, ktorá zomrela na následky zranení, keď sa hodila pod kopytá koňa na dostihoch.
5. Okrem voľby motívu, ma vsak najmä zaujíma moment „rozhodovania sa“. Ten neistý medzistav, v ktorom zvažujeme možnosti, v ktorom hrozí najviac, že žiaden čin nevykonáme a nikam sa neposunieme, pretože výhliadky môžu byt desivé, prinajmenšom riskantné – pretože netušíme, ktorá možnosť je tá „správna“.

 

1. 10. - 27. 10. 2019

Medium
V absencii svetla (pracovný názov)
autorka: Kristína Kandriková
kurátor: David Bartoš

anotácia: Výstava bude plynulým nadviazaním na doterajšiu skúsenosť s maľbou, fyzikálnymi vlastnosťami farby a požiadavkou na diváka, ktorý si vlastným pohybom určí nazeranie na objekt. Od žiarivých neónových plôch sa diela ponárajú viac do tmy, v ktorej sa snažím priblížiť k základu vlastnej bytosti, kedy to, kým chcem a snažím sa byť, nie je prítomné.
 

Small:
Self Design/ Personal Landscapes
autorka: Ľubica Mildeová
kurátor: Jozef Kovalčík

anotácia: Navrhovaný projekt predstavuje výstup praktickej časti dizertačnej práce s názvom témy Kult intimity, ktorou sa zaoberám od roku 2015. ( Školiteľ: prof. František Burian, akad.soch., školiteľ/konzultant: Mgr. Jozef Kovalčik, PhD.)
Vystavená inštalácia bude pozostávať zo série sadrových objektov vytvorených rozličnými technikami (cca 80 ks) a objektov tvarovaných do prefabrikovaných materiálov (tvrdený polystyrén, prípadne umelé drevo) (cca 20 ks) pomocou počítačom riadenej frézy. Finálny výstup bude prezentovať zjednotenie / prelínanie osobného, skutočného a virtuálneho sveta definujúceho jednotlivca a symbolické vrstvy jeho každodenného života.

 


1. 11. - 1. 12. 2019

Large
Mesiac fotografie 2019

 

 

9. 12. 2019 – 15. 12. 2019

Large
Výstava prác študentov, ktoré vzniknú v Ateliéri Hosťujúceho pedagóga.

 

 

19. 12. 2019 – 2. 2. 2020

Large
Inmensa Luz
autorka: Erika Szőke
kurátor: Mate Csanda

anotácia: Konceptualnym stredobodom projektu Inmensa Luz je experimentovanie s mediom fotografie pomocou vlastnoručne vyrobenych viacdierkovych kamier, ktore premietaju obraz cez viacero dierok na svetlocitlivy podklad. Na zhotovovanie experimentalnych fotografii použivam vlastnoručne vyrobene viacdierkove kamery, ktore premietaju obraz cez viacero dierok na svetlocitlivy podklad. Zaujimavosťou na tomto postupe je, že na exponovanie obrazu použivam perforovane a upečene platy cesta, ktore su prifarbene čiernym prirodnym pigmentom. Usporiadanie dierok na „objektive“ z cesta je pozorovateľne aj na vyvolanom obraze. Tuto vlastnosť by som chcela skumať ďalej a vytvoriť nove variacie na takto vytvorene obrazce.