Archív výstav 2011

ČLOVEK IN & OUT

 • Vystavujúci: Martin Ševčovič a Peter Čintalan
 • Kurátor: Martin Ševčovič
 • Slávnostná vernisáž: 17. 3. 2011
Človek In & Out
Človek In & Out
Človek In & Out
Človek In & Out
Človek In & Out
Človek In & Out
Človek In & Out
Človek In & Out

Výstava Človek IN & OUT ponúka divákovi pohľad na človeka z dvoch perspektív. Prvý z pohľadov je dovnútra, do duše (IN), na všetko, čo si človek nesie v sebe uložené. Toto vnútro odhaľuje pomocou akýchsi pomyselných sond Martin Ševčovič. Z formálneho hľadiska sa jedná o grafické listy, ale aj priestorové grafické objekty rôznych veľkostí. Sú vytvorené tradičnými aj experimentálnymi grafickými technikami, pomocou ktorých autor vytvára vrstvy, symbolizujúce záznam či kód časti toho všetkého, čo sa v človeku ukladá.

Z obsahového hľadiska je zámerom diela vizuálne naznačiť prienik do pomysleného vnútra človeka, odhaliť a sprostredkovať jeho skryté stránky. Vychádza z predpokladu, že ľudské vnútro je komplikovaný a neznámy terén, utváraný rôznorodými vplyvmi, ktoré na človeka pôsobia v priebehu jeho života. Pozitívne či negatívne zážitky, spomienky, bolesti i radosti, spokojnosť i frustrácia, úspechy či neúspechy, to všetko vytvára v psychike človeka vrstvy a usadeniny, ktoré pôsobia na jeho konanie. Túto zložitú vnútornú štruktúrovanosť sa autor snaží vizuálne vyjadriť kombináciou grafických techník, ktorými môže dosiahnuť rôzne typy štruktúr, vyjadrujúce odlišné pocitové škály.

Druhý z prezentovaných umeleckých pohľadov je smerovaný von (OUT) do prostredia človeka. Je predstavený formou cyklu fotografických portrétov, prostredníctvom ktorých sa jeho autor, Peter Čintalan, venoval niekoľko rokov sociologickému prieskumu vybraných zložiek obyvateľov. Fotografie sú dokumentom situácie, v ktorej sa fotografovaní chcene alebo nechcene ocitli. Portréty dopĺňajú autentické informácie v textoch, ktoré, v súčinnosti s fotografickým obrazom, tvoria pre diváka náhľady do spôsobov života súčasných ľudí viacerých generácií.

 

LENTILKY

 • Vystavujúci: Dávid Baffy
 • Kurátor: Noro Lacko
 • Slávnostná vernisáž: 15. 4. 2011
Lentilky
Lentilky
Lentilky
Lentilky
Lentilky
Lentilky
Lentilky
Lentilky

Výtvarný program Dávida Baffiho je možné jednoducho charakterizovať ako tvrdošijné zotrvávanie na pozícii individuálneho prieskumu možností maliarskeho média. Od počiatočných pokusov, pri ktorých vychádzal z prisvojovania si postupov blízkych umeniu v surovom stave, s dôrazom na výrazne vtipné, humorom odľahčené či ironické riešenie kompozície, ktoré neraz prerastalo do vizuálneho a významového paradoxu, presunul Baffi svoju pozornosť  smerom k nepredmetným kompozíciám. 

Centrálnym  problémom Baffiho maľby  je možnosť komponovania čistého, autonómneho a dynamického vizuálneho priestoru. Priestorové efekty, alebo efekty hĺbky vizuálneho poľa však nedosahuje využívaním postupov vlastným geometrickému, či matematickému budovaniu perspektívy, ani pastozitou nanášanej hmoty, ale skôr "fyzikálne", prostredníctvom intenzít jasu, svetla či farby. Dynamický aspekt Baffiho kompozícií je rovnako založený na dôslednom konštruovaní vizuálnej dejovosti. Bohatstvo vizuálnych vzťahov, do ktorých vstupujú farby, tvary či priestory, nasycuje obraz mikroudalosťami, ktoré nedovolia, aby sa celok maľby ustálil.

Som presvedčený, že dôležitým aspektom Dávidových prác je fakt, že ani pri takomto vážne chápanom a dôsledne realizovanom individuálnom výskume, jeho maliarske riešenia neopúšťa špecificky bafiiovský zmysel pre humor.

Opornými bodmi, akýmisi kĺbmi vizuálnych kompozícií, sa stávajú také miesta, ktoré Dávid Baffi nazýva "šperk". V Dávidovom chápaní je šperk bodom, či skôr vizuálnou mikroudalosťou, ktorá je pre danú kompozíciu dôležitá, ktorá do veľkej miery organizuje rovnako jeho proces "dolaďovania", či dotvárania maľby, ako aj proces vnímania obrazu divákom. Tieto šperky - udalosti,  nemusia mať bezpodmienečne nepredmetný charakter. Často sa stáva, že z nepredmetného amorfného priestoru Baffiho maľby sa vynorí náznak tvaru, ktorý vyzýva vnímateľa, aby sa vydal cestou konkrétneho vizuálneho rozhodnutia a stotožnil daný tvar s predstavou figúry.  Takéto šperky - pasce neúčinkujú len na vnímateľa, ale aj Dávid sa do nich, s nemalou dávkou hravosti a vizuálnej slasti, tiež rád necháva chytiť. V takýchto prípadoch sa najčastejšie stáva to, že Baffi akcentuje pôvodne nepredmetnú  kompozíciu ako maliarsky či vizuálny vtip. Smiech, ten vnútorný smiech Baffiho maľby, je možno aj istou cestou úniku od problému do absurdity možného, ktoré sa vo svojej hravej a odľahčenej podobe stáva prijateľným. 

Výstava "Lentilky", na ktorú Vás srdečne pozývame, prináša prierezový pohľad na tvorbu malých formátov Dávida Baffiho.  Malé formáty - "lentilky", predstavujú pomerne bohatý archív záznamov výskumného a tvorivého procesu. V istej miere autor využíva tieto malé formáty ako študijný priestor, v zmysle akýchsi maliarskych esejí, ako priestor overovania si veľkých vizuálnych hypotéz. No "lentilky" nie sú podružným formátom. V Dávidovom chápaní majú svoju vlastnú existenciu,  výrazovú a častokrát aj významovú autonómnosť.

Výstava "Lentilky" vznikla priamo pre výstavný priestor Artotéka. Názov tohto výstavného projektu je vyjadrením snahy autora pozbierať a ukázať výber zo svojich menších obrazov, ktoré vznikali kontinuálne od roku 2004, a tiež jeho presvedčenia, že farby nie sú nositeľom pochmúrnosti a sivoty ale práve naopak. Využíva svoj tvorivý nástroj, maľbu, a jej možnosti na to, aby mohol ukázať radosť z  jednoduchých tvarov a hravých farebných rozhraní, akú vedia sprostredkovať aj všetkým dôverne známe lentilky.

 

VIZUÁLNA PREMENA SLOVENSKA

 • Vystavujúci: A. Velički, L. Geisbacherová, E. Benková, Z. Hečková, B. Petríková, T. Bokor, CH. Hickmott, J. Kekeli, M. Frič, O. Skalický, J. Starovecký, M. Keniž
 • Kurátori: Ľubo Stacho, Marko Horban, Boris Németh a Martin Kleibl
 • Slávnostná vernisáž: 19. 5. 2011
Vizuálne premeny Slovenska – pozvánka, Artotéka
Vizuálne premeny Slovenska – pozvánka, Artotéka

12 študentov, 4 lektori z Katedry fotografie a nových médií Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave a 1 študent Fakulty výtvarných umení Akadémie umení v Banskej Bystrici sa v marci 2011 zúčastnili tvorivej dielne, ktorá si určila za cieľ reflektovať vizuálne premeny Slovenska. Tvorivá dielňa spočívala v týždňovej ceste po trase – Bratislava, Nitra, Banská Belá, Lom nad Rimavicou, Lovinobaňa, Košice, Ulič, Spišská Kapitula, Bratislava a mapovala takmer celé územie Slovenska od západu, cez stred až na východ. Zmyslom dielne bolo pomocou médií fotografie, videa a  zvukovej techniky zachytiť odchádzajúci svet a zároveň zaznamenať svet, v ktorom žijeme.

Témy, na ktoré sa dielňa sústredila boli: vidiek a mesto, východ a západ, chátranie a nezamestnanosť na vidieku, rozdiely medzi regiónmi, opustené dediny v horách, chátrajúce domy na vidieku, nekontrolovateľná výstavba developerov v mestách, opustené poľnohospodárske objekty, nepredané a neobývané nové byty, domy, súbory domov, nefunkčné chátrajúce fabriky, nová výstavba priemyselných parkov a tovární, nákupné centrá a množstvo iných podnetov, ktoré prispievajú k súčasnemu obrazu našej krajiny.

Výstupy projektu budú predovšetkým fotografie a istou mierou prispejú aj projekty jednotlivých študentov, ktoré majú intermediálnejší charakter, napr. zvukové záznamy alebo video sekvencie.

 

UPOMIENKA

 • Vystavujúci: Dominik Hlinka
 • Slávnostná vernisáž: 17. 6. 2011
Upomienka
Upomienka
Upomienka
Upomienka
Upomienka
Upomienka
Upomienka
Upomienka

Upomienka je prvou samostatnou prezentáciou študenta 3. ročníka Vysokej školy výtvarných umení Dominika Hlinku, ktorý v súčasnosti študuje v Ateliéri mal+by pod vedením Klaudie Kosziby.

Na výstave v Galérii Artotéka sa prezentuje výberom z rozsiahlejšieho súboru malieb Status quo, ktoré vznikli v poslednom období štúdia.

Séria malieb - trinástich portrétov česko-slovenských prezidentov ponúka v akumulovanej skratke retrospektívny chrono-logický pohľad naprieč dejinami. Portréty prezidentov sú namaľované bez zámeru doslovného spodobnenia, tváre sa vynárajú z podkladov skôr ako náčrty introspektívnej podoby „hláv“  štátu, vždy s určitou dávkou idealizácie.

Hlinka sa v maľbe prevažne venuje budovaniu priestoru akýchsi novodobých rumovísk dejín, (napr. séria obrazov Plus que parfait), a to aj tých vlastných, často bez reflektovania možnosti kritického odstupu. Realizuje tým svoju predstavu ako doviesť svoj maliarsky prístup k nejakému druhu, možno až kánonickej, dokonalosti.

V procese tvorby nie je hodnotiaci, dalo by sa povedať, že je skôr archivárom, ktorý nekomentuje, len zhromažďuje „dôkazy“ historicky podložených právd, maľbou. Reflektovaná téma, ktorá má presah z minulosti do dnešných dní, je akousi zámienkou budovať monument osobnej odvahy vidieť problémy vlastnej generácie v tieni tých predchádzajúcich.

Experimentovanie s časovou slučkou v maľbe sa síce môže javiť ako paradox, ale návrat k minulosti v tomto prípade sprítomňuje stavy, ktoré „dianím sa“ v obrazoch rozohrávajú nové príbehy.

 

SNY MANDRAGORY

 • Vystavujúca: Juliana Mrvová
 • Kurátorka: Silvia Čúzyová
 • Slávnostná vernisáž: 20. 7. 2011
Sny Mandragory
Sny Mandragory
Sny Mandragory
Sny Mandragory

Samostatná výstava Juliany Mrvovej prezentuje kresbové série vytvorené počas roku 2011 na Slovensku a vo Francúzsku. Juliana Mrvová je prevažne známa ako maliarka veľkoformátových obrazov, vo svojej tvorbe sa však dlhodobo venuje aj kresbe. Tá pre autorku nie je len prípravným médiom, ale vytvára paralelnú líniu jej skúmania privlastnených obrazov z vedeckých kníh a transformovania exaktnej vedeckej kresby do príbehových kompozícií. Kresby čiastočne fungujú v jej tvorbe ako akýsi denný záznam udalostí (série Yoga Drawings, Oyster Drawings), poznámky a komentáre, ktoré v kresbových inštaláciách dostávajú daľšie významy. Alebo sú to príbehy rastlín – Plant Dreams a Mandragora Dreams, kde je pomocou vrstvenia vytvárané rozprávanie kresbou, či vytrhnuté útržky snov. Séria Sny Mandragory, kde hlavnú úlohu získava pomyselná postava "Mandragora", magická či mystická rastlina, ktorá však svojou podobou pripomína človeka; je to ten človiečik – homunkulus ktorého túžili vytvoriť alchymisti, a ktorý môže byť rozprávačom príbehov, ale aj sám prechádza seba-premenou. Kresba tušom a akvarelom, kombinovaná s linkovými zásahmi kaligrafickým perom je sama transformáciou – či už videného sveta do podoby imaginárnych obrazov alebo privlastnenej vedeckej kresby, ktorej sú dodávané nové obsahy. Chyba ruky a temperament autora menia exaktné zobrazenie na podoby zvierat, postáv, neznámych objektov... Znakovosť kresby je tu kombinovaná s abstraktnými vrstvami náhodných škvŕn a útržkami textov. Kresby – príbehy nie sú v ničom podobné komixovým rozprávaniam – každá jedna funguje ako uzavretý celok – príbeh, svet sám pre seba, tak ako kresbová inštalácia funguje v rámci svojich vnútorných pravidiel. Vystavené diela sú rozmerovo veľmi odlišné, od malých po veľkorysé formáty 150 x 180 cm.

Text: J. Mrvová

 

NEBOLI SME TU NA ZAČIATKU.
.NEBUDEME TU NA KONCI.

 • Vystavujúci: Erik Šille
 • Kurátor:  Noro Lacko
 • Slávnostná vernisáž: 12. 9. 2011
Neboli sme tu na začiatku. Nebudeme tu ani na konci.
Neboli sme tu na začiatku. Nebudeme tu ani na konci.
Neboli sme tu na začiatku. Nebudeme tu ani na konci.
Neboli sme tu na začiatku. Nebudeme tu ani na konci.
Neboli sme tu na začiatku. Nebudeme tu ani na konci.
Neboli sme tu na začiatku. Nebudeme tu ani na konci.
Neboli sme tu na začiatku. Nebudeme tu ani na konci.

Výstava kresieb kurátorsky vypožičaných zo skicárov Erika Šilleho predstavuje fantastickú exkurziu do jednotlivých vrstiev jeho malieb.

"Výtvarná fascinácia Erika Šilleho už od jeho raných prác čerpá energiu zo zdrojov, ktoré neboli celkom bežné pre médium maľby, ale aj vďaka Šilleho výtvarným aktivitám sa v súčasnej slovenskej maľbe pomerne dobre udomácnili. To, že si Erik Šille rafinovane privlasňuje výrazové prostriedky, objekty, postupy a témy vlastné takzvanej konzumnej kultúre, pop-kultúre, či vizualite elektronických médií, je v početných textoch venovaných jeho práci jednoznačne identifikovaný atribút jeho individuálneho výtvarného jazyka.
K neodmysliteľným charakteristickým atribútom Šilleho práce patrí rozprávanie príbehu prostredníctvom obrazu. Nositeľmi a agentmi príbehov sú zvyčajne rôzne zvieracie alebo komixové postavičky. Postavičky na Šilleho maľbách sa ocitajú v situáciách, ktoré sú takmer protikladné čistému a dokonalému svetu, do ktorého sú umiestňované,  z ktorého si ich autor vypožičal. Sú to situácie prinajmenšom chybné ak nie patologické."

Zo sprievodného textu N. Lacka

 

DEL KHAM

 • Autori fotografií: Barbara Gindlová, Peter Barták a Noro Lacko
 • Koncepcia: Barbara Gindlová a Noro Lacko
 • Vernisáž: 7. 10. 2011
Del Kham
Del Kham
Del Kham
Del Kham
Del Kham
Del Kham
Del Kham
Del Kham
Del Kham
Del Kham
Del Kham
Del Kham
Del Kham

Výstava fotografií Barbara Gindlová a priatelia, zastrešená pod názvom DEL KHAM, bola otvorená 7.októbra 2011 v Galérii Artotéka v Bratislave. Názov Del Kham znamená v rómskom jazyku slnečne, ale súčasne predstavuje názov projektu, ktorý bol zameraný na vzdelávanie Rómov priamo v rómskych osadách na východnom Slovensku v okrese Bardejov, mikroregióne Sekčov – Topľa.  Výstava je súkromnou vizuálnou pamäťovou stopou, ktorá formou osobného záznamu konkrétnych momentov,magických okamihov a príbehov priamo z vnútra medziľudských súhvezdí, dokumentuje poslednú kapitolu projektu Sunshine/Del Kham. Výstava Barbary Gindlovej predstavuje ešte ďalších dvoch autorov: Petra Bartáka a Nora Lacka. Ponúka tri rôzne pohľady na priebeh vzdelávacej expedície priamo v rómskych osadách Raslavice, Marhaň a Lascov. Tri samostatné bloky fotografií predstavujú tri samostatné autorské série fotografií. Každá z nich prezentuje inú optiku priblíženia sa, ako aj rôzne interpretačné uchopenia rovníc každodennosti a algoritmov života v časopriestore rómskych osád. Anonymní rómski hrdinovia z fotografií nie sú len ľudské prototypy, ktoré zastupujú tisíce Rómov na východnom Slovensku, ale evidentne očarujúce ľudské bytosti a naši noví priatelia, ktorí nám nečakane v rámci realizácie projektu vstúpili do života.

 

NIČ NOVÉHO POD SLNKOM

 • Vystavujúci: Marko Horban
 • Otvorenie: 13. 12. 2011
Nič nového pod slnkom – pozvánka Artotéka
Nič nového pod slnkom – pozvánka Artotéka