ALGORITMY OBRAZOV - OBRAZY ALGORITMOV. POVAHA VÝSKUMOV V SÚČASNOM UMENÍ

4. 5. - 20. 5. 2018 | výstava | Predmetom výstavy bude tematický výber z diel účastníkov a ocenených z troch ročníkov štipendijného programu Nadácie Novum. Vystavené diela spája záujem autorov o to, čo sa deje s obrazom vo veku počítačovej reprodukcie a výpočtového navrhovania, ako sa mení povaha umeleckého výskumu a napokon aj autoreflexie a autodefinície výtvarného umenia

Nadácia Novum
Nadácia Novum

ALGORITMY OBRAZOV - OBRAZY ALGORITMOV. POVAHA VÝSKUMOV V SÚČASNOM UMENÍ


autori: Jaroslav Varga, Dominik Hlinka, Magda Stanová, Juraj Sukop
kurátori výstavy: Ivan Gerát, Marian Zervan
vernisáž výstavy: 3. 5. 2018 o 18:00hod
trvanie výstavy: 4. 5. - 20. 5. 2018

 

Galéria MEDIUM v spolupráci s Nadáciou NOVUM otvára výstavu „Obrazy algoritmov – algoritmy obrazov / povaha výskumov v súčasnom umení.“ Výstava je výberom z prác umelcov, ktorí boli ocenení v predchádzajúcich ročníkoch Nadáciou NOVUM, ktorej cieľom je systematická podpora vynikajúcich autorov zo širokého spektra disciplín súčasného vizuálneho umenia, dizajnu a architektúry.
V súčasnosti vrcholí štvrtý ročník odovzdávania cien, ktorého širšou súčasťou je sprievodný program s výstavou a konferenciou. Ambíciou série výstav je nielen predstaviť ocenených, ale aj skúmať témy, ktoré spájajú umelcov a umelkyne viacerých ročníkov. V tomto roku sa do centra pozornosti dostala téma algoritmov, presnejšie spôsob, ktorým sa táto téma odráža v dielach Dominika Hlinku, Magdy Stanovej, Juraja Sukopa a Jaroslava Vargu. Vystavené diela spája záujem autorov o to, čo sa deje s obrazom vo veku počítačovej reprodukcie a výpočtového navrhovania. Zmenená povaha umeleckého výskumu napokon vedie aj k zmenám v sebareflexii výtvarného umenia a v jeho definíciách.

Čo sa deje s obrazom a umeleckým obrazom v súčasnosti? Ako súčasné formy myslenia a nové technologické možnosti ovplyvňujú aktuálnu umeleckú tvorbu? O čo prichádzajú a čo získavajú obrazy vo veku technickej strojovej reprodukovateľnosti? Ako ovplyvnil postavenie obrazov fax, xerox, scan a počítač? Je vek počítačovej reprodukovateľnosti len komplexnejším vývinovým štádiom veku technickej reprodukovateľnosti alebo ide o úplne novú epochu, ktorej možnosti a riziká sme doposiaľ nedokázali domyslieť? Už dnes je zrejmé, že charakter problematiky prekračuje horizont materiálovo-technologickej úvahy o médiu obrazu a otvára sa smerom k obrazovým animáciám, k obrazom, ktoré sú generované rozmanitými softvérmi, algoritmami, skriptami, k dosiaľ nepredstaviteľným prienikom vedy, techniky a umenia. Aký druh a aké formy sebareflexie predstavujú práve vymenované podoby obrazov? Sme len v novej fáze moderného umenia alebo žijeme v posthistorickej dobe? Ide len o sebareflexiu postupov utvárania obrazov alebo o dôslednú sebareflexiu možností a hraníc umenia? Je algoritmické umenie umením budúcnosti alebo ide len nové podoby alegoritmizácie? Akou verziou vzťahu medzi poiesis a techne je súvislosť algoritmov a umeleckých obrazov? Ako vypovedá o súčasnom umení a o postavení a profesii umelca? Mnohé odpovede je možno nájsť  práve v tých oblastiach, kde algoritmy nielen produkujú umelecké obrazy, ale aj tam, kde sa algoritmy stávajú novou verziou kaligramov alebo tam, kde umelecké obrazy intervenujú do algoritmov či apropriujú algoritmy. Výstava predstavuje autorov a diela, ktoré ponúkajú diferencované náhľady do procesov súčasnej umeleckej tvorby. Umelecký výskum sa dostal do bezprostredného kontaktu s teoretickým výskumom obrazov. Horizont vzájomného dialógu teoretikov sa rozširuje a zahŕňa podnety prichádzajúce zo sféry súčasného umenia.