Study programs

Full-time Daily Studies. All study programmes are taught in Slovak.


Field of study Arts:

Study programmes:

Field of study Art and Culture Sciences

Study programmes:

 


Field of study Arts

 


Vizuálne umenia

 

Graduate profile and learning objectives:

 • Hlavným cieľom vzdelávania študijného programu je umelecká tvorba, ktorá zahŕňa celý súbor činností: od umeleckého konceptu, teórie, výskumu, až po vytvorenie originálneho umeleckého diela ako autonómneho postoja umelca a zhodnotenia jeho talentu. Študent v čase ukončenia študijného programu je schopný koncepčnej a koordinačnej činnosti a medzinárodnej konfrontácie. Dokáže tvoriť inovatívne a experimentálne, dokáže používať celý rozsah technologických postupov a médií vyplývajúci z obsahu študijného programu. Svojou tvorivou prácou a postojmi sa významne spolupodieľa na formovaní a rozvoji kultúry a spoločnosti. Študent v čase ukončenia študijného programu dokáže cielene využívať široké spektrum médií vo svoj prospech a prostredníctvom nich vytvárať stratégie pre svoj umelecký rast a vplyv na kultúrny rozvoj spoločnosti. Dokáže kriticky analyzovať súčasné kultúrne nastavenie spoločnosti v kontexte sociálnom, ekonomickom, historickom a politickom. Študent je schopný tvorivo využívať široké spektrum technických a technologických nástrojov a zariadení, od analógových, až po vysoko sofistikované digitálne. Využívaným zariadeniam rozumie v zmysle ich využiteľnosti pre svoju kreatívnu prácu a je schopný vytvárať zadania a požiadavky pre obslužný personál. S digitálnymi nástrojmi je schopný pracovať samostatne a v rámci svojho umeleckého zamerania sa v nich vie neustále vzdelávať.
 • The main outputs of education:
  • Absolvent dokáže, či už ako jednotlivec, alebo člen tvorivého kolektívu vytvoriť náročné autonómne umelecké dielo v kontexte súčasného vizuálneho umenia. Absolvent je schopný rozumieť, kriticky analyzovať, zhodnotiť a interpretovať obsah umeleckého a odborného textu a v ňom nastolených problémoch a ich širším významovým kontextom. Je schopný analyzovať, interpretovať a prezentovať svoju tvorbu aj v cudzom jazyku a zároveň vďaka jazykovým a komunikačným schopnostiam sa dokáže uplatniť a pracovať v medzinárodnom kontexte v rámci umelecko-výskumných projektov. Absolvent je schopný kriticky posúdiť svoje schopnosti tak, aby bol motivovaný dosahovať vlastné profesijné ciele, ktoré dokáže identifikovať a autonómne zhodnotiť vo svoj prospech a rast.
  • Absolvent má schopnosti a kompetencie samostatného ekonomického fungovania v spoločnosti. Dokáže si vybrať primeranú formu umeleckej prevádzky pre jeho tvorivé činnosti (SZČO, s. r. o., O.Z. a pod.) a využívať možnosti podporných grantových a rezidenčných schém v domácom a zahraničnom prostredí. Absolvent je schopný aktívnej sociálnej interakcie. Dokáže podporovať a iniciovať tímovú spoluprácu a niesť za ňu zodpovednosť. Rešpektuje inakosť a jedinečnosť ľudí a kultúr, nadväzuje a udržiava vzťahy v osobnom aj pracovnom živote a je schopný zhodnotiť ich etické a sociálne súvislosti.
  • Absolvent svojim umeleckým a občianskym postojom aktívne prispieva k ochrane životného prostredia a kultúrneho dedičstva nielen pre seba, ale aj pre budúce generácie. Absolvent rozumie občianstvu, demokracii, sociálnej spravodlivosti, cudzím kultúram, právam iných osôb, odlišným kultúrnym potrebám a hodnotám. Dokáže kriticky vnímať fungovanie cirkví, samosprávy a štátu. Absolvent vie analyzovať príčiny a dôsledky regionálnych a globálnych problémov. Špecifickým prínosom absolventa VŠVU je zvýšená citlivosť k zdieľanému verejnému priestoru, fyzickému i virtuálnemu ako aj kritická reflexia jeho vizuálnych aspektov. Úlohu médií v spoločnosti, vrátane internetových platforiem a sociálnych sietí vníma zodpovedne a na základe svojej kvalifikácie toto prostredie spoluvytvára v súlade s príslušnými medzinárodnými záväzkami i národnou legislatívou.

Applicability:

 • Absolvent má predpoklady na uplatnenie v širokej umeleckej a kultúrnej prevádzke v domácom aj zahraničnom prostredí, vo verejných, či súkromných organizáciách. Môže pôsobiť ako samostatný vizuálny umelec s výstavnou praxou, člen tvorivých umeleckých tímov (s presahom aj v rámci iných odborov napr. architektúra, film, dizajn), pedagogicky vo vzdelávacích inštitúciách (ZUŠ, SŠUP, VŠ, galerijná pedagogika, lektorské činnosti a celoživotné vzdelávanie), odborník v kultúrnych inštitúciách (galérie, múzeá, divadlá, kultúrne a kreatívne centrá), pracovník v samospráve (oddelenia kultúry, vzdelávania, popularizácia kultúry, kultúrne inštitúcie v zahraničí), kreatívny pracovník v priemyselných a iných komerčných prevádzkach (reklamné a marketingové agentúry, kreatívna produkcia v kreatívnom priemysle).

Structure and content of the study programme:

 • V študijnom programe Vizuálne umenia majú profilové predmety špecifický charakter vo forme najmä Ateliérovej výučby. Ateliérová výučba je obsahom, náročnosťou výstupu a časovou dotáciou najdôležitejšou kreditovou zložkou študijného programu. Ateliérová výučba sa člení na špecializácie podľa mediálnej špecifikácie: Maliarstvo; Sochárstvo; Grafika; Digitálne umenia; Fotografia; Intermédiá; Sklo, keramika, šperk. Povinnou zložkou k profilovým predmetom študijného programu je rozsahom a obsahom najdôležitejší ťažiskový teoretický predmet: Interpretačné rámce súčasného umenia, ktorý pripravuje študentov v oblasti teórie a interpretácie súčasného umenia a zároveň reflektuje všetky uvedené mediálne špecializácie. Ateliérová výučba a ťažiskový teoretický predmet Interpretačné rámce súčasného umenia sú povinným základom každého študenta študijného programu Vizuálne umenia. Úspešné absolvovanie Ateliérovej výučby, končí obhajobou diplomovej práce a úspešné absolvovanie predmetu Interpretačné rámce súčasného umenia končí štátnou skúškou, ktorá prebieha spolu s obhajobou diplomovej práce.
 • Študijný program Vizuálne umenia dopĺňa skupina povinne voliteľných predmetov, ktoré sa delia na odborné praktické a odborné teoretické predmety. Tieto predmety dávajú základ smerom k mediálnej špecializácie a zároveň prehlbujú interdisciplinaritu s ohľadom na svet umenia a kultúry. Obsahom sú aj predmety, ktoré zdokonaľujú jazykovú prípravu v oblasti súčasného umenia a kultúry a v oblasti mäkkých zručností ako je znalosť autorského práva, marketingu v umení a schopnosť projektových a grantových činností. Výučba v oblasti mäkkých zručností je plánovaná aj formou blokovej výučby a odborných workshopov pre aktuálnosť informácií a poznatkov z praxe.
 • Doplňujúcou skupinou povinného základu a povinne voliteľných predmetov sú výberové predmety, prostredníctvom ktorých majú študenti možnosť presahu k iným študijným programom na VŠVU ako je dizajn, architektúra a reštaurovanie. Do tejto skupiny patrí ďalej predmet umožňujúci priamu prax v externom prostredí smerovaný na širšie pole kultúrnych profesií. Voliteľné predmety obohacuje rad predmetov, ktoré prostredníctvom workshopov, kurzov, exkurzií a formou krátkodobého vzdelávania dynamicky reagujú na aktuálne témy vizuálneho umenia využívaním renomovaných odborníkov z praxe z umeleckého a kultúrneho prostredia, či v rámci internacionalizácie školy so zahraničnými pedagógmi a odborníkmi z praxe.
 • Súčasťou vzdelávania v študijnom programe Vizuálne umenia je možnosť pracovnej stáže a doplnkovej pracovnej stáže na domácom a zahraničnom poli, ktoré v rámci vzdelávania prinášajú študentom priamy kontakt s profesionálnym prostredím, v ktorom nadobúdajú praktické skúsenosti a zručnosti. Stáž je pre študenta súčasne možnosťou pre získavanie nových profesionálnych kontaktov a väzieb a tiež teoretických skúseností s Applicabilityou po ukončení štúdia. Zároveň sa u študentov podporuje zahraničná mobilita formou študijných stáži na zahraničných partnerských školách, kde sú pozitívne konfrontovaní so vzdelávacími skúsenosťami v odlišnom kultúrnom a spoločenskom prostredí. Tu taktiež konfrontujú svoje umelecké výstupy na medzinárodnom poli a majú možnosť stať sa súčasťou medzinárodných umeleckých a kultúrnych sietí.
 • Študenti magisterských ročníkov sú v rámci širšieho vzdelávacieho procesu integrovaní do prebiehajúcich umelecko-výskumných projektov na VŠVU formou priamej aplikácie do výučby alebo prostredníctvom výstavných, publikačných a iných prezentačných činností, čomu napomáhajú aj grantové systémy (najmä KEGA – Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR) a prezentáciu tvorivej – umeleckej činnosti (najmä FPU – Fond na podporu umenia).

 

The main pedagogue responsible for the study programme:

Person responsible for the delivery, development, and quality of the study programme:

Other pedagogues providing the study programme:

Study advisor of the study programme:

 

Description of the study programme:

Study plan of the study programme:

Subject information sheets of the study programme:

Odkaz na rozhodnutie a hodnotiacu správu PS k žiadosti o akreditáciu študijného programu podľa § 30 zákona č. 269/2018 Z. z.:

 

(back to the top)

 


Design

 

Graduate profile and learning objectives:

 • lavným cieľom vzdelávania v študijnom programe Dizajn v magisterskom stupni štúdia je komplexná pripravenosť absolventov na výkon profesie v oblasti dizajnérskej a umeleckej tvorby, ktorej pôsobnosť je v súčasnosti veľmi široká. Dizajn zasahuje do všetkých oblastí života s využitím rozmanitých dizajnérskych výstupov. Je chápaný ako nositeľ kultúrnych hodnôt a má potenciál pozitívne ovplyvňovať spoločnosť v mnohých aspektoch – kultúrnych, sociálnych, ekonomických a ekologických. Citlivo reaguje na rýchle zmeny, ktoré so sebou prináša technologický pokrok a vníma ich dopad. Vzdelávanie v študijnom programe Dizajn v magisterskom stupni štúdia reflektuje toto komplexné uvažovanie a jeho cieľom je rozvíjať vedomosti, zručnosti a kompetencie študentov v niekoľkých vzájomne prepojených a vzájomne sa podporujúcich oblastiach: samostatné vyhľadávanie a definovanie problému, jeho teoretická analýza v rámci súčasného stavu problematiky (so zahrnutím najnovších poznatkov vedy, techniky a príslušných humanitných disciplín) a ich kritická reflexia, formulácia možných východísk, riešení a konceptov s ohľadom na spoločenskú, etickú a ekologickú zodpovednosť a ekonomickú efektívnosť. Rozhodujúca je tiež voľba vhodných výrazových prostriedkov v rámci východísk a konceptov do vizuálnej a materiálovej podoby, kde sa predpokladá znalosť návrhárskych metód a ovládanie analógovej a digitálnej kresby, 2D a 3D softvérov prípadne virtuálnej reality na takej úrovni. Študent je schopný s využitím individuálneho autentického výtvarného názoru a experimentálneho prístupu formulovať inovatívne riešenie problému a autorský postoj, ktoré zrozumiteľne komunikuje navonok. V rámci realizačnej fázy je cieľom vzdelávania prehlbovanie znalostí, zručností a kompetencií v oblasti realizačných (analógových a digitálnych) technológií a materiálov a podporuje sa vlastný výskum v tejto oblasti s dôrazom na vysokú úroveň spracovania modelov a prototypov. Vyžaduje sa experimentálny prístup a odvaha prestupovať hranice umeleckých médií s cieľom obohatiť teritórium dizajnu o nové prístupy. Zámerom je pochopenie multidisciplinárneho charakteru dizajnu, ktorý už dnes prekračuje aj hranice fyzického výstupu a pohybuje sa v sfére digitálnych aplikácií, či služieb; ďalším cieľom je ovládanie pokročilých metód prezentácie s dôrazom na využívanie širokého spektra prezentačných softvérov, kultivované a zrozumiteľné spracovanie prezentácie s dôrazom na komunikačné schopnosti a argumentačnú zdatnosť. V rámci vyučovacieho procesu sú rozvíjané aj manažérske a organizačné schopnosti študenta a komunikácia s externým prostredím formou reálnych zadaní z praxe, spoluprácou s odborníkmi na riešenej problematike alebo podporou samostatnej výstavnej činnosti a účasti na súťažných podujatiach v domácom aj medzinárodnom kontexte.
 • Ciele vzdelávania v študijnom programe Dizajn v magisterskom stupni štúdia sú napĺňané v troch hlavných špecializáciách – Dizajn, Textilná tvorba, Vizuálna komunikácia, v rámci ktorých prebieha výučba profilových predmetov v ateliéroch s rôznym zameraním (odkazujeme na informačné listy predmetu Ateliér) a profilového teoretického predmetu Interpretačné rámce súčasného dizajnu I – III.
 • The main outputs of education: 
  • Absolvent študijného programu Dizajn v magisterskom stupni štúdia má hlboké prierezové vedomosti v rámci teórie a histórie študovaného odboru. V závislosti od špecializácie a zamerania sa orientuje aj v príbuzných humanitných disciplínach, ale aj v poznatkoch vedy a techniky a je schopný si potrebné informácie a poznatky aj samostatne vyhľadávať a ďalej sa vzdelávať. Dokáže rozumieť, kriticky analyzovať, hodnotiť a interpretovať obsah odborného textu a vyvodzovať z neho závery, ktoré dokáže uplatňovať vo vlastnej dizajnérskej/umeleckej tvorbe a využiť získané poznatky pre svoj ďalší rast. Má prehľad v aktuálnom spoločenskom a kultúrnom dianí, citlivo vníma rýchlo sa meniaci svet, ktorý je čoraz previazanejší a komplexnejší a uvedomuje si potrebu aktívneho postoja pri identifikácii problémov súčasnej doby, ktoré si vyžadujú vysoko kreatívny prístup pri riešení ľudských potrieb s ohľadom na princípy udržateľného rozvoja.
  • Absolvent dokáže či už ako jednotlivec, alebo člen tvorivého kolektívu vytvoriť náročné autonómne dizajnérske a/alebo umelecké dielo, je schopný kriticky posúdiť jeho spoločenskú potrebu, etické, sociálne a ekologické súvislosti. Zodpovedný prístup k tvorbe dizajnérskeho a/alebo umeleckého diela presadzuje aj v komunikácii s prípadným klientom alebo partnerom a prispieva k pozitívnym zmenám vo vnímaní dizajnu smerom k udržateľnej budúcnosti aj vo firemnom či inštitucionálnom prostredí.
  • Ideový koncept je študent schopný vizualizovať s využitím pokročilej znalosti návrhárskych metód (kresba, 2D a 3D softvéry, prípadne virtuálna realita a pod.) v širokom mediálnom rozsahu s dôrazom na hľadanie inovatívnych postupov smerom k autonómnemu výtvarnému prejavu a autorskej výpovedi. Ovláda tiež nástroje na komunikáciu s výrobnou sférou (technická dokumentácia, logisticko-ekonomické vzťahy a iné nástroje súvisiace s mäkkými zručnosťami).
  • Absolvent sa orientuje v prototypovacích technológiách (analógových aj digitálnych) a materiáloch na vysokej úrovni a je schopný samostatne zvoliť najvhodnejší technologický postup pre realizáciu dizajnérskeho a/alebo umeleckého diela. Na základe týchto znalostí je schopný vyvíjať aj vlastné originálne technologické postupy a realizovať materiálový výskum s cieľom rozširovať hranice poznania v tejto oblasti. Sleduje vývoj výrobných technológií v praxi a je schopný na základe toho efektívne komunikovať s prípadným výrobcom – klientom. Dokáže samostatne vyhľadávať a prizývať na spoluprácu odborníkov s rôznych oblastí a viesť multidisciplinárny tvorivý tím.
  • Je schopný zrozumiteľne komunikovať výsledky tvorivého procesu laickej aj odbornej verejnosti s využitím pokročilej znalosti prezentačných metód a softvérov s dôrazom na verbálny prejav a argumentačnú zdatnosť. Je schopný aktívnej sociálnej interakcie, podporuje a iniciuje tímovú spoluprácu a nesie za ňu zodpovednosť. K tomu sa pripája aj schopnosť komunikovať v cudzom jazyku, ktorá umožňuje jeho uplatnenie v medzinárodnom prostredí.
  • Okrem možnosti pracovného uplatnenia v dizajnérskom štúdiu či dizajnérskom oddelení vývojového alebo výrobného podniku, má absolvent predpoklady na samostatné ekonomické fungovanie (SZČO, s. r. o., O.Z. a pod.) a dokáže pre svoje projekty získavať podporné grantové a rezidenčné schémy v domácom aj zahraničnom prostredí.
  • Je aktívnym členom spoločnosti, ktorý si uvedomuje úlohu dizajnéra pri riešení regionálnych a globálnych problémov. Rozumie občianstvu, demokracii, sociálnej spravodlivosti, cudzím kultúram, ľudským právam, odlišným kultúrnym potrebám a hodnotám. Svojim umeleckým a občianskym postojom aktívne prispieva k rozvoju kultúrnych hodnôt, ochrane prírody a kultúrneho dedičstva.

Applicability:

 • Absolvent má predpoklady na uplatnenie v širokej dizajnérskej, umeleckej a kultúrnej prevádzke v domácom aj zahraničnom prostredí, v súkromných spoločnostiach, verejných organizáciách a inštitúciách, či úradoch štátnej správy. Môže riadiť kreatívne dizajnérske či tvorivé interdisciplinárne tímy (s presahom aj v rámci iných odborov napr. architektúra, vizuálne umenie, audiovizuálne umenie), pedagogicky vo vzdelávacích inštitúciách (ZUŠ, SŠUP, VŠ, galerijná pedagogika, lektorské činnosti a celoživotné vzdelávanie), odborne pôsobiť v kultúrnych inštitúciách (galérie, múzeá, divadlá, kultúrne a kreatívne centrá), pracovník v samospráve (oddelenia kultúry, vzdelávania, popularizácia kultúry, kultúrne inštitúcie v zahraničí), kreatívny pracovník v priemyselných a iných komerčných prevádzkach (reklamné a marketingové agentúry, dizajnérske, prototypovacie a experimentálne štúdiá, grafické a multimediálne štúdiá, tvorivá produkcia v kreatívnom priemysle). Absolvent študijného programu dizajn v magisterskom stupni štúdia ovláda postupy tzv. dizajnérskeho myslenia – design thinking  v ktoré je využívané v rôznych oblastiach spoločnosti, na preskúmanie potrieb užívateľov, definovanie problémov, navrhovanie a testovanie možných riešení. Možnosti uplatnenia absolventov sa tak rozširujú aj na profesie mimo umeleckej sféry, kde sa tiež vyžaduje kreatívne myslenie.

Structure and content of the study programme:

 • V študijnom programe Dizajn majú profilové predmety špecifický charakter najmä vo forme Ateliérovej výučbyAteliérová výučba je obsahom, náročnosťou výstupu a časovou dotáciou najdôležitejšou kreditovou zložkou študijného programu. Ateliérová výučba sa člení na špecializácie podľa mediálnej špecifikácie: Dizajn (so zameraním na industrial dizajn – Ateliér industrial dizajn; transport dizajn – Ateliér transport dizajn; interiérový dizajn – Ateliér interiérového dizajnu; experimentálny dizajn – Ateliér experimentálneho dizajnu); Textilná tvorba (so zameraním na odevný dizajn – Ateliér odevného dizajnu; textilný dizajn – Ateliér textilného dizajnu; textilnú tvorba v priestore – Ateliér textilnej tvorby v priestore); Vizuálna komunikácia (so zameraním na typografiu a tvorbu písma – Ateliér TypoLab; vizuálnu identitu – Ateliér Identita; vizuálnu komunikáciu v priestore – Ateliér Priestor; multimédiá – Ateliér Multimédiá).
 • Ateliérová výučba je zameraná na pokročilú autorskú tvorbu, dizajnérsky výskum, komplexný a experimentálny prístup k práci so širokou škálou materiálov, k návrhárskym, realizačným a prezentačným technológiám ako aj na rozvíjanie komunikačnej, prezentačnej a argumentačnej zdatnosti a kritického myslenia.
 • Výučbový program v jednotlivých ateliéroch je zacielený na inovatívnu kreativitu od voľnej tvorby až po dizajn produktov. V procese štúdia je študent vedený k tomu, aby dokázal samostatne generovať vlastnú tvorivú tému, analyzovať podnety a zdroje inšpirácie, reflektujúc aktuálne spoločenské témy.
 • Individuálny výukový program v jednotlivých ateliéroch si kladie za cieľ vzdelávať absolventov spôsobom, vďaka ktorému môžu prispieť k rozvoju odboru a aktívne prispieť k vytváraniu nových konceptov ponímania významu a interpretácie funkcií a aplikácií produktu a umeleckého diela v rámci spoločenských, technologických či enviromentálnych výziev, s ktorými sme neustále konfrontovaní.
 • Integrálnou súčasťou štúdia v ateliéroch sú projektové spolupráce s partnermi a tematické workshopy, ktoré vedú externí špecialisti z praxe, výskumu ako aj teórie, ktorí sú pozývaní na základe aktuálne riešenej problematiky. Obsah, téma a zameranie jednotlivých projektových spoluprác a workshopov sú aktualizované pre každý ateliér a semester na základe vývoja aktuálnych trendov, individuálnych požiadaviek pedagógov (či študentov) a na základe dopytu a/alebo ponuky z externého prostredia. Výsledkom magisterského štúdia je realizácia autorského dizajnérskeho a/alebo umeleckého projektu, ktorý v sebe kombinuje nahromadené vedomosti, stratégie a realizačné zručnosti a jeho verejná prezentácia odbornej resp. širšej verejnosti – či už vo forme výstavnej inštalácie, video-prezentácie alebo dohodnutou formou predstavenia realizácie, ktorá vznikla v rámci spolupráce s externým (napr. priemyselným) partnerom.
 • Počas tejto tvorivej práce si študenti osvoja základy výskumných metód, umocnia si analytické, kritické a tvorivé myslenie a zdokonalia materiálovo-technické a technologické zručnosti, čím posilnia svoje kompetencie pôsobenia v dizajnérskej alebo umeleckej praxi.
 • Základnými kritériami hodnotenia je komunikácia s pedagógom, intenzita a proces štúdia, ideový a vizuálny koncept, výtvarné prevedenie, voľba materiálov a technologických postupov a úroveň technického a remeselného prevedenia výstupu v súlade s konceptom riešenia úlohy, hodnotenie pracovných štúdií, úrovne kvality skúmania a vizuálneho záznamu celého študijného procesu, výsledná vizuálna prezentácia a inštalácia, verbálna prezentácia a obhajoba projektu.
 • Vedomosti – študent musí ovládať základnú teoretickú aj praktickú orientáciu v práci s tvorbou obsahového a vizuálneho konceptu v aplikácii do určených alebo autorských výskumno-realizačných projektov prekračujúcich ich tradičný rámec.
 • Zručnosti – študent musí byť schopný analyticky spracovať zadanie, ovládať návrhárske metódy práce (digitálne aj analógové), prototypovacie a realizačné technológie, resp. technológie využívané v priemyselnej praxi.
 • Kompetencie – študent musí samostatne zvládať prípravnú analýzu a dizajnérsky alebo umelecký výskum v oblasti tvorby, kreatívne spracovanie na úrovni zodpovedajúcej aktuálnym požiadavkám a post-produkčnú fázu kvalitnej realizácie výstupu projektu.
 • Ďalšími profilovými predmetmi študijného programu dizajn v magisterskom stupni štúdia sú teoretické predmety: Interpretačné rámce súčasného dizajnu I.-III., ktoré pripravujú študentov v oblasti teórie a interpretácie súčasného dizajnu a umenia a zároveň reflektujú všetky uvedené mediálne špecializácie. Ateliérová výučba a ťažiskové teoretické predmety Interpretačné rámce súčasného dizajnu I.-III. sú povinným základom každého študenta študijného programu Dizajn. Úspešné absolvovanie Ateliérovej výučby, končí obhajobou diplomovej práce a úspešné absolvovanie predmetov Interpretačné rámce súčasného dizajnu I.-III končí teoretickou štátnou skúškou, ktorá prebieha spolu s obhajobou diplomovej práce.
 • Študijný program Dizajn dopĺňa skupina povinne voliteľných predmetov, ktoré sa delia na odborné praktické a odborné teoretické predmety. Tieto predmety dávajú základ smerom k mediálnej špecializácie a zároveň prehlbujú interdisciplinaritu s ohľadom na svet dizajnu, umenia a kultúry. Obsahom sú aj predmety, ktoré zdokonaľujú jazykovú prípravu v oblasti súčasného dizajnu, umenia a kultúry a v oblasti mäkkých zručností ako je znalosť autorského práva, marketingu v umení a schopnosť projektových a grantových činností. Výučba v oblasti mäkkých zručností je plánovaná aj formou blokovej výučby a odborných workshopov pre aktuálnosť informácií a poznatkov z praxe.
 • Doplňujúcou skupinou povinného základu a povinne voliteľných predmetov sú výberové predmety, prostredníctvom ktorých majú študenti možnosť presahu k iným študijným programom na VŠVU ako je vizuálne umenie, architektúra, reštaurovanie a dejiny a prax súčasného umenia. Do tejto skupiny patrí ďalej predmet umožňujúci priamu prax v externom prostredí smerovaný na širšie pole kultúrnych profesií.
 • Voliteľné predmety obohacuje rad predmetov, ktoré prostredníctvom workshopov, kurzov, exkurzií a formou krátkodobého vzdelávania dynamicky reagujú na aktuálne témy dizajnu využívaním renomovaných odborníkov z praxe z dizajnérskeho, umeleckého a kultúrneho prostredia, či v rámci internacionalizácie školy so zahraničnými pedagógmi a odborníkmi z praxe.
 • Nosným princípom v rámci vzdelávania v študijnom programe Dizajn v magisterskom stupni je prelínanie jednotlivých špecializácií a zameraní ateliérov, ktoré vzájomne kooperujú a vytvárajú prostredie, v ktorom majú študenti možnosť zvoliť si individuálne cesty v štúdiu pri zachovaní všetkých kvalitatívnych parametrov a požiadaviek kladených na absolventa študijného programu.
 • Súčasťou vzdelávania v študijnom programe DIZAJN je možnosť pracovnej stáže a doplnkovej pracovnej stáže na domácom a zahraničnom poli, ktoré v rámci vzdelávania prinášajú študentom priamy kontakt s profesionálnym prostredím, v ktorom nadobúdajú praktické skúsenosti a zručnosti. Stáž je pre študenta súčasne možnosťou pre získavanie nových profesionálnych kontaktov a väzieb a tiež teoretických skúseností s Applicabilityou a možným smerovaním vlastnej profesijnej kariéry po ukončení štúdia. Zároveň sa u študentov podporuje zahraničná mobilita formou študijných stáži na zahraničných partnerských školách, kde sú pozitívne konfrontovaní so vzdelávacími skúsenosťami v odlišnom kultúrnom a spoločenskom prostredí. Tu taktiež konfrontujú svoje umelecké výstupy na medzinárodnom poli a majú možnosť stať sa súčasťou medzinárodných dizajnérskych, umeleckých, kultúrnych a výskumných sietí, konzorcií a výrobných iniciatív, spoločenstiev a podnikov.
 • Študenti magisterských ročníkov sú v rámci širšieho vzdelávacieho procesu integrovaní do prebiehajúcich dizajnérsko-výskumných alebo umelecko-výskumných projektov na VŠVU formou priamej účasti na ich aplikácii do výučby alebo prostredníctvom výstavných, publikačných a iných prezentačných činností, čomu napomáhajú aj štátom financované grantové schémy podporujúce edukačnú činnosť (najmä KEGA – Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR) a prezentáciu tvorivej – umeleckej činnosti (najmä FPU – Fond na podporu umenia) ako aj viaceré neštátne grantové a štipendijné schémy napr. Visegrad Fund, Nadácia Tatrabanka, Nadácia Novum a pod.

 

The main pedagogue responsible for the study programme:

Person responsible for the delivery, development, and quality of the study programme:

Other pedagogues providing the study programme:

Študijní poradcovia:

 

Description of the study programme:

Study plan of the study programme:

Subject information sheets of the study programme:

 

(back to the top)

 


Conservation and Restoration

 

Graduate profile and learning objectives:

 • AFAD – Department of Restoration as a full member of ENCoRE (European Network of Conservation-
  Restoration Education) respects the rules of the organization and follows its recommendations in the
  field of conservation-restoration educational programme. It adheres to strict conditions for the structure
  of the educational programme and implements it in regard to the ratio of theory and practice, as well
  as to the required ratio of the number of students per teacher.
 • The main goal of the study programme Conservation and Restoration is a whole set of specialised activities that include various types of non-destructive and destructive research methods, including chemical-technological research, processes from preventive conservation and remedial conservation and restoration to the actual restoration realisation (stabilisation, cleaning, consolidation, interpretation of the aesthetic value of the work...) and the realisation of two-stage restoration documentation. Students are led to maximum artistic and ethical responsibility and become familiar with the autonomous role of the restorer in the structure of monument care, gallery and museum practice.
 • At the time of completion of the study programme, students have extended specialised practical and theoretical training, based on studies in the field of restoration and conservation of artworks of various material nature, at a professional level of knowledge of the current state of the field in an international context. In the course of their studies, they focus and profile in the chosen discipline in one of the specialisations of restoration of artworks in 2D (works on canvas or wooden support, works on paper, photographs, wall paintings), objects made of textiles or sculptural works of art (polychromed wooden sculpture, stone sculpture, metal artefacts).
 • After completing their studies, students are able to maintain contact with developments in their discipline, take and present positions in the field of fine arts, organise their further professional growth and cooperate with other professions in the execution of restoration work. They are capable of conceptual and coordination activities and international confrontation. They can use the entire range of technological procedures resulting from the content of the study programme. With their creative work and attitudes, they significantly participate in the formation and development of culture and society. They can critically analyse the current cultural state of society in a social, economic and historical context. Students are able to use a wide range of technical and technological tools and equipment necessary for restoration practice.
 • The main outputs of education:
  • ENCoRE for the master's degree in the field of conservation-restoration, within the framework of mastering certain parameters of skills, knowledge and competences, assumes level EKR 7, as defined by the partner international association E.C.C.O. (European Confederation of Conservator-Restorers Organizations) in the publication Competences for Access to the Conservation-Restoration Profession © E.C.C.O. 2011 – European Confederation of  Conservator-Restorers Organizations A.I.S.B.L. / Confédération Européenne des Organizations de Conservateurs-Restaurateurs A.I.S.B.L.; Susan Corr, (coordinator) and co-authors, 2nd edition ISBN 978-92-990010-7-3, p. 28-33 (Available at: https://www.ecco-eu.org/wp-content/uploads/2021/01/ECCO_Competences_EN.pdf).
  • At EKR level 7, professional knowledge in the field of conservation-restoration is required, which can only be obtained through education that is an appropriate balance of integrated theoretical and practical learning. At this level, graduates have the ability to acquire knowledge, to evaluate their validity and reliability, and by applying them to justify all decisions related to their own specialisation as a conservator-restorer, or to carry out or manage activities stemming from these decisions. They have the ability to observe, gather and critically analyse relevant information to reach appropriate conclusions and carry out a course of action. Graduates independently manage all the restoration skills and knowledge necessary for chemical-technological and restoration research and its evaluation, development of a proposal for restoration, as well as the restoration realisation and its detailed multimedia documentation. They have a high degree of knowledge of methods, materials, tools  and equipment within the given specialisation. They can apply them independently and creatively when performing their profession as a restorer, or when continuing their university studies according to a doctoral study programme. Their knowledge is based on knowledge of the history and current state of the field. They have the necessary advanced to proficient/cognitive skills, as well as the knowledge and experience to work in their specialised field within the ethical and practical boundaries of the conservator-restorer profession. Furthermore, they have in-depth knowledge of the history of fine arts and architecture, also of art theory, aesthetics and the history of culture. Graduates are able to carry out restoration research, independently analyse and interpret works of art. Furthermore, they are able to independently restore works of art and architectural elements and units and use the entire range of technological procedures and materials resulting from the focus of the study programme. Students are able to cooperate in professional activities with other professions, maintain contact with developments in their discipline, adopt and present positions in the field of material culture, follow appropriate practices in accordance with the professional, ethical, legal, economic and ecological framework of their profession and present their activity also in a foreign language. Graduates are able to critically assess their abilities so that they are motivated to achieve their own professional goals, which they can identify and autonomously evaluate for their own benefit and growth.
  • They can become members of the Chamber of Restorers of Slovakia.
  • Graduates have the skills and competences of independent economic functioning in society. They can choose an appropriate form of artistic operation for their creative activities (SZČO, s. r. o.,  O.Z., etc.) and profit from the possibilities of grant and residency platforms in the local and foreign environment.
  • Graduates are capable of active social interaction. They can support and initiate  team cooperation and take responsibility for it. They respect the otherness and uniqueness of people and cultures, establish and maintain relationships in their personal and professional life, and are able to evaluate their ethical and social connections.
  • With their artistic and civic attitude, graduates actively contribute to the protection of the  environment and cultural heritage not only for themselves, but also for future generations. Graduates understand the role of citizenship, democracy, social justice, foreign cultures, the rights of other persons, different cultural needs and values. They can critically perceive the functioning of churches, self-governments and the state. Graduates can analyse the causes and consequences of regional and global problems. The specific contribution of the AFAD graduate is increased sensitivity to shared public space, both physical and virtual, as well as critical reflection of its visual aspects. They perceive the role of the media in society, including internet platforms and social networks, responsibly and, based on their qualifications, co-create this environment in accordance with relevant international obligations and national legislation.

Applicability:

 • The possibilities of employability of master's degree graduates in painting restoration, sculpture restoration, paper and photography restoration, as well as textile restoration are primarily in independent restoration work. They are capable of independent realisation of restoration projects in the full breadth of their complexity, from restoration research to restoration realisation. Graduates are therefore primarily employed as independent restorers, expert advisors in the field of conservation and restoration and historical technologies. They can also be employed as researchers in the field of cultural heritage preservation and as leaders of a restoration team in museums and galleries. After completing additional pedagogical studies, they are able to become teachers at elementary, secondary schools and universities in their field. They can become members of the Chamber of Restorers of Slovakia.

Structure and content of the study programme:

 • In the Conservation and Restoration study programme, profile subjects have a specific character in the form of Studio Courses. Studio Courses is the most important credit component of the study programme in terms of content, difficulty of output and time allocation. Studio Courses at the Department of Conservation and Restoration are divided according to the specialisations represented by individual Studios, or so-called Laboratories that replace studio courses: Studios and one Laboratory: Studio of Stone Sculptures and Stone Elements of Architecture Restoration, Studio of Wooden Sculptures Conservation and Restoration, Studio of Artwork on Paper and Other Media Restoration, Studio of Photography Conservation and Restoration, Studio of Textile Conservation and Restoration, Studio of Painting Conservation and Restoration, Laboratory of Modern and Contemporary Painting Conservation and Restoration, Laboratory of Wall Paintings Conservation and Restoration.
 • Student choose a Studio/Laboratory with a specific specialisation already in the application form of the candidate for master's studies in the study programme Conservation and Restoration.
 • The programme of individual Studios/Laboratories is formed by the concept of the head teacher. It consists primarily of work on studio assignments, which are continuously consulted in the manner of an individual dialogue between the teacher and the student. At the same time, head teachers complement the studio courses with theoretical lectures devoted to various issues within their specialisation. The main part of the studio assignments consists of the restoration of historical works - monuments that come from various sources: galleries, museums, private collections, churches, public spaces, etc.; in the case of murals, they are part of immovable monuments. The assignment may consist of an individual work intended for restoration or a complete set of works or, on the contrary, several unrelated works, depending on the nature, character or extent of damage and the expected difficulty of restoration/conservation work on selected monuments. In the case of more monumental monuments (e.g. altarpieces, large-format paintings, wall paintings, set of stone sculptures, etc.), students can participate in the ensemble by comprehensive restoration of a selected part of the ensemble, or only by selected actions within the framework of cooperation with other students participating in the restoration of such a work. The assignment also takes into account the difficulty of realising a specific
  restoration method, which must be adequate to the students' abilities and level of study. Suitable works for restoration as part of studio courses are provided by head teachers of the Studio/Laboratory. If the nature of the restored artefact requires it (e.g. its multi-material composition), for the success and complexity of the professional intervention, inter-studio cooperation will naturally be created; in the case of other specific needs, responsible teachers ensure cooperation with the external subjects. The selection of works for restoration or various additional exercises is followed by e.g. also the intention of including the widest possible spectrum of different issues in the specialisation during studies in the given Studio/Laboratory. When choosing the assignment of a work-monument, the specific restoration issue and the difficulty it represents, students' profiles are also taken into account, such as their previous experience and realisations in the given specialisation, e.g. while studying the bachelor's study programme Conservation and Restoration work at the AFAD or at another school. The assignments also include the realisation of complex restoration research and a proposal for restoration and the elaboration of two-stage restoration documentation in accordance with Law no. 49/2002 Coll. as amended.
 • The main purpose of studio courses in the master's degree is to deepen the knowledge gained in the
  previous study, but with a narrower focus on the chosen specialisation and in the whole set of professional activities: from various types of non-destructive and destructive research methods, including chemical-technological research, through the restoration realisation itself, resolving methodological questions up to the elaboration of restoration documentation. Emphasis is also placed on the greater independence of students, on formulating their own attitude and opinion in the process of evaluating research and restoring a specific work based on the acquired experience.
 • In the first and second semester of the 1st year of the master's degree, students work on a semester or year assignment in a selected specialised Studio/Laboratory. In the first year of the master's degree, students also have the option, in case of interest or need to expand their knowledge by another framework of another restoration specialisation, to take the optional subject Supplementary Studio in another specialised studio in the study programme Conservation and Restoration. If interested in expanding the possibilities of the artistic direction, also in any other study programme at the AFAD.
 • No later than at the beginning of the 3rd semester of the 2nd year of the master's study of the study programme Conservation and Restoration, students receive the assignment of the final thesis - a diploma thesis, which contains a practical and written part forming one thematic unit. Successful completion of Studio Courses ends with the defence of a diploma thesis, and successful completion of theoretical subjects ends with a theoretical state exam. See more detailed information in the document below: Study plan.
 • The compulsory complement to the profile subject is the professional subject, the most important one in regard to the scope and content: Restoration research I – II, which prepares students comprehensively in the chemical-physical-technological areas of restoration research. The complexity of training in other fields of theoretical and practical skills of future restorers is complemented by other compulsory professional subjects: Restoration documentation 2nd level I - IV, Law of cultural heritage protection 2nd level and Drawing I - II. The deepening of knowledge in historical and art history areas important for the given field of study is ensured by the compulsory theoretical subjects: Interpretation frameworks of restoration work I – III.
 • The Conservation and Restoration study programme is supplemented by a group of compulsory optional subjects, which are divided into professional practical subjects that expand the basis for one's own specialisation, and theoretical subjects that deepen interdisciplinarity with regard to the world of art and culture. The education also includes subjects that improve language training in the field of art and culture and in the field of soft skills such as knowledge of copyright laws, cultural management and the ability to prepare project and grant activities. Education in the field of soft skills is also planned in the form of block teaching and professional workshops for the up-to-date information and knowledge from practice.
 • A complementary group of compulsory basis and compulsory optional subjects are optional subjects, through which students have the opportunity to transfer to other study programmes at the AFAD, such as design, architecture and visual arts. This group also includes a subject enabling direct practice in an external environment. Optional subjects are enriched by a number of subjects that, through workshops, courses, excursions and in the form of short-term education, respond dynamically to current topics of visual art by using renowned practitioners from the artistic and cultural environment, or as part of the academy's internationalisation with foreign teachers and practitioners.
 • Part of the education in the study programme Conservation and Restoration is the possibility of an internship and supplementary internship in the local and foreign scene, which within the framework of education bring students direct contact with a professional environment in which they acquire practical experience and skills. The internship is also an opportunity for students to gain new professional contacts and connections, as well as theoretical experience with benefits after graduation. At the same time, international student mobility is supported in the form of internships at foreign partner schools, where they are positively confronted with educational experiences in a different cultural and social environment. They also confront their works in the international field and have the opportunity to become part of international artistic, restoration and cultural networks.
 • As part of the wider educational process, master's students are integrated into ongoing research projects at the AFAD in the form of direct application to education or through publication and other presentation activities, which are also supported by grant systems (especially KEGA - Cultural and Educational Grant Agency of the Ministry of Education, Science, Research and Sport of the Slovak Republic).

 

The main pedagogue responsible for the study programme:

Person responsible for the delivery, development, and quality of the study programme:

Other pedagogues providing the study programme:

Study advisor of the study programme:

 

Description of the study programme:

Study plan of the study programme:

Subject information sheets of the study programme:

 

(back to the top)

 


Architektonická tvorba

 

Graduate profile and learning objectives:

 • Hlavným cieľom vzdelávania v študijnom programe architektonická tvorba (AT), v jeho magisterskom stupni, je nadviazanie na všeobecný základ a komplexné znalosti a kompetencie z oblasti umenia, architektonického navrhovania aj konštrukčných a stavebno-technických disciplín syntetizované v komplexnom architektonickom projekte na bakalárskom stupni (Bc. Art). Na magisterskom stupni sa prehlbujú znalosti v tvorbe architektonického konceptu a samostatného architektonického návrhu v jednotlivých architektonických ateliéroch podľa ich špecifických zameraní. Študenti získavajú nové znalosti, zručnosti, schopnosti a skúsenosti v súčasných postupoch architektonického výskumu, navrhovania, experimentácie a jej testovania v architektonickej praxi. Vzdelávanie smeruje k spolupráci s inými umeleckými, vedeckými a technickými disciplínami, zohľadňuje kontexty aj autonómiu architektonickej tvorby, prekračuje zaužívané štandardy a smeruje k schopnosti formulovať autorské postupy, stratégie a programy. Takéto vzdelávanie je podporované tak spoluprácou ateliérov, ako aj historiografickými, teoretickými, návrhovými a stavebno-technickými znalosťami súčasnej architektúry ako aj možnosťou výberu z rozmanitých praxí a pobytov doma i v zahraničí (napríklad ERAZMUS).
 • Absolventi a absolventky magisterského stupňa programu AT sú schopní/é samostatnej výskumnej, koncepčnej, návrhovej aj projektovej práce a stavebného dozoru, kritického prehodnocovania tradovaných výkladov dejín, teórie, navrhovania, staviteľstva ako aj kritického premýšľania a interpretácie vlastnej práce v domácom a medzinárodnom kontexte. Sú vzdelávaním pripravení/né tak, aby mohli tvorivo rozširovať a prehodnocovať svoje znalosti a kompetencie a nadobúdať nové v oblasti práce s klasickými aj inovatívnymi, analógovými aj digitálnymi zobrazovacími a modelovacími postupmi a prostriedkami navrhovania.

Applicability:

 • Absolventi/tky Architektonickej tvorby (AT) magisterského stupňa majú znalosti, zručnosti a schopnosti potrebné na syntetizovanie a zovšeobecnenie vedomostí, kompetencií a zručností z bakalárskeho aj nadväzujúceho, magisterského štúdia. Môžu sa uplatniť v oblasti samostatného aj tímového navrhovania architektúry a urbanizmu, tvorby interiéru a interiérových prvkov, tvorby s presahom do iných oblastí výtvarných umení a dizajnu (napr. produktový dizajn, digitálne umenia, fotografia, video, filmová a divadelná scénografia atď.) a v oblasti tvorby životného prostredia a krajiny. Môžu pôsobiť v projekčných ateliéroch lokálne aj globálne, zakladať po získaní autorizácie vlastné architektonické a urbanistické návrhové ateliéry, vykonávať návrhové, koordinujúce práce aj autorský dozor na stavbách. Ďalej absolventi/tky s pedagogickým minimom môžu vyučovať (stredné a vysoké školy zatiaľ v Bratislave, Košiciach aj v zahraničí). Uplatniť sa môžu aj vo výskume a vede (SAV), ďalej v  popularizácii a medializácii architektúry, urbanizmu a tvorby krajiny (v štátnych aj súkromných galériách, Kunsthalle, v odbornej tlači a masmédiách vrátane novín, rozhlasu, filmu, televízie aj digitálnych médií) a v oblasti odborných inštitúcií napríklad aj na pamiatkových a stavebných úradoch a v ďalších profesijných organizáciách (Spolok architektov, Slovenská komora architektov) a vo všetkých stupňoch štátnej správy (od mestskej po celoštátnu a medzinárodnú).
 • Absolvent/ka magisterského stupňa môže vykonávať regulované povolanie architekta/tky na základe autorizačnej skúšky Slovenskej komory architektov. Odborná kvalifikácia je základným predpokladom na prístup k regulovanému povolaniu Architekt/Krajinný architekt podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2005/36/ES o uznávaní odborných kvalifikácií.

Structure and content of the study programme:

 • V študijnom programe Architektonická tvorba majú profilové predmety špecifický charakter najmä vo forme Ateliérovej výučby. Ateliérová výučba je obsahom, povahou a náročnosťou výstupu a časovou dotáciou najdôležitejšou kreditovou zložkou študijného programu. Povinnou zložkou k profilovým predmetom študijného programu sú rozsahom a obsahom ťažiskové konštrukčné a stavebno-technické predmety nadväzujúce na základy v bakalárskom programe (Základy výskumu a experimentálnej tvorby a Realizácia stavby, vrátane Konštrukčného seminára k diplomovému projektu) a ďalej historiografický a teoretický predmet: Interpretačné rámce neskoromodernej a súčasnej architektonickej tvorby, ktoré pripravujú študentov v oblasti dejín, teórie kritiky a interpretácie súčasnej architektúry a urbanizmu. Ateliérová výučba a ťažiskové predmety stavebno-technické (Základy výskumu a experimentálnej tvorby a Realizácia stavby, vrátane Konštrukčného seminára k diplomovému projektu) a teoretické (Interpretačné rámce neskoromodernej a súčasnej architektonickej tvorby) sú povinným základom každého študenta študijného programu Architektonická tvorba. Úspešné absolvovanie Ateliérovej výučby končí obhajobou diplomovej práce a úspešné absolvovanie predmetu Interpretačné rámce neskoromodernej a súčasnej architektonickej tvorby končí štátnou skúškou, ktoré prebiehajú spoločne.
 • Študijný program Architektonická tvorba dopĺňa skupina povinne voliteľných predmetov, ktoré sa delia na odborné praktické a odborné teoretické predmety. Tieto predmety dávajú základ špecializácie a zároveň prehlbujú interdisciplinaritu umeleckého vzdelávania. Obsahom sú aj predmety, ktoré zdokonaľujú jazykovú prípravu v oblasti súčasného umenia a architektúry a v oblasti znalostí autorského práva, marketingu a projektových aj grantových činností. Tieto predmety sú plánované aj formou blokovej výučby a odborných workshopov s aktuálnymi informáciami a poznatkami z praxe.
 • Doplňujúcou skupinou povinného základu a povinne voliteľných predmetov sú výberové predmety, prostredníctvom ktorých majú študenti možnosť získať skúsenosti s inými študijnými programami na VŠVU ako je výtvarné umenie, dizajn a reštaurovanie. Do tejto skupiny patrí ďalej predmet umožňujúci prax v externom prostredí. Voliteľné predmety obohacuje rad predmetov, ktoré formou workshopov, kurzov, exkurzií a formou krátkodobého vzdelávania dynamicky reagujú na aktuálne témy architektúry a urbanizmu prizývaním renomovaných odborníkov z praxe z umeleckého a kultúrneho prostredia, alebo v rámci internacionalizácie školy so zahraničnými pedagógmi a odborníkmi z praxe.
 • Súčasťou vzdelávania v študijnom programe Architektonická tvorba je možnosť pracovnej stáže a odborného workshopu, kde študenti nadobúdajú praktické skúsenosti a zručnosti. Stáž je súčasne možnosť získavať nové profesionálne kontakty a väzby súvisiace s Applicabilityou po ukončení štúdia. Zároveň sa u študentov/tiek podporuje zahraničná mobilita formou študijných stáží na zahraničných partnerských školách, kde získavajú rozhľad a skúsenosti so vzdelávacími systémami v odlišnom kultúrnom a spoločenskom prostredí. Tu taktiež uvádzajú postupy a výsledky vlastnej architektonickej a urbanistickej tvorby do medzinárodného kontextu.
 • Študenti/tky magisterských ročníkov sú v rámci širšieho vzdelávacieho procesu integrovaní/é aj do prebiehajúcich umeleckých a architektonických výskumných projektov na VŠVU formou zhodnotenia ich výstupov vo výučbe alebo prostredníctvom výstavných, publikačných a iných prezentačných činností, čomu napomáhajú aj grantové systémy (najmä KEGA – Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR) a formou prezentácie tvorivej – umeleckej a architektonickej činnosti (najmä FPU – Fond na podporu umenia a grantový program Nadácie Tatrabanky).

 

The main pedagogue responsible for the study programme:

Person responsible for the delivery, development, and quality of the study programme:

Other pedagogues providing the study programme:

Študijní poradcovia:

 

Description of the study programme:

Study plan of the study programme:

Subject information sheets of the study programme:

 

(back to the top)

 


Field of study Art and Culture Sciences

 


 

History and Praxis of the Contemporary Art

 

Graduate profile and learning objectives:

 • The two-year full-time master's programme responds to the dynamic changes and new global challenges facing contemporary art in the 21st century. We perceive contemporary art from a historical perspective with regard to the discontinuity of the history of art in Central and Eastern Europe, as well as from the point of view of current methodologies. Our goal is to stimulate the exploration of art in dialogue with new media theory, critical theory, geopolitics, anthropology. The study responds to the stimuli brought by the creation and transformation of art institutions - galleries, museums and the art market, and the related demand for educated and well-informed experts. At the same time, we fill gaps in the gaps of higher education in this area and aim to train graduates prepared for the practice of contemporary art, design and architecture. The programme enables students to develop a profile that results from the specific environment and variety of studio practice at the Academy of Fine Arts and Design in Bratislava. In addition to thematically focused courses on interpretation strategies in the field of contemporary visual art, design and architecture, issues of Slovak visual art, seminars in the field of
  aesthetics and philosophy, we offer the possibility of gaining practical experience in the field of curating, reviewing and reflecting on contemporary art. The programme is intended for those students of humanities who wish to deepen their theoretical and practical skills in broad-spectrum work with contemporary art. We emphasize critical thinking, communication skills in working with the public, improvement of verbal and written expression, empathy, sensitivity and passion for art as a tool for social change. The courses are conducted under the guidance of renowned experts, in a creative environment alongside artists active on the local and international scene. With regard to the personal profile of graduates, we offer a wide range of optional subjects, which are provided not only by teachers of the Department of Theory and History of Art, but also by external experts from practice. In addition, students have the opportunity to choose studio practice at the department that corresponds to their professional focus, or they can choose a subject at one of the related faculties (FF VŠMU, FiF UK). The first year of the master's degree is devoted to orientation in the interpretive contexts of
  contemporary art, design and architecture, thematic and problematic areas of fine art in Slovakia, art criticism and theory, and curatorial studies. In the second year of study, practice-oriented subjects predominate, and students have the opportunity to choose a composition of courses in such a way as to direct them to resolving an individual thesis assignment.
 • Graduates of the study programme are led to critical attitudes towards social issues of contemporary culture. With their civic attitude, they actively contribute to the protection of cultural heritage and the environment not only for themselves, but also for future generations. Graduates understand the idea of citizenship, democracy, social justice, foreign cultures, the rights of other persons, different cultural needs and values. In connection with this, they are ready to explore and deepen their knowledge of the chosen field of art on which they focus. They can critically perceive the functioning of cultural institutions, self-governments and the state. Graduates can analyze the causes and consequences of regional and global problems. The specific contribution of graduates of the AFAD is connecting the theory and history of art to practical cooperation within the framework of education in the fields of fine arts. This establishment of cooperation together with a theoretical and historical perspective leads graduates to deepen the critical reflection of visual aspects of public and media space. Graduates can independently evaluate the role of art in the media and in society, including internet platforms and social networks. They know how to responsibly and on the basis of their qualifications co-create this environment in accordance with relevant international obligations and national legislation.

Applicability:

 • Graduates of the study programme are prepared to work in institutions whose focus is the presentation of contemporary visual culture and art - galleries, museums and the art market at the national, regional, non-governmental and private levels. The programme trains graduates prepared for the exhibition practice of contemporary art, design and architecture, and at the same time enables graduates to specialise, which results from the specific environment and variety of studio practice at the Academy of Fine Arts and Design in Bratislava. The acquired qualification enables graduates to apply in professions such as curator, mediator, organiser, editor, teacher or researcher in the field.

Structure and content of the study programme:

 • In the History and Praxis of Contemporary Art study programme, profile subjects are focused on three basic profile areas: 1) critical evaluation of scientific and professional text; 2) interpretation and analysis of a selected work of contemporary art; 3) knowledge of museum critical theory and curatorial strategies together with the history and practice of gallery work. Therefore, the professional content of the programme consists of one three-semester subject and two two-semester subjects, the profiling of which directs students to the realisation of a diploma thesis and the successful passing of the state exam. Profile subjects are: 1) Criticism and theory of modern and contemporary art I., II.; 2) Interpretation frameworks of contemporary art I., II.. III.; 3) Curatorial studies I., II.. The aim and content of the named profile subjects is to guarantee students' access to current knowledge in the field of history and theory of modern and contemporary art, theory of visual culture and curatorship. Profile subjects lead future graduates to acquire skills in critical analysis and interpretation of  images in the field of visual culture. Equally important is mastering the skills of critical reading, creative writing, and the presentation of their own opinions in a group discussion, which together lead to the competence of working with the public in the preparation of cultural events and the creative implementation of exhibition projects. These knowledge and skills are synthetically combined into the competencies of
  independent creative and critical work in the field of visual art and in the environment of cultural institutions focused on visual art. To the three profile subjects mentioned above, the curricula of which ensure the content of state exam questions, are added subjects focused on the Interpretation frameworks of late modern and contemporary architectureI, II, III., Interpretation and forms of contemporary design I., II, III. as well as Studio practice I., II., III. The aim of the Studio Practice is to connect theoretical knowledge with the practical experience in the preparation and realisation of cultural events, in direct contact with the art studios of the Academy of Fine Arts and Design in Bratislava. At the same time, the subject Studio practice gives the opportunity to carry out an internship at another artistic or cultural institution focused on the presentation of visual arts. The studio practice is a professional practice, and therefore gives the students of the programme the opportunity to enter into an intensive dialogue with a freely chosen studio, its teachers and students, to participate in their artistic, research and presentation activities in close connection to their own profiling and
  subsequently also the selection and working on a topic of their diploma thesis. Compulsory subjects are
  complemented by the compulsory subjects dealing with issues and the history of the studied discipline: Gallery practice in contemporary art and design, Issues of Slovak visual arts I., II. (with emphasis on art of the 20th and 21st centuries) and Diploma Seminar I., II. which is focused on a specific profiled topic of the 20th and 21st centuries) and Diploma Seminar I., II. which is focused on a specific profiled topic and methodology of the students' thesis. The diploma thesis is chosen on the basis of communication with the teachers of the Department of Theory and History of Art, who choose the topics based on their own research projects and professional profiling (see responsible teachers). The diploma thesis must meet the norms, standards and criteria valid for humanities departments of universities.
 • See more detailed information in the document Study plan below..
 • The History and Praxis of Contemporary Art study programme is complemented by the compulsory subjects which provide an expansion of knowledge in narrowly and specifically focused areas of applied art (Applied Art in Text and Context), fine arts (Selected chapters from contemporary photography), architecture (History of architectural theories and criticism), restoration (Interpretive frameworks of restoration work), collecting (Chapters of the history of collecting), as well as theoretical frameworks in relation to specific philosophical topics (French philosophy of the last decades), culture (Philosophy of culture) and aesthetics (Schools of aesthetic thought). One of the subjects also focuses on working with text, argumentative and conceptual thinking expressed verbally or in writing (Reading, writing, argumentation). The existing curriculum is complemented by subjects focused on practical experience in the field of cultural and managerial work (Cultural Management I, II). The content also includes a subject improving foreign language knowledge (English  conversation).
 • A complementary group of a compulsory basics and compulsory optional subjects are optional subjects, through which students have the opportunity to transfer to other study programmes at the AFAD (Fundamentals of painting, Fundamentals of photography, Fundamentals of design, Design and build - fundamentals of architectural creation, etc.). These subjects provide students with contact with practical creation and strategies of artistic thinking and research. This group also includes a subject enabling direct practice in an external environment aimed at a wider field of cultural professions. Optional subjects are enriched by a number of subjects that, through workshops, courses, excursions and short-term education, dynamically respond to current topics and also lead to practical application, as well as orientation in the legal and economic components of culture (Implementation of a curatorial project, Copyright law).
 • Part of the education in the History and Praxis of Contemporary Art study programme is the possibility of an internship and supplementary internship in the local and foreign scene, which within the framework of education bring students direct contact with a professional environment in which they acquire practical experience and skills. The internship is also an opportunity for students to gain new professional contacts and connections, as well as theoretical experience with benefits after graduation. At the same time, foreign mobility in the form of internships at foreign partner schools is encouraged, where they are positively confronted with educational experiences in a different cultural and social environment. Here they also confront their work in the international field and have the opportunity to become part of international artistic and cultural networks.
 • As part of the wider educational process, master's students are integrated into ongoing research projects at the AFAD in the form of direct application to education or through publication and other presentation activities, which are also supported by grant systems (especially KEGA - Cultural and Educational Grant Agency of the Ministry of Education, Science, Research and Sport of the Slovak Republic).

 

The main pedagogue responsible for the study programme:

Person responsible for the delivery, development, and quality of the study programme:

Other pedagogues providing the study programme:

Study advisor of the study programme:

 

Description of the study programme:

Study plan of the study programme:

Subject information sheets of the study programme:

 

(back to the top)

 


You can find the study plans of individual study fields in the Handbook – Bedeker.

Download

Bedeker for study planning 2022/2023PDF, 2.34 MB