Free access to informations

Pursuant to the Act of the National Council of the Slovak Republic no. 211/2000 Coll. on free access to informations

The information is only available in Slovak language:

 

1. Základné informácie o Vysokej škole výtvarných umení, Bratislava

 • VŠVU v zmysle zákona NR SR č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov zverejňuje týmto základné informácie.
 • Vysoká škola výtvarných umení vznikla v roku 1949 zo zákona. Svojim zameraním je VŠVU umelecká vysoká škola s dôrazom na jedinečnosť a individuálny prístup k jednotlivým talentovaným študentom.
 • VŠVU je verejná vysoká škola. Je právnickou osobou vystupujúcou v právnych vzťahoch vo svojom mene. Štatutárnym zástupcom je rektor VŠVU.
 • VŠVU sa člení na tieto súčasti:

a) Rektorát VŠVU - výkonný a správny útvar rektora,
b) katedry,
c) Kabinet kresby,
d) Centrum výskumu,
e) Akademická knižnica VŠVU,
f) Galéria MEDIUM,
g) Výučbové centrum komunikácie a vizualizácie VŠVU v Kremnici

 • Rektorát je hospodársko-správnym pracoviskom VŠVU s výkonnou funkciou. Plní úlohy organizačné, finančné a technické v súlade s hlavnou činnosťou VŠVU a v súlade s platnými právnymi predpismi.
 • Katedra je základnou organizačnou jednotkou VŠVU. Úlohou katedry je zabezpečovať výučbu, rozvíjať umeleckú, umelecko-výskumnú a umenovednú činnosť v príslušných umeleckých a vedných odboroch. Katedra sa môže členiť na ateliéry a prípadne na iné organizačné útvary.
 • VŠVU má 12 katedier:

a) Katedra maliarstva,
b) Katedra socha, objekt, inštalácia,
c) Katedra grafiky a iných médií,
d) Katedra fotografie a nových médií,
e) Katedra intermédií,
f) Katedra úžitkových umení,
g) Katedra textilnej tvorby,
h) Katedra vizuálnej komunikácie,
i) Katedra dizajnu,
j) Katedra architektonickej tvorby,
k) Katedra reštaurovania,
l) Katedra teórie a dejín umenia.

 • Na Katedre textilnej tvorby je zriadené Digitálne laboratórium katedry textilnej tvorby, ktorého
  úlohou je podporovať výučbu, vedecko-výskumnú a umeleckú činnosť výskumných a pedagogických
  pracovníkov a študentov všetkých troch stupňov štúdia na Katedre textilnej tvorby, ako aj na
  ostatných katedrách VŠVU, s cieľom zabezpečiť, aby si pedagógovia, výskumníci a študenti v rámci
  digitalizácie technologických postupov osvojili znalosti a zručnosti v oblasti najmodernejších
  realizačných technológií. Prevádzka tohto pracoviska sa riadi režimom vypracovaným katedrou a
  odsúhlaseným rektorom.
 • Na Katedre vizuálnej komunikácie je zriadený DigitaLab katedry vizuálnej komunikácie, ktorého
  súčasťou sú Laboratórium aplikovaného dizajnu (LAD), TypoLab a MediaLab. Jeho úlohou je
  podporovať výučbu, vedecko-výskumnú a umeleckú činnosť výskumných a pedagogických
  pracovníkov a študentov všetkých troch stupňov štúdia na Katedre vizuálnej komunikácie, ako aj na
  ostatných katedrách VŠVU, s cieľom zabezpečiť, aby si pedagógovia, výskumníci a študenti v rámci
  digitalizácie technologických postupov osvojili znalosti a zručnosti v oblasti najmodernejších
  realizačných technológií. Prevádzka tohto pracoviska sa riadi režimom vypracovaným katedrou a
  odsúhlaseným rektorom.
 • Na Katedre dizajnu je zriadené Laboratórium digitálnych technológií katedry dizajnu, ktorého úlohou
  je podporovať výučbu, vedecko-výskumnú a umeleckú činnosť výskumných a pedagogických
  pracovníkov a študentov všetkých troch stupňov štúdia na Katedre dizajnu, ako aj na ostatných
  katedrách VŠVU, s cieľom zabezpečiť, aby si pedagógovia, výskumníci a študenti v rámci digitalizácie
  technologických postupov osvojili znalosti a zručnosti v oblasti najmodernejších realizačných
  technológií. Prevádzka tohto pracoviska sa riadi režimom vypracovaným katedrou a odsúhlaseným
  rektorom.
 • Na Katedre architektonickej tvorby je zriadený Kabinet inžinierskych predmetov, ktorého náplňou je
  výučba inžinierskych predmetov na Katedre architektonickej tvorby.
 • Na Katedre intermédií je zriadené technicko-technologické pracovisko, ktorého úlohou je podpora
  výučby na Katedre intermédií, ako aj na ostatných katedrách VŠVU, a aplikovaného výskumu
  v Centre výskumu VŠVU. Prevádzka tohto pracoviska sa riadi režimom vypracovaným katedrou a
  odsúhlaseným rektorom
 • Kabinet kresby pedagogickým pracoviskom VŠVU. Úlohou Kabinetu kresby je najmä zabezpečovať výučbu kresby a rozvíjať umeleckú činnosť v príslušných umeleckých programoch.
 • Centrum výskumu VŠVU v členení:

a) Sekcia vizuálnych a kultúrnych štúdií,
b) Koordinátor Centra výskumu.

 • Akademická knižnica VŠVU svojimi knižnično-informačnými službami participuje na vzdelávacom
  procese VŠVU, umeleckom, vedeckovýskumnom a grantovom programe VŠVU, evidencii a
  hodnotení publikačnej a umeleckej činnosti (CREPČ a CREUČ) a poskytuje knižničné služby aj
  mimoškolským záujemcom. Je archívom záverečných a kvalifikačných prác VŠVU. Jej súčasťou je
  fotoarchív školy
 • Galéria Medium slúži najmä na aktuálnu prezentáciu výsledkov tvorby študentov a pedagógov
  VŠVU, ako aj na prezentáciu tvorby študentov a pedagógov domácich a zahraničných partnerských
  inštitúcií a výtvarníkov z externého prostredia.
 • Výučbové centrum komunikácie a vizualizácie v Kremnici (ďalej len "výučbové centrum") je
  vysunutým študijno-pedagogickým pracoviskom s didaktickou a výpočtovou technikou pre všetky
  študijné programy, zameraným na aplikáciu digitálnych technológií v edukačnom procese a vo
  výstupoch tohto procesu. Zároveň je aj strediskom exteriérového štúdia pre všetky študijné
  programy. Výučbové centrum podlieha rektorovi VŠVU.

2. Orgány VŠVU

 • Rektor VŠVU

Rektor je orgánom akademickej samosprávy Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave a štatutárnym orgánom. Riadi ju, koná v jej mene a zastupuje ju navonok. Rektora vymenúva na návrh Akademického senátu Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave prezident Slovenskej republiky.

 • Prorektori, kvestor

Rektora zastupujú prorektori VŠVU v rozsahu určenom rektorom a kvestor v hospodárskych veciach v rozsahu splnomocnenia určenom rektorom. Kvestor zabezpečuje a zodpovedá za hospodársky a administratívny chod VŠVU a koná v jej mene v rozsahu určenom rektorom. Je podriadený priamo rektorovi.

 • O organizácii a činnosti VŠVU rozhodujú v rozsahu ustanovenom zákonom o vysokých školách orgány akademickej samosprávy.

Orgány akademickej samosprávy VŠVU sú:

a) Akademický senát VŠVU,
b) Rektor VŠVU,
c) Umelecká rada VŠVU,
d) Pedagogická rada VŠVU
e) Programová rada VŠVU
f) Akreditačná rada VŠVU
g) Etická rada VŠVU
h) Disciplinárna komisia VŠVU pre študentov.

 • Riadiacimi funkcionármi Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave sú rektor a prorektori.
 • Stálymi poradnými orgánmi rektora sú:

a) vedenie VŠVU,

b) kolégium rektora VŠVU

c) Etická rada

 • Správna rada Vysokej školy výtvarných umení je orgán, ktorý v rámci pôsobnosti ustanovenej zákonom o vysokých školách uplatňuje a presadzuje verejný záujem v činnosti verejnej vysokej školy, najmä v súvislosti s využívaním jej majetku a finančných prostriedkov poskytnutých verejnej vysokej škole štátom.
 • Zloženie, pôsobnosť a činnosť správnej rady sa riadi príslušnými ustanoveniami zákona o vysokých školách a štatútom správnej rady.

3. Miesto, čas a spôsob, akým možno získavať informácie

 • Informácie o činnosti VŠVU sú prístupné na vývesných tabuliach v sídle VŠVU, Hviezdoslavovo nám. 18 Bratislava, na elektronickej adrese www.vsvu.sk. Bežné informácie poskytujú jednotlivé organizačné útvary v rámci svojej pôsobnosti.
 • Sprístupnenie informácií

Informácie možno získať písomne, ústne (osobne, alebo telefonicky), faxom, e-mailom.

Žiadosti o sprístupnenie informácií prijíma a eviduje sekretariát kvestorky.

Adresa:
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
Hviezdoslavovo nám. 18
814 37 Bratislava
1. poschodie číslo dverí. 19

Osobné podanie žiadosti je možné v pracovných dňoch, okrem piatka, od 9.00 do 11.00 hod. na sekretariáte kvestorky.

 • Náležitosti žiadosti o sprístupnenie informácií:
  • Žiadosť môže byť podaná písomne, ústne, elektronickou poštou, alebo iným technicky vykonateľným spôsobom.
  • Zo žiadosti musí byť zrejmé, že je určená VŠVU. Musí ďalej obsahovať:
  • meno, priezvisko, alebo obchodné meno žiadateľa,
  • adresu pobytu, alebo sídlo,
  • akých informácií sa žiadosť týka,
  • aký spôsob sprístupnenia informácie žiadateľ navrhuje.
  • V prípade, že žiadosť nemá všetky náležitosti, žiadateľa VŠVU vyzve na ich doplnenie v zákonnom termíne. Ak ani po výzve žiadosť nebude doplnená o chýbajúce náležitosti, VŠVU takúto žiadosť odloží.
  • Dátum podania žiadosti je dátum, kedy bola žiadosť doručená na VŠVU. Na požiadanie VŠVU vydá doklad o prijatí žiadosti.

4. Spôsob vybavenia žiadosti, lehoty na vybavenie

 • VŠVU sprístupní na žiadosť informácie ústnym oboznámením, rozhodnutím o umožnení nahliadnuť do spisu, rozhodnutím o umožnení vyhotoviť žiadateľovi opis, výpis, kópiu na nosič, rozhodnutím o sprístupnení kópií predlôh s požadovanými informáciami, telefonicky, faxom, poštou, alebo elektronickou poštou.

Ak informácie nemožno sprístupniť spôsobom určeným žiadateľom, dohodne VŠVU so žiadateľom iný spôsob sprístupnenia informácie.

 • Lehota na sprístupnenie informácie na žiadosť je najneskôr do ôsmich pracovných dní odo dňa podania žiadosti alebo odo dňa odstránenia nedostatkov žiadosti podľa § 14 ods. 2 a 3 zákona a do 15 pracovných dní, ak sa sprístupňuje informácia nevidiacej osobe v prístupnej forme podľa § 16 ods. 2 písm. a) zákona
 • Zo závažných dôvodov môže kvestorka predĺžiť lehotu, najviac však o osem pracovných dní a o 15 pracovných dní, ak sa sprístupňuje informácia nevidiacej osobe v prístupnej forme podľa § 16 ods. 2 písm. a) zákona. Závažnými dôvodmi sú:

a) vyhľadávanie a zber požadovaných informácií na inom mieste, ako je sídlo VŠVU,
b) vyhľadávanie a zber väčšieho počtu oddelených alebo odlišných informácií požadovaných na sprístupnenie v jednej žiadosti,
c) preukázateľné technické problémy spojené s vyhľadávaním a sprístupňovaním informácie, o ktorých možno predpokladať, že ich možno odstrániť v rámci predĺženej lehoty.

 • Predĺženie lehoty VŠVU oznámi žiadateľovi bezodkladne, najneskôr pred uplynutím lehoty. V oznámení VŠVU uvedie dôvody, ktoré viedli k predĺženiu lehoty.
 • Ak kvestorka VŠVU v lehote na vybavenie žiadosti neposkytne informácie či nevydá rozhodnutie a ani nesprístupní informáciu predpokladá sa, že bolo vydané rozhodnutie, ktorým sa odmietla poskytnúť informácia. Za deň doručenia rozhodnutia sa v tomto prípade považuje tretí deň od uplynutia lehoty na vybavenie žiadosti.
 • Ak VŠVU poskytne žiadateľovi požadované informácie v zákonom stanovenej lehote, urobí rozhodnutie zápisom v spise. Proti takémuto rozhodnutiu nemožno podať opravný prostriedok.
 • Žiadaná informácia sa nesprístupní v prípade, ak existuje zákonný dôvod na obmedzenie prístupu k danej informácii, napr. štátne, služobné tajomstvo, daňové, alebo obchodné tajomstvo, údaje týkajúce sa osobnosti a súkromia fyzickej osoby, ochrana duševného vlastníctva.
 • Ak VŠVU požadovanej žiadosti nevyhovie, alebo nevyhovie úplne, vydá o tom v stanovenom termíne písomné rozhodnutie. Rozhodnutie VŠVU nevydá v prípade, že žiadosť bola odložená.
 • Ak VŠVU v stanovenom termíne neposkytne informácie, či nevydá rozhodnutie a ani nesprístupní informáciu, predpokladá sa, že bolo vydané rozhodnutie, ktorým sa odmietla informácia.

5. Opravné prostriedky

 • Ak VŠVU odmietne podať požadovanú informáciu, žiadateľ môže podať odvolanie. Odvolanie sa podáva v lehote 15 dní od doručenia rozhodnutia, rektorovi VŠVU.
 • Rektor VŠVU rozhodne o odvolaní do 15 dní od doručenia odvolania. Ak tak neurobí, predpokladá sa, že odvolanie zamietol a potvrdil napadnuté rozhodnutie. Za deň doručenia tohto rozhodnutia sa považuje druhý deň po uplynutí lehoty na vydanie rozhodnutia.

6. Vnútorný predpis Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave

 • Na realizáciu zákona NR SR č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám (o slobode informácií) v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 481/2000 Z. z. o podrobnostiach úhrady nákladov za sprístupnenie informácií bol vydaný dňa 20. mája 2009 vnútorný predpis Vysokej školy výtvarných umení.