Pracovné stáže pre študentov

Študenti VŠVU majú možnosť v rámci svojho štúdia absolvovať pracovnú stáž v zahraničí. O stáž sa možno uchádzať v rámci krajín EÚ prostredníctvom programu Erasmus+, v rámci partnerských krajín i o stáže na Slovensku.

Stáže v rámci programu Erasmus+

 

Kto sa môže prihlásiť?

Študent môže vycestovať najskôr v 3. bakalárskom ročníku. Prihlásiť sa môžu bakalári, magistri i doktorandi.

Doba trvania:

min. 2 a max. 12 mesiacov

Počet financovaných mesiacov:

3 – 5 mesiacov. Cca 450 – 590 EUR/mesiac (v závislosti od krajiny)

Počet odpracovaných hodín:

min. 37,5 hod/týždeň

Kedy môžem vycestovať:

od júna 2016 (stáž možno absolvovať aj počas letných prázdnin)

Študenti, ktorí budú v akademickom roku 2016/17 v 5.ročniku môžu vycestovať na stáž najskôr po zápise (v septembri)!

Kde si môžem hľadať stáž?

 • Erasmusintern.org – vyhľadávanie stáží vo všetkých odboroch
 • School Education Gateway – vyhľadávanie škôl, ktoré ponúkajú stáže pre študentov/absolventov učiteľských odborov (učitelia, jazykoví asistenti)

Počet kreditov za stáž:

20 ECTS (za podmienky trvania stáže min.13 týždňov a počte odpracovaných hodín 37,5hod./týždenne)

Ako sa prihlásiť? Na zahraničnom oddelení odovzdať:

 • prihlášku
 • motivačný list (max.A4)

Deadline pre akad.rok 2016/17 – 27. 4. 2016!

Výber študentov bude posudzovaný na základe odovzdaných dokumentov, študijných výsledkov a účasti na  zahraničnej stáži Erasmus+ v minulosti (preferovaní budú študenti, ktorí sa ešte stáže nezúčastnili). Výsledky budú známe približne v polovici mája.

Postup pred odchodom do zahraničia

Po tom, ako študent uspeje vo výberovom konaní, na zahraničnom oddelení:

 • odovzdá kompletne vyplnený Learning Agreement for Traineeship
 • absolvuje OLS (Online Language Support) test
 • odovzdá  kópiu Európskeho preukazu poistenca a kópiu potvrdenia o poistení zodpovednosti za spôsobenú škodu a o úrazovom poistení
 • podpíše Zmluvu o poskytnutí finančnej podpory
 • na študijnom oddelení:
 • odovzdá Individuálny študijný plán, ktorý konzultuje s vedúcim ateliéru. Študent si zapíše do Individuálneho študijného plánu všetky povinné predmety (súčet ohodnotenia týchto predmetov môže byť nižší ako 20 kreditov), ktoré by mal v semestri počas konania pracovnej stáže absolvovať na VŠVU; vyučujúci jednotlivých predmetov mu určia podmienky absolvovania daných predmetov, pravidlá hodnotenia, či spôsob prezentácie. Vedúci ateliéru podpíše súhlas/nesúhlas s praktickou stážou študenta a s jeho Individuálnym študijným plánom; kompletne vyplnený ho odovzdá na študijnom oddelení. Ak Individuálny študijný plán študent neodovzdá pred odchodom na stáž, bude hodnotený zo všetkých predmetov známkou FX a nútený opakovať ročník!

Po absolvovaní praktickej stáže a návrate na VŠVU

 • po návrate je študent povinný predložiť realizované práce na katedrové hodnotenie; pedagógovia prihliadnu aj na písomné zhodnotenie práce študenta prijímajúcou zahraničnou firmou. Vedúci ateliéru udelí študentovi hodnotenie predmetu „Pracovná stáž“
 • študent si vyzdvihne na študijnom oddelení Individuálny študijný plán; ak študent splnil požiadavky, ktoré mu pedagóg zadal pred odchodom na stáž, tak je riadne hodnotený; v prípade, že požiadavky nesplnil, pedagóg môže navrhnúť neuznanie predmetu (v takomto prípade je predmet hodnotený ako „neabsolvoval“) a študent si príslušný predmet zapíše v nasledujúcom akademickom roku
 • študent požiada hostiteľskú inštitúciu o vystavenie Traineeship Certificate (s.3), ktoré musí obsahovať dátum začiatku a ukončenia praktickej stáže a hodnotenie práce študenta
 • vyplní Erasmus+ Report (vyzvanie príde mailom)
 • absolvuje 2.časť OLS (vyzvanie príde mailom)