Výučbové pobyty

Krátkodobý i dlhodobý výučbový pobyt na zahraničnej inštitúcii.

Pobyt môže byť realizovaný prostredníctvom programov Erasmus LLP a Ceepus, na základe bilaterálnych dohôd medzi VŠVU a zahraničnou inštitúciou alebo individuálne. O finančnú podporu výučbového pobytu realizovaného individuálne sa možno uchádzať v rôznych štipendijných a grantových programoch, v nadáciách či podporných organizáciách.

Organizovanie zahraničného výučbového pobytu cez Erasmus LLP

Základná charakteristika

program „Mobilita učiteľov vysokých škôl“ poskytuje financie na prednášanie na zahraničnej partnerskej inštitúcii/ vysokej škole zapojenej do programu Erasmus LLP; granty prideľuje priamo vysoká škola, ktorá ma na tento účel pridelené finančné prostriedky z Národnej kancelárie Erasmu; cieľom je umožniť profesijný a osobný rozvoj pedagóga, obohatiť ponuku výučby na partnerských inštitúciách, podporovať výmenu skúseností a znalostí o pedagogických metódach a rozvíjať spoluprácu medzi školami

Ktorých krajín sa program týka

pobyty Erasmus môžu prebiehať len v krajinách zapojených do Programu LLP: 27 členských štátov EU: Belgicko, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Írsko, Taliansko, Cyprus, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Maďarsko, Malta, Nemecko, Holandsko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Grécko, Slovensko, Slovinsko, Španielsko, Švédsko, Veľká Británia + Krajiny ESVO, členovia EHP: Island, Lichtenštajnsko, Nórsko, Švajčiarsko + Kandidátske krajiny: Chorvátsko, Turecko

Podmienky účasti

prihlásiť sa môže každý pedagogický pracovník, ktorý:

 • má na VŠVU akýkoľvek pracovný úväzok
 • je občanom SR alebo inej krajiny zapojenej do LLP alebo v nich má trvalé bydlisko
 • účasť na konferencii v rámci tohto programu nie je možná
 • trvanie: min. 1 deň (5 odučených hodín) až 6 týždňov
 • vopred dohodnutý program výučby

Ako sa prihlásiť

Pred uskutočnením mobility
pedagóg alebo pracovník VŠVU predloží na zahraničnom oddelení štandardnú Žiadosť o vystavenie cestovného príkazu do zahraničia na termín učiteľskej mobility a kompletne vypísaný a podpísaný dokument programu Erasmus: Teaching Programme /Program výučby alebo Work Programme/Pracovný plán schválený VŠVU a prijímajúcou inštitúciou

Po uskutočnení učiteľskej mobility
pred odchodom z hostiteľskej inštitúcie pedagóg požiada o vystavenie Potvrdenia/Certificate, ktorým sa potvrdí začiatok a koniec mobility
na zahraničnom oddelení VŠVU odovzdá dokumenty:

 • Potvrdenie/Certificate,
 • Správu učiteľa na predpísanom tlačive programu Erasmus, ktoré získa na zahraničnom oddelení alebo si ho stiahne z webovej stránky VŠVU
 • originály dokladov o zaplatení ubytovania, cestovného a ďalších nákladov súvisiacich so zahraničnou pracovnou cestou
 • Cestovnú správu zo zahraničnej cesty

Finančné podmienky
podľa množstva finančných prostriedkov, ktoré má VŠVU k dispozícii, je uchádzačovi pridelený grant
vzhľadom na veľmi limitovanú výšku grantu prideleného VŠVU z Národnej kancelárie programu Erasmus je potrebné vopred sa informovať na zahraničnom oddelení o finančných možnostiach
grant na učiteľskú mobilitu môže byť použitý na niektoré z týchto položiek:

 • cestovné náklady do navštívenej krajiny;
 • poistenie;
 • pobytové náklady (ubytovanie, stravné a vreckové)

Organizovanie individuálneho zahraničného výučbového pobytu a na základe bilaterálnych dohôd

Mobilita pedagógov a výskumných pracovníkov, ktorá sa nerealizuje v rámci programov Erasmus LLP a Ceepus, je administrovaná štandardným spôsobom ako zahraničná pracovná cesta na základe Vnútornej smernice schválenej rektorom 1.2. 2011 (Dodatok 21. 2. 2011) – Zahraničná pracovná cesta. Ďalšie informácie získate na Zahraničnom oddelení VŠVU, v Manuále mobilitnej činnosti alebo v SAIA a na webových stránkach príslušných nadácií.

Viac informácií
Zahraničné oddelenie VŠVU, zahranicne@vsvu.sk