Galéria Medium

Galéria Vysokej školy výtvarných umení.

Galéria MEDIUM bola založená v januári 1991 ako súčasť Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave. Jej výstavné aktivity tvoria súčasť a zároveň nadstavbu koncepcie umelecko-pedagogického procesu školy. Výstavná činnosť Galérie MEDIUM je zameraná na všetky aktuálne výtvarné trendy, v súlade so širokým spektrom študijných odborov školy. Hlavným kritériom pre schválenie a realizáciu výstavného projektu v galérii je predovšetkým jeho vysoká kvalita, so snahou o zachovanie rovnováhy medzi študentskými, či ateliérovými prezentáciami a výstavami profesionálov. Nemenej dôležitá je aj prezentácia zahraničných umeleckých škôl (akadémie v Prahe, Brne, Poznani, Krakove, Lodži, Budapešti, Saint-Etienne, atď.) prostredníctvom medzinárodných výstavných spoluprác, výsledkov sympózií a workshopov.
V roku 2006 sa na pôdu galérie po ôsmich rokoch vrátilo každoročné udeľovanie Ceny Oskára Čepana (predtým Mladý výtvarník roka a Cena TONAL), ktorú získava výtvarník alebo umelecká skupina (vek do 35 rokov) za tvorivý počin roka alebo celkový prínos do slovenského výtvarného umenia.
Galéria MEDIUM usporiada priemerne 10 – 12 výstav ročne (výstavná plocha je 173 m2).

Poznámka pre záujemcov o usporiadanie výstavy:
Výber projektov pre výstavný plán galérie MEDIUM sa koná raz ročne (v novembri) na zasadnutí galerijnej rady pod vedením vedúceho galérie Medium a za účasti členov rady, ktorými sú na 2 roky volení zástupcovia katedier a Inštitútu umenia a vedy VŠVU v Bratislave.

Restaurology

Katedra reštaurovania VŠVU v Bratislave v spolupráci s Ústavom prírodných a syntetických polymérov FCHPT STU v Bratislave a Katedrou dejín umenia FiF UK v Bratislave pozývajú na prezentáciu vybraných študentských prác a projektov

Restaurology

S - medium

Mezinárodné serigrafické sympózium Ostrava Fakulta umění Ostravská univerzita v Ostravě.

S - medium