Centrum aplikovaného výskumu nových materiálov a transferu technológií

ITMS: 26240220088

Cieľom projektu bolo vytvorenie vedeckého centra zameraného na aplikovaný výskum v oblasti nových materiálov a technológií a vybudovanie platformy na technologický transfer. V rámci projektu vznikli pracoviská a laboratóriá v areáli SAV na Dúbravskej ceste 9  v Bratislave. Viac informácii tu (na „tu“ poprosím zavesiť tento odkaz: https://www.sav.sk/index.php?lang=sk&doc=services-news&source_no=20&news_no=6143).

Súčasťou centra sú napríklad laboratóriá pre výskum keramických či kovových materiálov, nanomateriálov, ako aj kancelária pre transfer technológií a inkubátor pre perspektívne projekty do priemyselnej oblasti.

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave sa spolupodieľala predovšetkým na naplnení 2. špecifického cieľa - Spolupráca v rámci akademického sektora pri realizácii aplikovaného výskumu a vývoja. Do projektu boli zapojené Katedra architektonickej tvorby, Katedra dizajnu, Katedra reštaurovania, Katedra Socha, objekt inštalácia, Katedra textilnej tvorby, Katedra úžitkového umenia.

VŠVU realizovala v spolupráci s niektorými ústavmi SAV spoločné projekty. Napríklad Katedra textilnej tvorby VŠVU spolupracovala s Ústavom polymérov SAV a skúmali spoločne možnosti nanášania polymérových hmôt na textilné vzorky. Katedra reštaurovania VŠVU v rámci spolupráce s Ústavom materiálov a mechaniky strojov SAV využíva počítačovú tomografiu na skúmanie špecifických častí objektu, na základe ktorých je možné vidieť dovnútra skúmaného objektu bez jeho narušenia.

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku/ Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ.