Verejné obchodné súťaže

Verejná obchodná súťaž č. 01/2016

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave vyhlasuje Verejnú obchodnú súťaž č. 01/2016 na uzavretie kúpnej zmluvy o prevode vlastníctva k hnuteľnému majetku na predaj auta bližšie špecifikovaného v podmienkach verejnej obchodnej súťaže.

Predmet súťaže:

Predaj hnuteľného majetku Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave. Osobné motorové vozdlo.

Dokumenty na stiahnutie:

VOS_01_2016

Čestné prehlásenie účastníka súťaže