Akademický kalendár

Chronologicky prehľad udalostí počas letného i zimného semestra.

Zimný semester 2014/2015

02. 09. 2014
zápis na bakalárske štúdium – 1. ročník od 8:30 do 12:00
zápis na doktorandské štúdium – všetky ročníky od 13:00 do 15:00

03. 09. 2014
zápis na bakalárske štúdium – 2. ročník od 09:00 do 12:00
zápis na bakalárske štúdium – 3. ročník od 13:00 do 16:00

04. 09. 2014
zápis na bakalárske štúdium – 4. ročník od 09:00 do 12:00
zápis na magisterské štúdium – 2.ročník od 13:00 do 16:00

05. 09. 2014
zápis na magisterské štúdium – 1.ročník od 09:00 do 12:00
zápis na dvojročné doplnkové štúdium – od 13:00 do 14:00

08. 09. 2014
imatrikulácia študentov 1. ročníka bakalárskeho štúdia
slávnostné otvorenie akademického roka

08. 09. 2014 – 21. 11. 2014
výučba teoretických predmetov

08. 09. 2014 – 05. 12. 2014
výučba v ateliéroch, prípravných kurzoch a odborných predmetov

08. 09. 2014 – 23. 10. 2014
1. turnus prípravných kurzov (hodnotenie 23.10.2014)

01. 10. 2014
termín podania žiadosti o vykonanie dizertačnej skúšky

31. 10. 2014       
termín podania žiadosti pre obhajobu dizertačnej práce v zimnom semestri

11. 11. 2014 – 12. 11. 2014
dizertačné skúšky

27. 10. 2014 – 05. 12. 2014
2. turnus prípravných kurzov

13. 11. 2014
deň otvorených dverí

20. 11. 2014 – 21. 11. 2014
záverečné skúšky pre doplňujúce pedagogické štúdium

24. 11. 2014 – 30. 01. 2015
skúškové obdobie

27. 11. 2014       
konštrukcie v architektúre – obhajoba; študenti 4. ročníka architekt. tvorby 

08. 12. 2014 – 10. 12. 2014
katedrové hodnotenie prípravných kurzov a ateliérov bakalárskeho a magisterského štúdia

11. 12. 2014
celoškolské hodnotenie

12. 12. 2014 – 14. 12. 2014
sprístupnenie študentských semestrálnych prác pre verejnosť

22. 12. 2014 – 07. 01. 2015
vianočné prázdniny

12. 01. 2015 – 21. 01. 2015
prijímacie pohovory na bakalárske štúdium na akad. rok 2015/2016

1. turnus (12. 01. – 14. 01. 2015) – študijné programy:
vizuálna komunikácia, dizajn, textilná tvorba, úžitkové umenie, reštaurátorská tvorba

2. turnus (19. 01. – 21. 01. 2015) – študijné programy:
maľba a iné médiá, grafika a iné médiá, socha objekt inštalácia, fotografia
a nové médiá, intermédiá a multimédiá, architekt. tvorba

28. 01. 2015 – 29. 01. 2015
štátne skúšky z teoretických predmetov na magisterskom štúdiu

 

Letný semester 2014/2015

09. 02. 2015 – 24. 04. 2015
výučba teoretických predmetov

09. 02. 2015 – 07. 05. 2015
výučba v ateliéroch, prípravných kurzoch a odborných predmetov

15. 01. 2015
termín podania žiadosti pre obhajobu dizertačnej práce v letnom semestri
(doktorandi v nadštandardnej  dĺžke štúdia, doktorandi v 3. roku štúdia v individuálne dohodnutom termíne)

16. 02. 2015
termín podania žiadosti o vykonanie dizertačnej skúšky

23. 04. 2015
konštrukcie v architektúre – obhajoba, opravný a náhradný termín; študenti 4. ročníka architektonickej tvorby 

27. 04. 2015 – 19. 06. 2015
skúškové obdobie

28. 04. 2015
termín odovzdania teoretickej časti diplomovej práce; študenti 2.ročníka magisterského štúdia

29. 04. 2015 – 30. 04. 2015
dizertačné skúšky na doktorandskom štúdiu

11. 05. 2015 – 12. 05. 2015
katedrové hodnotenie prípravných kurzov a ateliérov bakalárskeho a magisterského štúdia

13. 05. 2015
obhajoby záverečných bakalárskych prác

14. 05. 2015
celoškolské hodnotenie

15. 05. 2015 – 17. 05. 2015
sprístupnenie semestrálnych prác a záverečných bakalárskych prác pre verejnosť

20. 05. 2015 – 21. 05. 2015
inštalácia a sprístupnenie záverečných magisterských prác pre oponentov

03. 06. 2015
obhajoby diplomových prác na magisterskom štúdiu

09. 06. 2015 – 10. 06. 2015
štátne skúšky z teoretických predmetov na bakalárskom štúdiu; opravný a náhradný termín štátnych skúšok z teoretických predmetov na magisterskom štúdiu

12. 06. 2015
prijímacie pohovory na magisterské štúdium a dvojročné doplnkové štúdium

17. 06. 2015
slávnostná promócia absolventov magisterského štúdia

19. 06. 2015
prijímacie pohovory na doktorandské štúdium

24. 08. 2015 – 28. 08. 2015
skúškové obdobie – opravné a náhradné termíny

25. 08. 2015
opravný a náhradný termín - štátne skúšky z teoretických predmetov na bakalárskom štúdiu

 

Štátne sviatky a dni pracovného pokoja

01. 09. 2014
Deň Ústavy Slovenskej republiky

15. 09. 2014
Sedembolestná Panna Mária

01. 11. 2014
Sviatok všetkých svätých   

17. 11. 2014
Deň boja za slobodu a demokraciu

24. 12. – 26. 12. 2014
Vianočné sviatky

06. 01. 2015
Zjavenie Pána   - Traja králi

03. 04. 2015
Veľký piatok

06. 04. 2015
Veľkonočný pondelok

01. 05. 2015
Sviatok práce

08. 05. 2015
Deň víťazstva nad fašizmom

05. 07. 2015
Sviatok sv. Cyrila a sv. Metoda

29. 08. 2015
Výročie Slovenského národného povstania