Akademický kalendár

Chronologicky prehľad udalostí počas školského roku.

Letný semester 2017/2018

19. 2. 2018 – 11. 5. 2018
výučba teoretických predmetov

19. 2.2018 – 18. 5. 2018
výučba v ateliéroch, prípravných kurzoch a odborných predmetov

31. 1. 2018         
termín podania žiadosti pre obhajobu dizertačnej práce v letnom semestri

26. 2. 2018
termín podania žiadosti o vykonanie dizertačnej skúšky

04. 5. 2018
konštrukcie v architektúre – obhajoba, opravný a náhradný termín; študenti 4. ročníka architektonickej tvorby 

25. 5.2018 – 30. 6. 2018
skúškové obdobie

19. 4.2018
termín odovzdania teoretickej časti diplomovej práce; študenti 2.ročníka magisterského štúdia

25. 4. 2018 – 26. 4. 2018
dizertačné skúšky na doktorandskom štúdiu

21. 5. 2018 – 22. 5. 2018
katedrové hodnotenie prípravných kurzov a ateliérov bakalárskeho a magisterského štúdia

23. 5. 2018
obhajoby záverečných bakalárskych prác

24. 5. 2018
celoškolské hodnotenie

25. 5. 2018 – 27. 5. 2018
sprístupnenie semestrálnych prác a záverečných bakalárskych prác pre verejnosť

25. 5. 2018
inštalácia a sprístupnenie záverečných magisterských prác pre oponentov

6. 6. 2018
obhajoby diplomových prác na magisterskom štúdiu

11. 6. 2018
opravný a náhradný termín štátnych skúšok z teoretických predmetov na magisterskom štúdiu

12. 6. 2018 – 13.  6. 2018
štátne skúšky z teoretických predmetov na bakalárskom štúdiu

15. 6. 2018
prijímacie pohovory na magisterské štúdium a dvojročné doplnkové štúdium, prestupy

18. 6. 2018
dodatočné prijímacie pohovory na bakalárske štúdium na akad. rok 2018/2019
študijné programy: Intermédiá a Socha, objekt, inštalácia

21. 6. 2018
slávnostná promócia absolventov magisterského štúdia

22. 6. 2018
prijímacie pohovory na doktorandské štúdium

20. 8. 2018 – 31. 8. 2018
skúškové obdobie – opravné a náhradné termíny

23. 8. – 31. 8. 2018
opravný a náhradný termín - štátne skúšky z teoretických predmetov na bakalárskom štúdiu
opravný a náhradný termín - obhajoby záverečných bakalárskych prác
opravný a náhradný termín - obhajoby diplomových prác na magisterskom štúdiu

Štátne sviatky a dni pracovného pokoja

30. 3. 2018
Veľký piatok

2. 4. 2018
Veľkonočný pondelok

1. 5. 2018
Sviatok práce

8. 5. 2018
Deň víťazstva nad fašizmom

5. 7. 2018
Sviatok sv. Cyrila a sv. Metoda

29. 8. 2018
Výročie Slovenského národného povstania