Dvojročné doplnkové štúdium

Špeciálna ponuka doplnkového štúdia bez diplomu pre zahraničných a domácich študentov

Dvojročné doplnkové štúdium (DDŠ) je ďalšia forma štúdia v rámci celoživotného vzdelávania a pozostáva zo štyroch semestrov. Je venované doplneniu si kvalifikácie a získaniu ďalšej špecializácie vo výtvarnom umení. Podmienkou je absolvovanie prvého alebo druhého stupňa vysokoškolského vzdelania. Študent získa doklad o štúdiu – Potvrdenie o absolvovaní doplnkového štúdia na VŠVU –, ktorý avšak nie je ekvivalentom štandardného magisterského alebo bakalárskeho diplomu. Študijný plán je zložený výlučne z povinného hlavného predmetu – ateliéru, z dejín umenia (konkrétnejšia špecifikácia vo Vnútornom predpise na realizáciu dvojročného doplnkového štúdia.), kresby a jedného odborného predmetu teoretického a praktického. Ide o intenzívnu praktickú ateliérovú výučbu s dennou dochádzkou alebo s dohodnutým individuálnym študijným plánom. Štúdium nie je postavené na kreditovom systéme štúdia. Predmety sú hodnotené na stupnici A – FX. Študent získava záznam do indexu o absolvovaní (abs.) a hodnotiacu známku.

Poplatky

Za štúdium sa platí semestrálny poplatok. Poplatok je upravený Vnútorným predpisom o školnom a poplatkoch spojených s dvojročným doplnkovým štúdiom, platným na príslušný akademický rok. V prípade, že študent zanechá štúdium, poplatok sa nevracia.

Prijímacie pohovory

Prihlášky na pohovory na akademický rok 2018/2019 záujemcovia posielajú do 31. 5. 2018. Termín prijímacieho pohovoru je 15. 6. 2018.

V prípade ďalších otázok kontaktujte e-mailom študijné oddelenie VŠVU:

Ing. Iveta Šmalová
02 5942 8511
chránený e-mail

Pohovor

Žiadateľ osobne predloží komisii portfólio. Komisia katedry po diskusii s uchádzačom posúdi jeho výtvarnú úroveň, motiváciu a vedomosti. Následne navrhne prijatie/neprijatie študenta vedeniu VŠVU na definitívne schválenie. Žiadateľ bude o výsledku vyrozumený písomne.

Prílohy k prihláške na štúdium

Uchádzač si vytlačí prihlášku (ktorá bude neskôr umiestnená na tomto mieste), vypíše a podpíše ju a spolu so životopisom, notárom overenou kópiou diplomu, kópiou vysvedčenia o štátnej skúške pošle na študijné oddelenie VŠVU. V prihláške v časti „Prihlasujem sa“ uvedie názov katedry, ateliéru/pedagóga (viď zoznam KATEDRY). Portfólio prinesie na pohovor.

Ubytovanie

VŠVU neposkytuje ubytovanie na internáte pre študentov doplnkového štúdia.