Doplňujúce pedagogické štúdium

VŠVU poskytuje Doplňujúce pedagogické štúdium (DPŠ), aby umožnila získať predovšetkým absolventom VŠVU pedagogickú spôsobilosť na výchovno-vzdelávaciu činnosť učiteľa umeleckých predmetov na výtvarných odboroch základných umeleckých škôl a na stredných odborných školách. DPŠ nadväzuje na odbornú umeleckú prípravu vo výtvarnom umení, dizajne reštaurovaní alebo architektonickej tvorbe. DPŠ je samostatným študijným modulom (za predmety DPŠ sa neudeľujú kredity a ani si ich nemožno zvoliť v  rámci študijných programov ako výberové predmety). Štúdium je rozložené do šiestich semestrov.

Uskutočňuje sa v dvoch formách:

1. v dennej forme štúdia pre študentov VŠVU súbežne so štúdiom. Možno sa naň zapísať od 3. ročníka bakalárskeho štúdia; končí sa záverečnou skúškou počas magisterského štúdia. Študent, ktorý nedokončí DPŠ v rámci denného štúdia, môže požiadať o externe študium. Študent získava prístup k  študijným materiálom na školskej sieti a k špecializovanej študijnej literatúre. Prednášky a cvičenia prebiehajú prezenčnou formou.

2. v externej forme štúdia pre absolventov magisterských študijných programov na VŠVU, resp. pre študentov a absolventov z magisterských študijných programov z iných škôl, z tých študijných odborov, v ktorých má VŠVU akreditované magisterské študijné programy (resp. absolventi zodpovedajúcich študijných programov zo zahraničných škôl). Externá forma štúdia je spoplatnená podľa vnútorného predpisu VŠVU sumou 150 € za semester. Študent získava prístup k  študijným materiálom na školskej sieti a k špecializovanej študijnej literatúre. Prednášky a cvičenia prebiehajú prezenčnou formou spolu s dennými študentmi alebo vo forme blokového vyučovania.

Podmienkou ukončenia DPŠ a pristúpenia k záverečnej skúške pred skúšobnou komisiou, je absolvovanie všetkých skúšok, pedagogickej praxe a odovzdanie písomnej teoretickej práce z didaktiky. Vysvedčenie o ukončení štúdia sa vydáva po ukončení magisterského štúdia.

Výučbu organizuje prof. Ladislav Čarný, akad. mal., odbornou pedagogickou garantkou je Mgr. Iva Paštrnáková, PhD. Prihlásiť sa na DPŠ je možné na študijnom odd. VŠVU u referentky pani Anny Valentínyovej (mail: doktor@vsvu.sk).

Študijný plán doplňujúceho pedagogického štúdiana VŠVU:

semester

predmet

vyučujúci

hod./týžd.

1

Všeobecná pedagogika

doc. PeaDr. Dušan Kostrub, PhD.

2

Vývinová psychológia

Mgr. Barbora Malík

1

2

Všeobecná didaktika

doc. PeaDr. Dušan Kostrub, PhD.

2

Pedagogická psychológia

PhDr. Elena Ondrušková

3

3

Didaktika výtvarnej výchovy

prof. akad. mal.
Ladislav Čarný

2

Metodika výtvarných predmetov

Mgr. Stanislav Masár, ArtD.

2

Galerijná edukácia

Mgr. Iva Paštrnáková, PhD.

2

4

Didaktika umeleckých predmetov

prof. akad. mal.
Ladislav Čarný

2

Učiteľská prax I

Mgr. Iva Paštrnáková, PhD.

2

5

Učiteľská prax II

Mgr. Iva Paštrnáková, PhD.

2

Seminár k záverečnej práci

Mgr. Jaroslava Markofová, PhD.

1

6

Záverečná skúška a obhajoba záverečnej práce

 

DPŠ – Záverečné skúšky

Informácie o záverečných skúškach z DPŠ v akademickom roku 2015/2016.