Umelecká rada

Umelecká rada VŠVU je poradný a schvaľovací orgán akademickej samosprávy, ktorého postavenie určuje zákon o vysokých školách. Jej členmi sú významní odborníci z oblastí, v ktorých VŠVU uskutočňuje vzdelávaciu, umeleckú, vedeckú, výskumnú, vývojovú, kultúrnu alebo ďalšiu tvorivú činnosť. melecká rada má dvadsaťjeden členov. Najmenej jedna štvrtina a najviac jedna tretina členov sú osoby, ktoré nie sú členmi Akademickej obce VŠVU. Predsedom Umeleckej rady VŠVU je rektor.

Predseda:

prof. Stanislav Stankoci, akad. mal.
chránený e-mail
chránený e-mail

Interní členovia:

Externí členovia:

prof. Ing. arch. Ján Bahna, akad. arch.
prof. Peter Čanecký
doc. PhDr. Ivan Gerat, PhD.
prof. Mgr. Milota Havránková
prof. Jiří Pelcl
prof. Petr Siegl
prom. hist. Dr.h.c. Jiří Ševčík, CSc