Ateliér 305

Lukáš Čeman – Hello
Peter Gála – Voda hrou
Lenka Hámošová – Časopis ILFA
Marek Minor – Obraz Doryana Graya
Damián Pastirčák – Časopis ILFA
Damián Pastirčák – Maska
Damián Pastirčák – Moo

Ateliér grafického dizajnu 305 je ateliérom grafického dizajnu, knihy a typografie. Spôsobom výučby nadväzuje na tradíciu ateliérov tvorených navzájom sa obohacujúcim kolektívom, ktorú sprehľadňuje vnútorná štruktúra tematických modulov, pokrývajúca širokú formálnu škálu od vizuálnej identity, plagátu cez komix, aplikovanú typografiu a knihu.

Počas piatich semestrov bakalárskeho štúdia sú študenti vedení procesom desiatich zadávaných tém a konkrétnych projektov, ktoré dopĺňajú kratšie zadania alebo workshopy. Témy sú členené na konkrétne projekty v spolupráci s reálnym zadávateľom alebo simulované v sociálnom priestore, tzv. dynamické moduly spoločné pre všetky ročníky a tzv. statické moduly, koncipované s dôrazom na samostatnú formuláciu konkrétneho dizajnérskeho problému, kde sa v spoločnej rámcovej téme stretávajú študenti jedného ročníka, pričom dôraz je kladený na individualitu každého jednotlivca.

Počas magisterského štúdia sa vyžaduje vysoká miera samostatnosti. Študent sa v priebehu štyroch semestrov zaoberá čiastkovými problémami vopred zvoleného tematického okruhu, alebo pracuje kontinuálne na jednom ucelenom projekte.

Ateliér vnímame ako pracovno-kreatívny kolektív rešpektujúci rôzne osobnosti študentov.