Ateliér 304

Natalia Sheveleva – Vizuál pre festival animovaných filmov Fest Anča
Karolína Brenkusová – Vizuál pre festival animovaných filmov Fest Anča
Dominik Šarlina – Vizuál pre festival animovaných filmov Fest Anča
Valentyna Kazaková – Vizuál pre festival animovaných filmov Fest Anča
Silvia Kováčová – Vizuál pre festival animovaných filmov Fest Anča
Kristína Uličná – Vizuál pre festival animovaných filmov Fest Anča
Vitória Vičíková – Vizuál pre festival animovaných filmov Fest Anča
Linda Pavelková – Vizuál pre festival animovaných filmov Fest Anča
Adriana Mišková – Vizuál pre festival animovaných filmov Fest Anča
Miriam Vyšňovská – Vizuál pre festival animovaných filmov Fest Anča
Andrea Kunšteková – Vizuál pre festival animovaných filmov Fest Anča
Viktor Hermanský – Vizuál pre festival animovaných filmov Fest Anča
Viktor Hermanský – Vizuál pre festival animovaných filmov Fest Anča
Prieskum – zima – 2017 Fes Anča

Poslanie a ciele štúdia

Okrem štandardne vymedzeného poslania a cieľov výučby podľa učebného plánu katedry, je študijná činnosť v ateliéri zameraná aj na aktuálne spoločenské výzvy, hľadanie a objavovanie nových tém v kultúrnej a sociálnej oblasti spoločenského života. V rámci študijných projektov sa k nim snažíme zaujať zásadné postoje, nachádzať odpovede, ponúkať východiská a riešenia. Cieľom vzdelávania je:

  • na bakalárskom stupni štúdia – získanie teoretických vedomostí (teórie a metodiky navrhovania a tvorby dizajnu vizuálnej komunikácie, technologických postupov a materiálov), ovládanie základov navrhovania a osvojovanie samostatnej činnosti v tvorbe grafického dizajnu komunikačných produktov a získane schopnosti prezentovať vlastnú tvorbu,
  • na magisterskom stupni štúdia – prehlbovanie teoretických vedomostí (teórie a metodiky navrhovania a tvorby dizajnu vizuálnej komunikácie, semiotiky a hmotnej kultúry), samostatnej tvorivej činnosti v navrhovaní a realizácii dizajnu komunikačných produktov a získanie schopnosti interpretovať a prezentovať vlastnú tvorbu,
  • na doktorandskom stupni štúdia – osvojenie špecializovaných teoretických vedomostí z oblasti dizajnu vizuálnej komunikácie vo vzťahu k súčasnému stavu poznania v odbore, formulácia cieľov a metód výskumu, získanie špecializovaných technických a technologických poznatkov, samostatná tvorivá činnosť v komplexnom spracovaní výstupu – dizertačnej práce, schopnosť interpretovať a prezentovať vlastnú tvorbu a publikovať výsledky svojho výskumu.

Odborná profilácia ateliéru

Základná charakteristika ateliéru sa od roku 1992 v prvej dekáde priebežne menila, s ohľadom na vývoj úrovne grafického dizajnu a rozsahu jeho aplikácií. Zároveň sa v portfóliu semestrálnych úloh zohľadňovali požiadavky na uplatniteľnosť absolventov v praxi. V súčasnosti je profilácia ateliéru a tomu zodpovedajúci mediálny rozsah vizuálnej komunikácie orientovaný predovšetkým na oblasti navrhovania a realizácie vizuálnej identity produktov, služieb, firiem, inštitúcií, podujatí a pod. Využívame vhodné príležitosti na spoluprácu s externými inštitúciami alebo partnermi z podnikateľského sektora.

Koncepcia a štruktúra výučby

Štúdium v ateliéri má v rámci jednotlivých stupňov štúdia, ročníkov a semestrov gradujúci charakter, pričom využívame systém flexibilnej štruktúry aj menších doplňujúcich zadaní alebo iných foriem podpory výučby, v súlade s vývojom projektových úloh.

Úlohy sú zamerané na riešenie obsahových a vizuálnych konceptov a ich aplikáciu do produktu, resp. komunikačných stratégií, s dôrazom na : koncept - obsah – forma – aplikácia - prezentácia. Výstupy štúdia sa pohybujú v širokom mediálnom rozsahu – od printu po multimédiá. Počas spracovania jednotlivých projektov v ateliéri a laboratóriách si študent osvojí analytické, kritické a tvorivé myslenie a získa materiálovo-technické a technologické zručnosti, čím posilňuje svoje kompetencie ďalšieho pôsobenia v dizajnérskej praxi.

Témou študijných úloh sú zadania v oblasti:

  • vizuálnej identity produktu (výrobok/služba : obalový dizajn/promo/propagácia, resp. komunikačná stratégia, reklamná kampaň, atď.),
  • vizuálnej identity firmy/organizácie/inštitúcie (firmy a spoločnosti zaoberajúce sa výskumom, vývojom, výrobou a službami, spoločenské organizácie, kultúrne inštitúcie a pod.),
  • vizuálnej identity podujatia (spoločenské a kultúrne akcie, výstavy, veľtrhy, festivaly, hudobné, divadelné a filmové predstavenia a pod.).

Detailnejší popis výučby predmetu v ateliéri vo všetkých stupňoch štúdia je obsahom Informačných listov predmetov (viď AIS).

Nároky na štúdium a kritériá priebežného a záverečného hodnotenia

Štruktúra výučby v ateliéri je prispôsobená jednotlivým stupňom štúdia a v rámci nich graduje. V nárokoch na štúdium a v hodnotení študijných výsledkov (viď Informačné listy predmetov) sa vo všeobecnosti uplatňujú požiadavky na:

  • aktívnu účasť na ateliérovej diskusii k témam zadaných úloh, invenciu v tvorbe obsahového a vizuálneho konceptu, zodpovedná realizácia výstupu,
  • kvalitu a intenzitu štúdia, tvorivý spôsob vizuálneho vyjadrenia, presnosť a jednoznačnosť v obsahu aj v materializovanom či digitalizovanom výstupe,
  • schopnosť experimentovať a výsledky aplikovať do projektových úloh,
  • pravidelná dochádzka a plnenie zadaných semestrálnych úloh vo vytýčenom rozsahu a časovom harmonograme, pravidelná účasť a aktívna komunikácia v rámci ateliérových konzultácií v stanovených termínoch, samoštúdium odporučenej odbornej literatúry a periodík.