Ateliér 304

Vojto Ruman – Modulárne písmo
Ivana Palečková – Trienále plagátu Trnava
Grafický dizajn nie! – spoločná výstava študentov a pedagógov Ateliéru 304
Adrián Juráček – Art film fest
Juraj Mezsároš – Plagát k výstave Grafický dizajn nie!
Silvia Žoltická – Obchod na korze – plagát
Alena Stanková – Informačný systém
Anna Ulahelová – Obálka časopisu ILFA

Poslanie a ciele štúdia

Okrem štandardne vymedzeného poslania, cieľov štúdia a daného rozsahu výučby podľa učebného plánu katedry sa študijná činnosť v ateliéri zameriava aj na aktuálne spoločenské výzvy, hľadanie a objavovanie nových tém v kultúrnej a sociálnej oblasti spoločenského života. V rámci študijných projektov sa k nim snažíme zaujať zásadné postoje, nachádzať odpovede, ponúkať východiská a riešenia.

Odborná profilácia ateliéru

Základná charakteristika ateliéru sa od roku 1992 v prvej dekáde priebežne menila, s ohľadom na vývoj úrovne grafického dizajnu a rozsahu jeho aplikácií. Zároveň sa v portfóliu semestrálnych študijných projektov zohľadňovali požiadavky na uplatniteľnosť absolventov v praxi podľa aktuálneho vývoja na trhu práce v tejto oblasti, viac-menej vymedzeného na komerčnú činnosť grafických štúdií a reklamných agentúr.

Po tomto období sa pozvoľne mení kultúrno-spoločenská klíma, preskupujú sa paradigmy, pre oblasť vizuálnej komunikácie sa generujú nové výzvy a v rámci danej odbornej scény vzniká nová kvalita reflexie s výrazne rozšíreným mediálnym rozsahom výstupov nasmerovaných na kritické vnímanie reality.

V súčasnosti je profilácia ateliéru a tomu zodpovedajúci mediálny rozsah vizuálnej komunikácie orientovaný predovšetkým na tieto oblasti:

 • aplikácia grafického dizajnu pre výstupy v klasickom mediálnom rozsahu – od grafického návrhu loga cez tvorbu plagátu až po dizajn knihy
 • projektovanie a navrhovanie vizuálnej identity inštitúcií a podujatí – hľadanie nových foriem jej vyjadrenia (tento okruh projektov poskytuje komplexný prístup a uplatnenie širokej škály tvorivých činností v rámci vizuálnej komunikácie)
 • tvorba konceptu a vizualizácia užívateľských rozhraní pre platformy so širokým alebo špecifickým vymedzením či poslaním
 • autorské projekty nasmerované do najrôznejších oblastí spoločenského života a z toho vyplývajúcich potrieb.
 •  

Koncepcia a štruktúra výučby

Štúdium v ateliéri má v rámci jednotlivých stupňov štúdia a ročníkov gradujúci charakter, pričom využívame systém flexibilnej štruktúry doplňujúcich zadaní alebo iných foriem podpory výučby, prispôsobených vývoju projektových úloh:

 • vrstvenia semestrálnych zadaní smerujúcich k tematickým okruhom – s rôznym rozsahom a zacielením; študijná práca na hlavnej semestrálnej úlohe (module) je v časovej osi semestra priebežne doplňovaná menšími úlohami (modulmi) s kratšou časovou dotáciou (1 – 5 dní) alebo workshopmi
 • štruktúry semestrálnych zadaní podporujúcich nielen rozvoj študentovej individuality, ale aj jeho schopnosti spoluúčasti na tímovej práci
 • akademické študijné úlohy sú podľa potreby priebežne striedané s projektmi z praxe v rámci spolupráce s partnerskými inštitúciami z verejného alebo podnikateľského sektora.

Požiadavky na gradáciu v rámci jednotlivých stupňov štúdia sa v obsahu, rozsahu, štruktúre a metodike výučby zameriavajú:

 • na bakalárskom stupni štúdia na získanie teoretických vedomostí (teórie a metodiky navrhovania a tvorby dizajnu, technologických postupov a materiálov), ovládanie základov dizajnérskeho navrhovania, samostatnej činnosti v tvorbe dizajnérskych a komunikačných produktov a na získane schopnosti prezentovať vlastn tvorbu
 • na magisterskom stupni štúdia na prehlbovanie teoretických vedomostí (teórie a metodiky navrhovania a tvorby dizajnu, semiotiky a hmotnej kultúry), samostatných postupov v dizajnérskom navrhovaní, samostatnej tvorivej činnosti v navrhovaní náročných dizajnérskych a komunikačných produktov a na získaní schopnosti interpretovať a prezentovať vlastnú tvorbu
 • na doktorandskom stupni štúdia na získane špecializovaných teoretických vedomostí z oblasti dizajnu a vizuálnej komunikácie vo vzťahu k súčasnému stavu poznania v odbore; samostatného výskumu a formulácii cieľov v kontexte vývoja spoločnosti a úlohe dizajnu a vizuálnej komunikácie v nej, na získaní špecializovaných technických a technologických poznatkov zameraných na okruh vlastného výskumu, samostatnej tvorivej činnosti v komplexnom spracovaní výstupu z výskumu (dizertačnej práce), na získaní schopnosti interpretovať a prezentovať vlastnú tvorbu a publikovať výsledky svojho výskumu.

Nároky na štúdium a kritériá priebežného a záverečného hodnotenia

Štruktúra výučby v ateliéri je prispôsobená jednotlivým stupňom štúdia a v rámci nich graduje. V nárokoch na štúdium a v hodnotení študijných výsledkov (viď Informačné listy predmetov) sa vo všeobecnosti uplatňujú nasledovné požiadavky:

 • zodpovedný prístup k riešeniu zadaných semestrálnych úloh – aktívna účasť na ateliérovej diskusii k témam zadaných úloh, vypracovanie projektového plánu, tvorba obsahového a vizuálneho konceptu, realizácia výstupu
 • kvalita a intenzita štúdia v osvojovaní si základných princípov grafickej reči, autorského spôsobu vizuálneho vyjadrenia a jasnej artikulácie – presnosť a jednoznačnosť v obsahu aj v materializovanom či digitalizovanom výstupe
 • schopnosť experimentovať a aplikovateľné výsledky prenášať do projektových úloh
 • pravidelná dochádzka a plnenie zadaných semestrálnych úloh vo vytýčenom rozsahu a časovom harmonograme, pravidelná účasť a aktívna komunikácia v rámci ateliérových konzultácií v stanovených termínoch
 • samoštúdium odporučenej odbornej literatúry a periodík.