Prípravný kurz sochy

Prípravný kurz sochy
Prípravný kurz sochy
Prípravný kurz sochy
Prípravný kurz sochy
Prípravný kurz sochy
Adam Siekel – Prípravný kurz sochy
Prípravný kurz sochy
Katarína Knežníková – Prípravný kurz sochy
Prípravný kurz sochy
Prípravný kurz sochy
Prípravný kurz sochy
Prípravný kurz sochy
Prípravný kurz sochy
Prípravný kurz sochy
Prípravný kurz sochy
Prípravný kurz sochy
Prípravný kurz sochy
Prípravný kurz sochy
Prípravný kurz sochy
Anna Juhárová – Prípravný kurz sochy
Anna Juhárová – Prípravný kurz sochy
Anna Juhárová – Prípravný kurz sochy
Silvia Gálová – Prípravný kurz sochy
Tatiana Miháliková – Prípravný kurz sochy
Prípravný kurz sochy
Alina Sokolová – Prípravný kurz sochy
Prípravný kurz sochy
Prípravný kurz sochy
Prípravný kurz sochy

Kurz sochárskej prípravy dáva študentom, a to najmä študentom z iných študijných odborov možnosť oboznámiť sa so základmi a hlavnými princípmi sochárskej tvorby.

Kurz je včlenený do celkového študijného programu študijného odboru SOCHA, OBJEKT, INŠTALÁCIA na Vysokej  škole výtvarných umení v Bratislave. Študenti prvého ročníka absolvujú dva kurzy počas zimného semestra na iných katedrách podľa vlastného výberu a letný semester absolvujú už na vlastnej katedre. Štúdiom na iných oddeleniach získajú študenti jasnejší obraz o dianí na celej škole a otestujú si najrozličnejšie materiály, tvorivé procesy a pedagogické prístupy.

V koncepcií výučby v prípravnom kurze je mojou snahou študentov čo najlepšie vyzbrojiť novými poznatkami a skúsenosťami, ktoré im pomôžu lepšie sa zorientovať v ateliéroch školy a úspešne pokračovať v štúdiu vo svojom vybratom ateliéri.

V systéme výučby v kurze reagujeme na dianie v súčasnom výtvarnom umení, kde sú bežné interdisciplinárne presahy. Študentom dávam možnosť reagovať na tieto presahy a uskutočňovať ich vo vlastnej tvorbe.

Samotná práca v mojom kurze SOCHA I. sa skladá z dvoch častí. V prvej časti študenti modelujú v hline na zadanú tému podľa skutočnosti. Sú to  väčšinou najrozličnejšie predmety a objekty, ktoré modelujú, zväčšujú a vytvárajú z nich priestorové objekty. Po odliatí do sadry sa objekty posúvajú do stabilnejšej polohy. Počas tohto procesu s nimi konzultujem o procese tvorby, o možnostiach rôznych materiálov a sochárskych techník. Dozvedajú sa o možnostiach a využití sadrových modelov pri odlievaní do bronzu, realizácií v kameni alebo do iných definitívnych materiálov.

V druhej časti kurzu študenti na základe nových skúseností vytvárajú na danú tému voľné priestorové kompozície. V tejto časti kurzu je široký priestor a sloboda pri voľbe materiálu a realizáciu. Dôraz kladiem na kreativitu študenta a na  jeho schopnosť výtvarne zvládnuť zadanú tému sochárskym stvárnením.

Nezanedbateľnou súčasťou kurzu sú teoretické poznatky z dejín umenia a najmä z dejín sochárstva, s ktorými študentov kurzu oboznamujem súčasne s prebiehajúcou praktickou prácou. Tieto základné praktické a teoretické poznatky majú prehĺbiť a obohatiť ich znalosti a pripraviť pre ďalšie štúdium na VŠVU.

Výsledky tvorivej práce v kurzoch sú prezentované na konci každého kurzu. Táto prezentácia je v procese štúdia dôležitá. Majú možnosť konfrontovať výsledky svojej tvorivej práce s kolegami  a pred verejnosťou, najmä počas prieskumu a dní otvorených dverí na VŠVU na konci každého semestra.

Svoju úlohu pedagóga v procese štúdia na VŠVU vidím najmä v povzbudení študentov na ich ceste za umením, v poskytnutí kvalitných základov pre ich ďalšie štúdium a tvorbu. Chcem im dodať sebavedomie tvorcov a pracovnú disciplínu, chuť a odvahu tvoriť.

Prof. Peter Roller