MotionLab

Patrícia Šimončičová – MotionLab – Dočasné rozkladacie sídlo
Gabriela Lenďáková – Transformatívne kreslo a stoličky pre pražského kardinála
Katarína Karásková – MotionLab – Kinetické folly v parku v Martine
Patrícia Šimončičová – MotionLab – Dočasné rozkladacie sídlo
Júlia Počatková – MotionLab – Dočasné rozkladacie sídlo
Gabriela Mészáros – Transformatívne kreslo a stoličky pre pražského kardinála
Patrícia Šimončičová – MotionLab – Dočasné rozkladacie sídlo
Patrícia Šimončičová – MotionLab – Dočasné rozkladacie sídlo
MotionLab
Patrícia Šimončičová – Prezentácia
Róbert Martinček – Transformatívne kreslo
Dušan Draxler – Kinetické folly v parku v Martine
Adrián Švec – Kinetické folly v parku v Martine
Gabriela Mészáros – Kinetické folly v parku v Martine
Katarína Karásková – Kinetické folly v parku v Martine
Gabriela Lenďáková – Prezentácia
Rebeka Zacková – Kinetické folly v parku v Martine
Zuzana Jurčišinová – Kinetické folly v parku v Martine
Adrián Švec – Kinetické folly v parku v Martine
MotionLab
Róbert Martinček – Kinetické folly v parku v Martine
Róbert Martinček – Kinetické folly v parku v Martine
MotionLab
Gabriela Mészáros – Transformatívne kreslo a stoličky pre pražského kardinála
Dušan Draxler – Kinetické folly v parku v Martine
MotionLab
Róbert Martinček – Kinetické folly v parku v Martine
Patrícia Šimončičová – Kinetické folly v parku v Martine
Dušan Draxler – Kinetické folly v parku v Martine
MotionLab
Róbert Martinček – Kinetické folly v parku v Martine
Patrícia Šimončičová – Kinetické folly v parku v Martine
Júlia Počatková – Kinetické folly v parku v Martine
MotionLab
Karolína Barényiová – Kinetické folly v parku v Martine

Profil absolventa bakalárskeho štúdia

Absolventmi sú samostatne motivovaní študenti, ktorých špecifické talenty a kreativita boli individuálne rozvinuté vo vzťahu k širokým možnostiam architektonickej tvorby a doplnené solídnym poznaním vývoja odboru, ako aj potrebných zručností. Sú schopní kreatívne rozvíjať nové úlohy a samostatne postupovať fázami projektu, od analýzy a rešerše, cez koncept s teóriou, kritickú evaluáciu spojenú s testovaním konceptu a prototypmi po celkové riešenie (“princíp cibule” - mnohovrstevné riešenie s nadväznosťami od kontextu ku konceptu a riešeniu detailu.). Očakáva sa takisto vysoká zručnosť a inovatívnosť v 2D reprezentácii a 3D modelovaní architektúry, schopnosť transferu virtuálnych modelov do dielenských prototypov a vyhodnotenie výstupov pre úpravu materiálového a konštrukčného riešenia. Konečné riešenie návrhu sú schopní prispôsobiť vhodnej mierke a komplexne vyhodnocovať od objektu ku vzťahu objektov a priestoru a k vytváraniu miesta. Sú vedení k sústavnému zaznamenávaniu skúseností a vnímania formou skicárov, zápisníkových albumov (scrapbookov), pinboardov (napr. Pinterest) so širokými referenciami. Sú pripravení na inovatívnu prácu v profesionálnych architektonických tímoch.

Profil absolventa magisterského štúdia

Absolventi majú prehľad a referencie k širokému spektru súčasnej architektúry a urbanizmu s akcentom na vybraný smer alebo aspekt, ktorý je predmetom ich vlastného záujmu. Sú vedení a schopní do nej prispieť reálne novátorskými riešeniami od konštrukčných detailov, cez testovanie a využitie zaujímavých materiálov až po návrhy v celej škále mierok. Sú schopní konceptuálne pracovať a konkretizovať návrhy s pomocou kategórií ako verejný priestor, miesto, vzťah negatívnych a pozitívnych objemov a podobne. Vedia narábať s väčšími celkami a so vzťahy architektonických prvkov medzi sebou a k celku. Uvedomujú si a kontrolujú jemné gradácie privátneho, semiprivátneho, poloverejného a verejného priestoru a môžu vďaka tomu vyvíjať architektonické elementy od privátnych po verejné, od funkčných po ikonické a reprezentatívne. Zároveň prinášajú schopnosť na veľmi vysokej/majstrovskej úrovni reprezentovať architektonické vízie, od kresby cez profesionálnu dokumentáciu po rendering, a formou expertných dielenských modelov, prototypov a detailov konštruovaných v rôznych mierkach, s rôznymi materiálmi a vďaka rôznym, hlavne pokročilých digitálnym technológiám. Majú tak k dispozícií nástroje na predstavenie inovatívnych architektonických konceptov a na ich kritické testovanie, prototypizáciu a evaluáciu v rôznych štádiách kreatívneho cyklu s dôrazom na estetiku a „hľadanie krásy“.

Akademický rok 2016/2017:

PROJEKT 2 – CENTRUM ARCHITEKTÚRY A URBANIZMU PRE 21. STOROČIE – BRATISLAVA

Lokalita: Bratislava, budova a okolie bývalého PKO (Park kultúry a oddychu)

Vedúci ateliéru: prof. Ing. arch. Robert Voticky, Dip. Arch (Kingston)
Asistentka: Mgr. art. Júlia Kolláthová, ArtD.

Akademický rok: 2016/2017 ZS
Študenti:

 1. Vanesa Rybárová, 2. r.
 2. Mirka Grožáková, 2. r.
 3. Karin Brániková, 2.r.
 4. Dominika Dančíková, 4. r.
 5. Bc. Michal Jančo, 5. r.
 6. Bc. Juraj Peták, 6. r.

Vytvorte verejné centrum architektúry, ktoré v Bratislave ani na Slovensku neexistuje.

Centrum tak ako v Londýne či v Paríži a i iných mestách bude umožňovať

 1. urbanistický model Bratislavy s permanentnou výstavou nových projektov vsadených do celkového modelu. Model môže byť fyzický, hologramový či virtuálny- (referencia Building Centre Londýn), 60m2
 2. výstavné priestory pre architektonické či urbanistické výstavy/ výstavy súťažných návrhov, 150 m2
 3. diskusný priestor pre verejné schôdzky a prezentácie nových projektov v meste Bratislava, 120 m2
 4. múzejná galéria architektonických modelov/ návrhov zo všetkých zdrojov (ref. Victoria & Albert Museum, Galéria architektúry, Londýn či Nemecké múzeum architektúry, Frankfurt am Main DAM a pod.), 300 m2
 5. archív spojený s múzeom/ galériou, 200 m2
 6. knižnica architektúry a urbanizmu pre tlačené publikácie či iné médiá, 300 m2
 7. obchod s knihami, časopismi a artefaktmi architektúry a urbanizmu, 120 m2
 8. priestor/dielňa na workshopy, demonštrácie nových technológií architektúry (digitálna fabrikácia a pod.), ktorý je dostatočne veľký pre výstavu prototypov v mierke 1:1, 400 m2.
 9. externé priestory, ktoré dovoľujú, aby schôdzky, prednášky, sociálne akcie, workshopy  sa mohli za priaznivého počasia odohrávať v exteriéri.

Premyslite dopravu k centru, ktorá by mala vyjadrovať obmedzenie individuálnej automobilovej prevádzky v tradičných (benzínových a dieselových) prostriedkoch. Dôraz je na inovačnej prevádzke súčasnosti a hlavne budúcnosti. Veľkosti priestorov sú indikačné a ich kombinácie využitia sú na autorovi. To isté platí o prepojení externých a interných miest rôznych aktivít. Dôraz je na flexibilite a adaptabilite...

Premyslite tiež zázemie pre personál centra vrátane skladovacích plôch a podobne. circa 25% plochy

Metóda navrhovania:

Bude experimentálna tak, aby sa vyhla štylistickým prístupom súčasnej architektonickej produkcie.

Naviažeme na manifest ateliéru Coophimmelb(l)au zo 70-tych rokov minulého storočia. Návrh začne diagramom bez asociácií. Autor vypracuje čiernym uhlím so zaviazanými očami diagram abstraktnej predstavy bez konvencií kontextu, funkcie či špecifickej formy. Dôraz je skôr na intuícií, či emocionálnej reakcií nezviazanou tradičnými metodikami.  Rozdiel od experimentov zo 70-tych rokov bude v tom, že tvorba diagramu bude zachytená na videu a súčasťou diagramu bude záznam sekvencie prvkov diagramu. Tá bude slúžiť k porozumeniu štruktúry  3D organizmu, ktorý sa z diagramu vyvinie.

Pohyb, transformácia a adaptabilita by mali byť primárne vo vývoji návrhov, ktoré priznávajú viac-menej „funkcia nasleduje formu“. Forma je tu avšak pojatá ako vývoj intuitívneho gesta.

Úvodný workshop zameraný na tvorbu ateliéru Coop Himmelb(l)au
Tvorba intuitívnej skice so zaviazanými očami
Karin Brániková – Intuitívna skica
Pracovný model
Miroslava Grožáková – Pracovný model
Miroslava Grožáková – Pracovný model
Karin Brániková – Pracovný model
Karin Brániková – Pracovný model
Vanesa Rybárová – Pracovný model
Vanesa Rybárová – Pracovný model
Vanesa Rybárová – Digitálny model
Michal Jančo – Digitálny model
Karin Brániková – Digitálny model
Miroslava Grožáková – Digitálny model
Ateliérová exkurzia do Viedne
Miroslava Grožáková – Pôdorys
Miroslava Grožáková – Axonometria
Miroslava Grožáková – Bočný pohľad
Karin Brániková – Pôdorysy
Obhajoby, externý kritik: Lukáš Kurilla
Obhajoby, externí kritici: Martin Gsandtner a Peter Stec
Obhajoby, externý kritik: Peter Stec
Obhajoby, externí kritici a hostia
Vanesa Rybárová – Digitálny model
Miroslava Grožáková – Fyzický finálny model
Karin Brániková – Digitálny model
Juraj Peták – Mobilný hybrid hudobného producenta, diplomový projekt, fyzický model
Juraj Peták – Mobilný hybrid hudobného producenta, diplomový projekt, obhajoby

Zadanie: Letný pavilón pre Serpentine Gallery v londýnskom Hyde Parku

Vedúci: Prof. Ing. arch. Robert Voticky, Dip. Arch (Kingston)
Asistentka: Mgr. art. Júlia Kolláthová
Akad. rok: 2016/17 ZS

Študenti:

 • Miroslava Grožáková, 2. r.
 • Henrieta Sasová, 2. r.
 • Karin Brániková, 2. r.
 • Vanesa Rybárová, 2. r.
 • Dominika Dančíková, 4. r.
 • Bc. Michal Jančo, 5. r.
 • Bc. Juraj Peták, 6. r., diplomant

IMAGINE...

MotionLab patrí medzi špičkové svetové ateliéry. Preto sme boli požiadaní pripraviť pre najbližší rok letný pavilón pre Serpentine Gallery v Hyde Parku v Londýne.

Sme preslávení našou vynaliezavosťou, inováciou, výskumom spojenými s kinetickou, responzívnou a adaptívnou architektúrou, a preto nás galéria požiadala o návrhy, ktoré budú tento prístup vyjadrovať.

Letný pavilón sa stavia od roku 2000, príprava trvá 6 mesiacov a pavilón funguje 4 mesiace od 10. júna do 9. októbra každý rok. Návrhy špičkových súčasných architektov, architektiek a ateliérov slúžia ako verejná inštalácia v susedstve Serpentine Gallery (bývalá čajovňa), kde organizujú výstavy súčasného umenia. Letný pavilón zahrňuje kaviareň a umožňuje organizáciu letných koncertov, predstavení a čítaní poézie.

Rozpočet je presne stanovený, ale pretože MotionLab je inovačný a experimentálny ateliér, otázka presného rozpočtu nie je kladená. Návrhy môžu reagovať na využitie klímy behom letných mesiacov, či trojdimenzionálny efekt v prostredí Hyde Parku, na denné i večerné využívanie inštalácie a rozvinúť dialóg (či nie) s existujúcou budovou Serpentine Gallery...

Miroslava Grožáková – Projekt Smart floor
Miroslava Grožáková – Projekt Smart floor
Miroslava Grožáková – Projekt Smart floor
Vanesa Rybárová – Pavilón Serpentine v Londýne
Vanesa Rybárová – Pavilón Serpentine v Londýne
Vanesa Rybárová – Pavilón Serpentine v Londýne
Vanesa Rybárová – Pavilón Serpentine v Londýne
Vanesa Rybárová – Jednotlivé fázy otvárania a zatvárania pavilónu
Vanesa Rybárová – Rôzne priestorové konfigurácie pavilónu
Henrieta Sasová – Pavilón Serpentine v Londýne
Henrieta Sasová – Ukážky rôznych konfigurácií pavilónu
Karin Brániková – Pavilón Serpentine v Londýne
Karin Brániková – Pavilón Serpentine v Londýne
Karin Brániková – Pavilón Serpentine v Londýne
Karin Brániková – Pavilón Serpentine v Londýne
Detail vyklápacieho žalúziového fasádneho systému
Vanesa Rybárová – Vizualizácia
Vanesa Rybárová – Vizualizácia, interiérový pohľad
Vanesa Rybárová – Vizualizácia, interiérový pohľad

  Exkurzie 2016/2017

  Počas školského roku 2016/2017 absolvovali študenti ateliéru MotionLab tri exkurzie. V zimnom semestri cestovali do Prahy a Londýna v letnom semestri navštívli Viedeň.

  Viedeň – Návšteva ateliéru Coop Himmelb(l)au
  Viedeň – Návšteva ateliéru Coop Himmelb(l)au
  Viedeň – Návšteva ateliéru Coop Himmelb(l)au
  Viedeň – Návšteva ateliéru Coop Himmelb(l)au
  Viedeň – Návšteva ateliéru Coop Himmelb(l)au
  Viedeň – Návšteva ateliéru Coop Himmelb(l)au
  Viedeň – Návšteva ateliéru Coop Himmelb(l)au
  Viedeň – Návšteva ateliéru Coop Himmelb(l)au
  Viedeň – Coop Himmelb(l)au: Prestavba strechy na Falkestrasse
  Viedeň – Coop Himmelb(l)au: Prestavba strechy na Falkestrasse
  Londýn – Kancelária Expedition UK
  Londýn – Na prednáške Chrisa Wise-a v Expedition UK
  Londýn – Urbanistický model Londýna v inštitúte The Building Centre
  Londýn – The Design Museum
  Londýn – London eye
  Londýn – V Brightone, pred kinetickou vyhliadkou British Airways i360
  Londýn – Na nádvorí Victoria and Albert Museum
  Londýn – Výstava architektúry vo Victoria and Albert Museum
  Londýn – Matematics: The Winton Gallery od Zaha Hadid Architects
  Londýn – Serpentine pavilion od Francis Kéré, Hyde park
  Londýn – Prehliadka školy architektúry Bartlett pod vedením profesorky Susan Ware
  Londýn – Pred katedrálou Sv. Pavla, na strešnej terase obchodného domu One New Change od Jeana Nouvela
  Londýn – Komentovaná prehliadka architektonického ateliéru Allies and Morrison s Grahamom Morrisonom
  Londýn – Prednáška Boba Alliesa o vlastnej tvorbe v ateliéri Allies and Morrison
  Londýn – The Royal Institute of British Architects (Kráľovský inštitút britských architektov), výstava finalistov na Stirlingovu cenu
  Praha – Návšteva 3. ročníka Bienále Experimentálnej Architektúry, výstava ZHA Unbuilt v Galérii Jaroslava Fragnera, výstavou nás previedol jeden z kurátorov Martin Gsandtner
  Praha – návšteva 3. ročníka Bienále Experimentálnej Architektúry, výstava Akademické platformy výpočtového navrhovania, Galeria UM, UMPRUM

  Archív MotionLab