Ateliér architektúry II

Exterior Pavilion Architecture Beyond
Team Pavilion Architecture Beyond
Interior Pavilion Architecture Beyond
Terézia Števuliaková, Mária Trnková – Subway station, Layered Topography, Exterior
Terézia Števuliaková, Mária Trnková – Subway station, Layered Topography
Renáta Mitrová, Jakub Havlík – Subway station - More Sitently
Nora Žalúdeková – Subway station - Metro Log
Nora Žalúdeková – Subway station - Metro Log, Model

Bakalárske štúdium

Ateliér architektúry II. predstavuje spoločnú platformu architektúry všetkých jej odvetví. Dizajn/navrhovanie/tvorba je práve hlavným stredom záujmu Ateliéru architektúry II. Nezávisle od zadanej témy (programové – funkčné zadanie) je myšlienka, experimentovanie, kreativita, metóda navrhovania v popredí samotného navrhovania. Proces podporujúce faktory i s transmediálnym presahom sú: súčasné postupy navrhovania, dôraz na štúdium vzorov a relevantných textov, metód a teórií. Komplexitu výsledku prináša práve prepájanie a aplikovanie vedomostí z ostatných predmetov štúdia – teórie a dejín umenia, konštrukcií, statiky, stavebných technológií a pod. – a vlastných pozorovaní z oblasti umenia, politiky, miest či krajiny. Cieľom je schopnosť samostatne plánovať a navrhovať, samostatne vyvinúť a navrhnúť projekt od fundamentálnej formulácie po úspešnú prezentáciu.

Das Studio Architektur II ist eine gemeinsame Plattform zur Entwicklung der Architektur in allen Facetten. Das Studio Architektur II ist konzentriert auf das Entwerfen - Unabhängig von der jeweiligen Aufgabenstellung (funktionelles Thema) ist das Entwerfen selbst, die Kreativität, die Planungsmethode im Vordergrund der Projektarbeit. Forciert werden die aktuellsten Entwicklungen, Methoden und Theorien, transmedial und prozeßorientiert. Zur umfassenden Bearbeitung wird Wissen von allen Fachgebieten der Architektur eingefordert und angewendet. Ziel ist die Fähigkeit selbständig und innovativ planen zu können, ein Projekt von der grundlegenden Formulierung bis zur erfolgreichen Präsentation erarbeiten zu können.

Magisterské štúdium

Dynamizácia navrhovacieho procesu a prehĺbovanie prostredníctvom laborovania na magisterskom stupni štúdia. Cieľom je zvýšená flexibilita návrhov so zámerom vytvoriť schopnosť operovať na platforme process-oriented architecture a open systems. V rámci Vysokej školy výtvarných umení, ktorej odbor architektonickej tvorby je toho času jedným z dvoch držiteľov akreditácie Európskej únie pre architektúru na Slovensku, je aj dobrým základom pre zvládnutie profesionálnych skúšok potrebných na vykonávanie vlastnej praxe.

Dynamisierung des Entwurfvorganges, und Vertiefung der Ausarbeitung. Ziel ist eine erhöhte Beweglichkeit beim Entwerfen durch Varianten und Änderungen, die Fähigkeit (über eine objekthaft determinierte Architektur hinaus) mit einer prozeßorientierten Architektur in offenen Systemen zu agieren. Derzeit ist die Abteilung für Architektur Inhaber der Zulassungen der Europäischen Union für das Architekturstudium in der Slovakei. Das Studium an der Abteilung dient als gute Basis für das Bestehen der Berufszulassungsprüfungen sowie zum Beginn einer eigenen Praxis.

Doktorandské štúdium

Doktorandský program je výskumná práca pozostávajúca z teoretickej časti a (alebo) z projekčnej/návrhovej časti. Program predstavuje primárne samostatnú vedeckú činnosť realizovanú popri individuálnych konzultáciách s pedagógom.

Das Doktoratsstudium ist eine Forschungsarbeit, die eine theoretische Arbeit und / oder eine Projektarbeit (architektonischer Entwurf) produziert. Es ist eine primär selbständige wissenschaftliche Arbeit, die in enger Beratung erfolgt.