Večerné kreatívne kurzy

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave, kabinet kresby, organizuje v termíne od 5. 3. do 25. 6. 2018 Večerné kreatívne kurzy

Termín kurzov:

 • od 5. marca do 25. júna 2018

Rozsah a cena kurzov:

 • 10-krát 3 až 4 vyučovacie hodiny raz týždenne.

 • cena základného kurzu je:
  – 213 eur za 4 hodiny týždenne
  – 160 eur za 3 hodiny týždenne

 • zabezpečený je model, základné vybavenie a materiál.

Miesto a čas konania kurzov:

 • VŠVU, Koceľova 23, Bratislava.
 • kurz sa bude konať vo večerných hodinách.
 • rozsah hodín a deň sa upresní na základe možností záujemcov

Obsah kurzu:

 • obsahom kurzu je zobrazovanie a výtvarné spracovanie predlohy, modelu. prostriedkami kresby a maľby.

Prihlásenie a platba:

 • na kurz je možné sa prihlásiť aj počas trvania celého kurzu a aj na jednotlivé hodiny
 • v prihláške uveďte: meno, priezvisko, adresu, telefonický kontakt
 • prihlášku posielajte na adresu: vargova@vsvu.sk (Všetky podrobnosti a informácie sa dozviete na priloženej adrese.)
 • Sumu je potrebné uhradiť po zaslaní prihlášky bankovým prevodom na účet:
  Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava
  7000077739/8180
  Štátna pokladnica
  VS: 590020
  Správa pre prijímateľa: meno uchádzača
 • na začiatku hodiny je potrebné sa preukázať potvrdením o zaplatení kurzu, alebo zaslaním výpisu na uvedenú adresu najneskôr týždeň pred začatím kurzu. Záujemca má zaistené miesto až po doručení dokladu o platbe.
 • vrátenie peňazí je možné len z vážnych dôvodov a ak tak účastník učiní po absolvovaní 1. dňa kurzu, ktoré mu bude odrátané. Z iných dôvodov peniaze nevraciame.

Začatie kurzu je podmienené jeho naplnením. V prípade že sa kurz nenaplní dostatočným počtom záujemcov, VŠVU si vyhradzuje právo kurz zrušiť a poukázané platby vrátiť uchádzačom.

Absolvovanie kurzov je určené pre milovníkov umenia a tvorivých ľudí. Jeho absolvovanie nezabezpečuje automaticky úspešné absolvovanie prijímacích pohovorov a ani žiadne iné zvýhodnenie v tomto smere!