Serialita a repetícia ako tvorivé princípy integrovaného umeleckého diela

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave Katedra teórie a dejín umenia Vás pozýva na Medzinárodné interdisciplinárne sympózium

Serialita repetícia
Serialita repetícia

18. – 19. mája 2017

na pôde Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave, Hviezdoslavovo nám.18, 1. posch., miestnosť č. 135

Serialita a repetícia ako umelecké prístupy a konštitutívne princípy integrity umeleckého diela patria k najrozšírenejším formám narácie a štrukturácie umeleckého diela. Oba kreatívne postupy zahŕňajú aspekt časovosti, trvania, intervalov a prechodov. Sú vždy podmienené nielen vnútornými premenami dejín umenia a daným vývojovým štádiom technológií, ale vzťahujú sa aj na sociálne, ideologické a spoločenské kontexty.

Zámerom sympózia je vysledovať rozmanité podoby práce so sériou a repetíciou v súvislostiach vývinových tendencií umenia a analýzy médií (podoby seriality, rozdiel medzi modernou a postmodernou, vplyv elektronických technológií a pod.).

Sympózium je koncipované interdisciplinárne v snahe poskytnúť priestor vedeckým príspevkom analyzujúcim tému z rôznych metodologických stanovísk. Našou snahou je teoreticky zhodnotiť podoby a úlohu seriality a repetície v kontexte širokého spektra umeleckých a sociálno-vedných odborov (vizuálne umenie, architektúra, literatúra, hudba, filozofia, estetika).

Sympózium má za cieľ obohatiť doterajšie čítanie, interpretáciu a významové konotácie samotných pojmov repetície a seriality v umeleckej tvorbe ako aj prispieť k rozšíreniu poznatkov o vzťahu umenia, umenovedy a humanitných disciplín.

Príspevky prednesú:

Mgr. Martin Flašar, PhD; Doc. Josef Fulka, PhD; Mgr. Jana Geržová; Mgr. Beata Jablonská, PhD; Ing. arch. Jakub Kopec;  Mgr. Ján Kralovič, PhD; Mgr. Norbert Lacko; Prof. Peter Michalovič, PhD; Doc. Ing. arch. Monika Mitášová, PhD; Prof. Zora Rusinová, PhD; PhDr. Katarína Rusnáková, PhD; PhDr. Miloš Ševčík, PhD; Prof. Marian Zervan, PhD;

Program:

Štvrtok, 18. máj

9:00
Začiatok, moderuje Ján Kralovič

9:15 – 9:30
Privítanie a stručný úvod, Zora Rusinová

9:30 – 10:10
Norbert Lacko:
Problém diferencie a opakovania v sociologicky založených teóriách umenia M. M. Bachtina a P. Bourdieua

10:10 – 10:50
Miloš Ševčík:
Rytmus ako princíp sugescie a rytmus ako princíp sugerovaného života: k Bergsonovým úvahám o úlohe rytmického usporiadania v estetickom cite

10:50 – 11:30
Martin Flašar:
Minimal music jako problém figúry a pozadia     

11:30 – 12:10
Monika Mitášová:
Serialita deväťštvorcového rastra

12:10 – 13:10
Obedňajšia prestávka, moderuje  Zora Rusinová

13:20 – 15:00
Jakub Kopec:
Polytypy a multitypy

15:00 – 15:40
Marian Zervan:
Formy seriality v diele a textoch Petra Eisenmana

15:40 – 16:20
Ján Kralovič:
Reprodukcia, variácia, interpretácia

16:20 – 17:00
Beata Jablonská:
Inscenácia nehmotného priestoru

PRESTÁVKA – OBČERSTVENIE

17:30
Diskusia

 

Piatok, 19. máj:

9:00
Začiatok, moderuje Ján Kralovič

9:20 – 10:00
Zora Rusinová:
Séria a repetíciav súvislostiach sekvenčného naratívu

10:00 – 10:40
Peter Michalovič:
Literatúra: analógie a diferencie

10:40 – 11:20
Josef Fulka:
Séria, priestor a sloboda

11:20 – 12:00
Jana Geržová:
Kritická potencia časozbernej metódy v súčasnom umení

12:10 – 12:50
Katarína Rusnáková:
Reflexívny a kritický potenciál repetície vo videofilmoch a videoprojekciách vybraných umelcov zo súčasnej svetovej scény

PRESTÁVKA – OBČERSTVENIE

14:00
Diskusia

 

 

Čiastkový výstup k projektu č. 006VŠVU-4/2016 Grantu KEGA

Riešitelia:

  • Prof. Zora Rusinová, PhD.
  • Mgr. Ján Kralovič, PhD.
  • Katedra teórie a dejín umenia VŠVU, Bratislava