Pragmatické dimenzie umenia a estetiky

Pragmatická perspektíva skúmania poskytuje vynikajúcu príležitosť vnímať sféru estetična vzhľadom na jej funkčnosť, postavenie, ako aj celkový sociálny kontext, v ktorom existuje a ktorý ju v značnej miere formuje.

Cieľom konferencie je kriticky reflektovať problematickosť, neopodstatnenosť a vágnosť všeobecne prijímaného, striktného vymedzenia hraníc medzi pragmatickým a estetickým a poukázať na ich rozsiahlu, vzájomnú usúvzťažnenosť, pritom však nestratiť zo zreteľa ani ich rozdielnosť. Pragmatická perspektíva reflexie estetických fenoménov otvára zároveň široké pole vysoko aktuálnych, umenovedných a filozoficko-estetických otázok, umožňuje skúmať závažné, „sociálne a politické dimenzie vzniku, obsahu a fungovania umenia.“ (Z. Kalnická)

Program konferencie: https://aesthetica1750.wordpress.com/program-2/

Pragmatické dimenzie umenia a estetiky - plagát
Pragmatické dimenzie umenia a estetiky - plagát