Čo je moje, je aj tvoje

Otvorenie galérie ART BOOKS COFFEE a Vernisáž výstavy „Čo je moje, je aj tvoje“

Vernisáž:

utorok 3. októbra 2017 o 19h

Autori:

dsk., Pavol Hovanec, Daniela Krajčová, Soňa Patúcová & Petra Vojteková

Trvanie výstavy:

4. október – 3. november 2017 

Otvorenie galérie ART BOOKS COFFEE
Otvorenie galérie ART BOOKS COFFEE

Galéria abc vznikla ako multifunkčný priestor, ktorého cieľom je poskytovať návštevníkom rôznorodý program, zameraný najmä na mladé umenie. Názov odkazuje k trojslovnému spojeniu art – books – coffee, viažucemu sa na aktivity, ktorých cieľom je približovať mladé umenie stále širšiemu publiku. ART reprezentuje priestor galérie, ktorá sa stane miestom výstav, kurátorských projektov a prezentácií mladých výtvarných umelcov (do 35 rokov). BOOKS zastupuje aktivity spojené s predajom kníh zameraných na umenie. COFFEE predstavuje prevádzku kaviarne, ktorá podporuje a dopĺňa menované funkcie priestoru.

Súčasťou programu sú aj projekty mladých kurátorov venujúcich sa súčasnému vizuálnemu umeniu, ktorí okrem iného prinesú aj skupinové kurátorské výstavy. Prvú z nich do galérie prinesie Barbora Komarová, ktorá si ako hlavnú tému zvolila „spoluprácu“ v jej rôznych podobách.

Isté formy umeleckej spolupráce poznáme už napríklad zo stredoveku, kedy boli diela vytvárané v dielňach viacerými (aj anonymnými) autormi. V 20. storočí sa začal takýto typ umeleckej praxe rozvíjať, ale výraznejší „obrat ku spolupráci“ sa na výtvarnej scéne objavil počas deväťdesiatych rokov minulého storočia. Teoretik a kurátor Ján Zálešák vo svojej publikácii „Umění spolupráce“ tu rozlišuje dva typy takejto kolaborácie – na jednej strane „horizontálna“ prebieha medzi výtvarníkmi či inými účastníkmi umeleckej scény. Na strane druhej „vertikálna“ zas zapája publikum, ktoré sa buď priamo zúčastňuje na diele (napríklad v podobe spoločenskej akcie) alebo ho spoluvytvára, či aktivuje svojou prítomnosťou.

Existuje téma či metóda spolupráce aj v slovenskom súčasnom umení mladej generácie? Sú dnešní mladí výtvarníci „ochotní“ kooperovať, potlačiť svoje individuálne ambície za cenu spoločného, a teda častokrát anonymného, autorstva? Táto otázka sa odvíja najmä od nastavenia dnešného (nielen umeleckého) sveta, ktorý vyzdvihuje jednotlivca, do popredia pretláča individualizmus a s tým spojenú dravosť v prezentovaní seba, svojho mena, prípadne vlastnej samostatnej tvorby.

Čo je moje, je aj tvoje je skupinovou výstavou, ktorá sa zaoberá témou spolupráce vo výtvarnom umení a konkrétne pri samotnej tvorbe diel. Výtvarníci neboli pri ich koncipovaní a realizácii sami, ale do procesu zapojili aj ďalšie osoby – iných umelcov, kurátorov/teoretikov či verejnosť. Hoci sa jednotliví autori vo svojich prácach venujú rôznorodým témam, princíp ostáva rovnaký. Z (v niečom rozdielnych, v inom podobných) dôvodov sa spájajú s inými, a to buď jednorázovo alebo programovo.

art books coffee
Baštová 6/B
811 03 Bratislava

www.artbookscoffee.sk

info@artbookscoffee.sk