Výzva pre pedagógov

Mimoriadna výzva na výučbovú mobilitu pre pedagógov na letný semester akad. roka 2016/2017 alebo na zimný semester akad. roka 2017/2018. Deadline 4. 4. 2017.

Výzva na prihlásenie sa do výberového konania na mobilitu pre akad. rok 2016/2017 projektu Spolupráca s partnerskými krajinami 2016-1-SK010-KA107-022352 – Program Erasmus+

Projekt je schválený na 24 mesiacov a trvá od 1. 6. 2016 do 30. 5. 2018

Keďže ide o partnerské školy, ktoré sú mimo EÚ, je treba byť pripravený na administratívne úkony spojené s vybavovaním víz a pod.

Mobilita zamestnancov – výučba (7 dní)

Denný príspevok 160 eur + pokrytie cestovného (podľa kilometrov) – cestovný grant sa dá vyrátať tu – http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm

Špecifikácie výzvy – vysvetlenie nižšie uvedených informácií:

 • Názov partnerskej školy
 • Web stránka školy pre bližšie spoznanie partnerskej školy a študijných programov, ktoré ponúka (odporúčame riadne si preštudovať web stránku a v prihláške uviesť konkrétny odbor/prípadne aj špecifikáciu v rámci odboru).
 • Počet otvorených mobilít pre zimný semester (ZS) a letný semester (LS) v akademickom roku 2016/2017  a 2017/2018 pre pedagógov (P) .
 • Odporúčaný/-é študijné odbor/-y, vychádzajúc zo skúseností, resp. komunikácie s partnerskou školou.

Partnerské školy:

Tokyo University of Arts, Tokyo, Japonsko

 • http://www.geidai.ac.jp/english/
 • Mobilita pedagógov je možná len v študijnom programe GRAFIKA/PRINTMAKING. Členenie študijných programov je reálne trocha iné, ako sa uvádza na web stránke. Program GRAFIKA je v členení odborov v rámci:
  Fine Arts
  Oil Painting
  Printmaking
 • Trvanie semestra:
  LS: 1 apríl – koniec júla
  ZS: 1. október – koniec februára
 • LS 2016/2017 alebo ZS 2017/2018 – 1 miesto pedagóga

University of Priština, Fakulta umení, Kosovská Mitrovica, Kosovo*

 • http://www.pr.ac.rs/en  
 • socha, maľba, grafika, grafický dizajn
 • Na mobilitu sa môže prihlásiť  pedagóg aj z iného odboru.
 • LS 2016/2017 alebo ZS 2017/2018  - 1 miesto pedagóga

Kritériá výberu

 • Úroveň motivačného listu
 • Úplnosť prihlášky
 • Odporúčanie katedry
 • Portfólio
 • Anglický jazyk na úrovni min. B2

Prihlášku treba do 4. 4. 2017 odovzdať na zahraničnom oddelení.

Výsledky budú známe koncom apríla 2017.

V prípade otázok kontaktujte zahraničné oddelenie

Veronika Selingerová
e-mail: selingerova@vsvu.sk
tel.: +421 2 594 28 585

---

*podľa OSN rezolúcie