Voľby do Akademického senátu VŠVU

Vážení členovia akademickej obce VŠVU! Volebná komisia, ustanovená Akademickým senátom VŠVU, vyhlasuje voľby do Akademického senátu VŠVU

Voľby sa budú konať dňa

16. októbra 2018, (utorok)

od 8.00 h. do 12.00 h.

v budove VŠVU na Hviezdoslavovom nám. 18 v Bratislave v miestnosti číslo 135 na 1. poschodí

od 13.00 h. do 17.00 h.

v budove VŠVU na Drotárskej ceste č. 44 v Bratislave pri bufete na označenom mieste.

Voľby do AS VŠVU sú priame a tajné. 

Podrobnosti o spôsobe volieb upravuje najmä čl. 5 Vnútorného predpisu VŠVU č. 4/2018 – Zásady volieb do AS VŠVU.

Mgr. art. Norbert Lacko
predseda Volebnej komisie do AS VŠVU