20. riadne zasadnutie Akademického senátu

Vážení členovia AS VŠVU v Bratislave, vážení hostia, vážení členovia akademickej obce VŠVU v Bratislave, pozývam Vás na 20. riadne zasadnutie Akademického senátu Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave

17. 10. 2017 o 13:00

na VŠVU v Bratislave, Hviezdoslavovo námestie 18, v zasadačke rektora VŠVU v Bratislave

Program zasadnutia:

 1. Otvorenie
 2. Kontrola uznášaniaschopnosti a plnenia uznesení
 3. Voľba skrutátorov, návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
 4. Schválenie programu zasadnutia
 5. Voľba podpredsedu AS VŠVU zo študentskej časti AS VŠVU v Bratislave
  (predkladá doc. Pavel Choma, akad. mal. - predseda AS VŠVU)
 6. Zriadenie komisií  AS VŠVU a voľba predsedov komisií AS VŠVU v Bratislave
  (predkladá doc. Pavel Choma, akad. mal. - predseda AS VŠVU)
 7. Prerokovanie odvolaní voči neprijatiu na bakalárske štúdium v akad. rok 2017/2018  na dodatočných bakalárskych prijímacích pohovoroch
  (predkladá prof. Stanislav Stankoci, akad. mal. – rektor VŠVU)
 8. Prerokovanie návrhu a schvaľovanie nových členov Umeleckej rady VŠVU v Bratislave
  (predkladá prof. Stanislav Stankoci, akad. mal. – rektor VŠVU)
 9. Prerokovanie záväznej ponuky na odkúpenie časti pozemku na účel výstavby miestnej komunikácie, doručenej zo strany investora v danej lokalite DC44
  (predkladá prof. Stanislav Stankoci, akad. mal. – rektor VŠVU)
 10. Prerokovanie a schvaľovanie okruhov podnikateľských činností na VŠVU, navrhnutých na zápis do živnostenského registra   
  (predkladá prof. Stanislav Stankoci, akad. mal. – rektor VŠVU)
 11. Rôzne
 12. Záver

doc. Pavel Choma, akad. mal.
predseda AS VŠVU v Bratislave