19. riadne zasadnutie Akademického senátu

Vážení členovia AS VŠVU v Bratislave, vážení hostia, vážení členovia akademickej obce VŠVU v Bratislave, pozývam Vás na 19. riadne zasadnutie Akademického senátuVysokej školy výtvarných umení v Bratislave

5. 9. 2017 o 9:00 hod.

na VŠVU v Bratislave, Hviezdoslavovo námestie 18, v zasadačke rektora VŠVU v Bratislave

Program zasadnutia: 

  1. Otvorenie
  2. Kontrola uznášaniaschopnosti a plnenia uznesení
  3. Voľba skrutátorov, návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
  4. Schválenie programu zasadnutia
  5. Prerokovanie odvolaní voči neprijatiu na magisterské štúdium v akad. roku 2017/2018 
    (predkladá rektor VŠVU, prof. Stanislav Stankoci, akad. mal.)
  6. Rôzne
  7. Záver

doc. Pavel Choma, akad. mal.
predseda AS VŠVU v Bratislave