18. riadne zasadnutie Akademického senátu

Vážení členovia AS VŠVU v Bratislave, vážení hostia, vážení členovia akademickej obce VŠVU v Bratislave, pozývam Vás na 18. riadne zasadnutie Akademického senátu Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave.

11. 4. 2017 o 14:00 hod.

VŠVU v Bratislave, Hviezdoslavovo námestie 18, v zasadačke rektora VŠVU

Program zasadnutia: 

 1. Otvorenie
 2. Kontrola uznášaniaschopnosti a plnenia uznesení
 3. Voľba skrutátorov, návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
 4. Schválenie programu zasadnutia
 5. Prerokovanie a schvaľovanie návrhu zmien v Organizačnom poriadku VŠVU v Bratislave
  (predkladá prof. Stanislav Stankoci, akad. mal., rektor VŠVU)
 6. Prerokovanie a schvaľovanie nového Rokovacieho poriadku Akademického senátu VŠVU v Bratislave
  (predkladá doc. Pavel Choma, akad. mal., predseda AS VŠVU)
 7. Prerokovanie a schvaľovanie návrhu zmien v systematizácii počtu a štruktúry zamestnancov VŠVU v Bratislave
  (predkladá prof. Stanislav Stankoci, akad. mal., rektor VŠVU)
 8. Prerokovanie a schválenie návrhu nového člena Správnej rady VŠVU v Bratislave za študentskú časť 
  (predkladá rektor VŠVU, prof. Stanislav Stankoci, akad. mal.) 
 9. Prerokovanie a pripomienkovanie návrhu strategického dokumentu MŠVVaŠ SR – Učiace sa Slovensko (Národný program rozvoja výchovy a vzdelávania)
  (predkladá prof. Stanislav Stankoci, akad. mal., rektor VŠVU)
 10. Rôzne
 11. Záver

doc. Pavel Choma, akad. mal.
predseda AS VŠVU v Bratislave