17. riadne zasadnutie Akademického senátu

Vážení členovia AS VŠVU v Bratislave, vážení hostia, vážení členovia akademickej obce VŠVU v Bratislave, pozývam Vás na 17. riadne zasadnutie Akademického senátu Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave.

Zasadnutie sa uskutoční dňa 16. 3. 201713:00 hod., na VŠVU v Bratislave, Hviezdoslavovo námestie 18, v zasadačke rektora VŠVU.

Program zasadnutia: 

 1. Otvorenie
 2. Kontrola uznášaniaschopnosti a plnenia uznesení
 3. Voľba skrutátorov, návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
 4. Schválenie programu zasadnutia
 5. Odvolania uchádzačov k rozhodnutiam o neprijatí na bakalársky stupeň štúdia
  (predkladajú rektor VŠVU, prof. Stanislav Stankoci, akad. mal., prorektorka pre štúdium, doc. Mgr. art. Jana Hojstričová, ArtD.)
 6. Prerokovanie a schválenie predpisu udeľovania čestného titulu „profesor emeritus“ na VŠVU v Bratislave
  (predkladá rektor VŠVU, prof. Stanislav Stankoci, akad. mal.)
 7. Prerokovanie uznesenia zápisnice
  (predkladá rektor VŠVU, prof. Stanislav Stankoci, akad. mal.)
 8. Prerokovanie a schválenie návrhu zmien v systematizácii počtu a štruktúry pracovných miest na VŠVU v Bratislave
  (predkladá rektor VŠVU, prof. Stanislav Stankoci, akad. mal.)
 9. Voľba zástupcu študentskej časti Akademického senátu VŠVU v Bratislave do ŠRVŠ SR
  (predkladá predseda AS VŠVU, doc. Pavel Choma, akad. mal.)
 10. Rôzne
 11. Záver

doc. Pavel Choma, akad. mal.
predseda AS VŠVU v Bratislave