Rozpracovanosť vedecko-výskumných prác Centra výskumu VŠVU

19.10.2017 | prezentácia | Verejná prezentácia rozpracovanosti publikácií troch autoriek zo Sekcie vizuálnych a kultúrnych štúdií Centra výskumu VŠVU

Rozpracovanosť vedecko-výskumných prác Centra výskumu VŠVU - pozvánka
autorky: Barbora Tribulová, Naďa Kančevová, Silvia Lacková Čúzyová
úvodné slovo: Bohunka Koklesová
Silvia Lacková Čúzyová
Silvia Lacková Čúzyová
Silvia Lacková Čúzyová
diskusia
diskusia
Naďa Kančevová
Naďa Kančevová
diskusia
Barbora Tribulová
Barbora Tribulová
diskusia
voľná diskusia
voľná diskusia
voľná diskusia

 

 

Sekcia vizuálnych a kultúrnych štúdií Centra výskumu VŠVU, Galéria MEDIUM a autorky
Vás srdečne pozývajú na verejnú prezentáciu


Rozpracovanosť vedecko-výskumných prác

 

dňa: 19.10.2017 od 13:00 do 15:00 hod.
autorky: Silvia Lacková Čúzyová, Naďa Kančevová, Barbora Tribulová
anotácie publikácií:

Silvia Lacková Čúzyová
Deväťdesiate v deväťdesiatych – podoby vizuálneho umenia a tvorivé iniciatívy po roku 1989 v umení na Slovensku

Primárnou témou a problémom zamýšľanej práce je stopovať a analyzovať podoby a transformácie toho ako "súčasné umenie“ v období širšej dekády deväťdesiatych rokov 20. storočia chápe svoju "súčasnosť“ a svoju umeleckosť. (Ako sa umenie vzťahuje k tomu, čo je chápané ako súčasné? Ako sa vytvára trend toho, čo je súčasné? Ako má "súčasné" umenie vyzerať, aké témy a atribúty so sebou nesie? atď.) Práca chce sledovať vzťah umenia a poľa umenia deväťdesiatych rokov 20. storočia k tomu, čo koncipuje predstavy umenia o sebe samom (obsah, kontext, referencie a "mimotext"). Základný rozmer toho, na čo sa chceme sústrediť vymedzujú tri línie: samotná umelecká prax v sledovanej dekáde, umelecká produkcia; ďalej konštruovanie a rekonštruovanie inštitucionálneho prostredia "súčasného umenia“ deväťdesiatych rokov 20. storočia a napokon reflexívna a diskurzívna rovina umenia (teoreticko-kritická spisba).


Naďa Kančevová
Zbieranie ako princíp tvorby vo vizuálnom umení 20. a 21. storočia na Slovensku

V súčasnej vizuálnej kultúre je používanie nájdených vecí (a informácií) všeobecne obľúbenou témou: od digitálnych archívov, cez stohy materiálov zhromaždených na policiach a v škatuliach, až po celé priestory zaplnené systematicky alebo chaoticky najrôznejšími typmi objektov. V kontexte výtvarného umenia na Slovensku sa dá zbieranie ako umelecká stratégia, v rôznej miere a v rôznych podobách reflektovať naprieč všetkými generáciami autorov i všetkými umeleckými žánrami. Cieľom prezentovaného výskumu je sprostredkovať, resp. nejak lepšie zosystematizovať okruh tejto tvorby v domácom kontexte. Rozpracovaný výskum je záznamom cesty k hlbšiemu pochopeniu kontextov, podmienok, inšpirácií a súvislostí, ktoré v tomto type tvorby rezonujú. Cieľom výskumu je prispieť do aktuálnej diskusie o tom prečo výtvarní umelci v súčasnej spoločnosti „nadbytku“ vôbec zbierajú a zhromažďujú rôzne typy objektov? Aké objekty ich priťahujú? Kde tieto objekty nachádzajú? Aký význam nazbieranému materiálu pripisujú? Ako s ním žijú a pracujú?


Barbora Tribulová
Problematické aspekty memoriálnej tvorby 20. a 21.storočia

Cieľom výskumu je pokúsiť sa otvoriť diskusiu o rôznych problémoch, ktoré s memoriálnou tvorbou súvisia. V prvom rade je však potrebné analyzovať pojmy, ktoré sa v tejto súvislosti používajú. Súhrnné pomenovanie memoriál vyplýva z nie celkom ustáleného významu pojmov pomník a pamätník. Koreňom všetkých pojmov však zostáva pamäť – teda odkaz na zásadnú orientáciu a špecifikum daných objektov. Ďalším cieľom výskumu je analyzovať prostriedky, ktoré memoriál využíva pre vyvolanie spomienky, ktorými komunikuje pamäť s verejnosťou. Osobitná pozornosť je venovaná skúmaniu možných presahov memoriálu do iných umeleckých oblastí. Najmä v poslednom období totiž memoriálna tvorba čoraz častejšie využíva aj neskulpturálne a nearchitektonické postupy a neraz nadobúdajú až performatívny charakter, čím okrem iného zdôrazňujú tematizáciu času.