KOZMOS, šperky, objekty a iné súvislosti

7.9. - 29.9.2017 | výstava | Výstava predstaví tvorbu Karola Weisslechnera za posledné roky vo všetkých médiách, v ktorých pracuje. Od kresby po šperk, objekt a architektúru.

Karol Weisslechner – KOZMOS, šperky, objekty a iné súvislosti - pozvánka
KOZMOS, šperky, objekty a iné súvislosti - vernisáž (Jana Kapelová)
KOZMOS, šperky, objekty a iné súvislosti - vernisáž (Stanislav Stankoci, rektor VŠVU)
KOZMOS, šperky, objekty a iné súvislosti - vernisáž (Sylvia Jokelová, prorektorka VŠVU)
KOZMOS, šperky, objekty a iné súvislosti - vernisáž (Naďa Kančevová)
KOZMOS, šperky, objekty a iné súvislosti - vernisáž (Karol Weisslechner)
KOZMOS, šperky, objekty a iné súvislosti - vernisáž (Karol Weisslechner)
KOZMOS, šperky, objekty a iné súvislosti - vernisáž
KOZMOS, šperky, objekty a iné súvislosti - vernisáž
KOZMOS, šperky, objekty a iné súvislosti - vernisáž
KOZMOS, šperky, objekty a iné súvislosti - vernisáž
KOZMOS, šperky, objekty a iné súvislosti - vernisáž
KOZMOS, šperky, objekty a iné súvislosti - vernisáž
KOZMOS, šperky, objekty a iné súvislosti - vernisáž
Karol Weisslechner – Nostalgia Lido, projekt pontónového bazénu na Dunaji
Karol Weisslechner – Inšpirácia, objekt s použitým darom od S.G., 2016 | Čarovný svet pod sklom, objekt, 2005
Karol Weisslechner – Nostalgia Lido, model, 2017 | San Sebastian, objekt, 2017 | Túžba, model dizajnu posiedky, 2017
Karol Weisslechner – Bez názvu
Karol Weisslechner – Dom pre K+P.Š., komplexné riešenie projektu domu, exteriéru a interiéru, 2012 - 2017
Karol Weisslechner – Dom pre K+P.Š., komplexné riešenie projektu domu, exteriéru a interiéru, 2012 - 2017
Karol Weisslechner – Proporcie, objekty, 2016 - 2017 | Perspektíva, brošňa, 1993
Karol Weisslechner – pohľad do inštalácie
Karol Weisslechner – Tušenie, cyklus 120 kresieb na papieri, 2012 - 2017
Karol Weisslechner – Kresby - súbor, kresby sépiovým tušom na ručný papier, plátkové zlto a striebro, 2013
Karol Weisslechner – pohľad do inštalácie
Karol Weisslechner – pohľad do inštalácie
Karol Weisslechner – Príbehy, cyklus brošní, striebro, polodrahokamy, 2017
Karol Weisslechner – Kozmos, cyklus - brošne, ihlica, patinované striebro, plátkové zlato, pigment, 2016 - 2017
Karol Weisslechner – Kľúč k mnohým hraniciam, šperk - patinované striebro, 2014
Karol Weisslechner – Séria brošní
Karol Weisslechner – Vlasový šperk, záves - vlasy, striebro, ametysty, 2017
Karol Weisslechner – Vzácny čas, kresba sépiou, tuš, plátkové zlato, striebro, meď, 2016 - 2017
Karol Weisslechner – pohľad do inštalácie

 

KOZMOS, šperky, objekty a iné súvislosti


vernisáž: 7.9.2017 o 18:00hod
autor: Karol Weisslechner 017
trvanie výstavy: 7.9. - 29.9.2017
 

Výstava Kozmos, šperky, objekty a iné súvislosti približuje tvorbu Karola Weisslechnera
vo všetkých médiách, v ktorých pracuje – od šperkov cez objekty, kresby až po
architektúru. Ako celok sa dá táto výstava vnímať aj ako špecifický „gesamkunstwerk“,
v ktorom sa jednotlivé prvky dopĺňajú a vzájomne komunikujú, zároveň však existujú aj
samy osebe.

Výstava, ako sme si pri projektoch Karola Weisslechnera už zvykli, kladie dôraz na do
detailu premyslenú a precízne realizovanú inštaláciu. Prostredníctvom použitého mobiliáru
a ostatných inštalačných a dizajnérskych prvkov, tu autor vytvoril sofistikovaný výstavný
koncept, ktorému to vo vynovenom priestore galérie Medium zvlášť sluší.

Spôsob inštalácie smeruje k divácky atraktívnej vizualizácii, schopnej osloviť
zainteresovaného aj laického diváka. Šperky a objekty, ktoré tvoria asi najdominantnejšiu
časť vystaveného materiálu, sú malými plastikami inšpirovanými architektúrou, ale aj
kozmickými telesami a rôznymi aspektmi súčasnej vizuálnej kultúry. Neočakávané
kombinácie materiálov a tvarov, často s využitím kontrastov prírodného a umelého,
„vysokého” a „nízkeho”, jednoduchého a zložitého, duchovného a materiálneho, patria
k základným charakteristikám celej autorovej tvorby. Kým časť prezentovaných objektov sa
vyznačuje „fantastickými až surrealistickými kompozíciami“ (A. Křížová), niektoré novšie
práce akoby poukazovali skôr na návrat ku „konštruktivistickému“ odkazu Antona Cepku.
(Do výstavy autor napr. zaradil aj staršiu realizáciu Medziprsteň venovanú práve A.
Cepkovi, pričom už spôsob inštalácie tohto objektu naznačuje, že Cepkov odkaz má v
priestore jeho „kozmu“ dôležité postavenie.) 

Jednu z ťažiskových tém Weisslechnerovej výstavy (i tvorby) predstavujú kresby.
Kompozícia stodvadsiatich kresieb, inštalovaná na stene jednej z miestností je iba
fragmentom tohto materiálu. Ďalšia časť kresieb naskladaných na sebe vo vitríne,
poukazuje nielen na to, že autor má naozaj „rozkreslenú ruku“, ale hovorí aj o tom, že
kreslenie sa preňho stalo každodenným rituálom, akousi vnútornou potrebou, možno aj
formou denníkového záznamu. Kresby sú odrazom autorovho zmyslu pre experiment, ale aj
intelektuálnu prácu na jednotlivých motívoch, ktoré dokáže veľmi dobre uplatniť aj v
trojrozmernom priestore. Medzi vystavené 3D realizácie zaradil, okrem objektov a šperkov,
aj niekoľko architektonických návrhov ako napríklad model pontónového bazéna na Dunaji
akýsi odkaz na legendárne Lido, ale aj lodné kúpaliská. Prezentovaným realizovaným
návrhom je prestavba rodinného domu v Dunajskej Lužnej, kde mal ako architekt na
starosti dizajn celého navrhovaného objektu − od dispozície, cez vnútorné vybavenie až po
šperk panej domu.

K pozoruhodným momentom tvorby Karola Weisslechnera patrí práca s nájdeným objektmi.
Potreba zbierať a odchytávať všetko čo ho zaujme a inšpiruje je na výstave sprítomnená v
pestrej vzorke „surového materiálu“ – ukážke rôznych objektov (artefaktov i prírodnín),
ktoré zatiaľ akoby len čakali na svoje ďalšie spracovanie. Tieto neraz pomerne obskúrne,
tajomné drobnosti (ako napr. kamene, vetvičky, semená rastlín, fragmenty textílií a čipiek,
ženské vlasy, a pod.) autorovi poskytujú bohatý zdroj inšpirácie, dráždia predstavivosť a
spúšťajú asociačné reťazce. Zaujatie formálnou i obsahovou stránkou týchto predmetov sa
vo Weisslechnerovej tvorbe spája s metaforickým myslením, ale aj s interpretačnou
invenčnosťou a zmyslom pre humor a iróniu. S tým úzko súvisí aj jeho inklinácia k
symbolickej obraznosti, epickému poňatiu, vrátane historických a archetypálnych tém.
Reflexia týchto autorových umeleckých prístupov zároveň akoby upozorňovala na
„vzkriesenie“ niektorých historických foriem vnímania a interpretovania sveta objektov.
Nevdojak sa tu vynára alúzia na historické kabinety kuriozít, chápané ako mikrokozmos −
svet premietnutý v mikrosvete naznačujúci vzťahy medzi všetkými existujúcimi vecami.
Toto pripodobenie sa netýka iba povahy a vnímania vystavených objektov, ale vzťahuje sa
aj na spôsob ich prezentácie, ktorá zámerne vzdoruje zaužívanému
(chronologickému/retrospektívnemu) radeniu. Hoci impulzom k realizovaniu výstavy bolo
autorove jubileum, nie je koncipovaná ako retrospektíva. Je skôr „vypointovaním“ hlavných
médií a tém, ktoré podľa autorových vlastných slov „tvoria osobný kozmos jeho
kreatívneho sveta.“ Výsledkom je akási voľná asociatívna skladba, ktorej časti sa navzájom
podporujú a spolu sa podieľajú na atmosfére celku. Do popredia tu vystupuje
predovšetkým slobodná imaginácia a radosť z tvorby, ktorá je už svojou podstatou
nepredvídateľná a v prípade Karola Weisslechnera aj dobrodružná a objavná.

Naďa Kančevová

 

Karol Weisslechner (1957) študoval v rokoch 1980 – 1988 na Vysokej škole
výtvarných umení v Bratislave u prof. Vojtecha Vilhana. Na výtvarnú scénu vstúpil v
druhej polovici  80. rokoch spolu so skupinou výtvarníkov a architektov etablujúcich
prvú vlnu postmoderného umenia na Slovensku. Ako vyštudovaný architekt sa od
tvorby interiérov dostal k tvorbe „interiérového šperku“ a neskôr k voľnej tvorbe a k
umeleckému šperku. V roku 1995 prevzal po Antonovi Cepkovi ateliér Kov a šperk na
bratislavskej Vysokej škole výtvarných umení kde dodnes pedagogicky pôsobí.
Rozšírený názov ateliéru −  S+M+L_XL, ktorý Karol Weisslwechner zaviedol, vyjadruje
zameranie výučby siahajúce od drobných šperkárskych realizácií k dizajnu až po
projekty určené do konkrétnych architektúr. V posledných rokoch sa autor
intenzívne angažuje v oblasti prevádzky výtvarného umenia, venuje sa študentom
a v rámci ateliéru sa podieľa na organizovaní konferencií, ŠPERKSTRETOV, sympózií
a výstav, ktorými sa mu tento ateliér úspešne darí zviditeľňovať nielen na Slovensku.

 

Recenzia na výstavu