IDEA : Všejedinosť

2.5. – 28.5.2017 | výstava | Výstavný projekt IDEA : Všejedinosť, sú dve rozsiahle sochárske práce Ľubomíra Purdeša, ktoré vytvoril v rámci doktorandského štúdia.

Ľubomír Purdeš – Všejedinosť - Pozvánka
Ľubomír Purdeš – IDEA
Ľubomír Purdeš – IDEA : Všejedinosť
Ľubomír Purdeš – IDEA : Všejedinosť
Ľubomír Purdeš – IDEA : Všejedinosť
Ľubomír Purdeš – IDEA : Všejedinosť
Ľubomír Purdeš – IDEA : Všejedinosť
Ľubomír Purdeš – IDEA : Všejedinosť
Ľubomír Purdeš – IDEA : Všejedinosť
Ľubomír Purdeš – IDEA : Všejedinosť
Ľubomír Purdeš – IDEA : Všejedinosť


IDEA : VŠEJEDINOSŤ
 

autor: Ľubomír Purdeš
trvanie výstavy: 2. 5. – 28. 5. 2017

Ľubomír  Purdeš  sa  narodil  v  Prešove (1965).  V rokoch 1980 -1984 študoval na Strednej 
umelecko-priemyselnej  škole  v  Kremnici  odbor  reštaurovania  nástennej maľby a štukovej 
výzdoby. V rokoch  1984  - 1985  pracoval  ako  reštaurátor v  Slovenskom  národnom  múzeu 
v  Bratislave  a  ako knihovník v Galérii mesta Bratislavy. Od  roku 1985 do roku 1987 študoval
na Pedagogickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Prešove, odbor slovenský jazyk -
výtvarná výchova.  Od roku 1987 do roku 1993  študoval  na Vysokej  škole  výtvarných  umení
v Bratislave na   Katedre sochárstva v ateliéri prof. Juraja Meliša. V roku 1992 absolvoval
študijný  pobyt na katedre sochárstva Koninklijke Academie voor Schone Kunsten / Kráľovskej 
akadémie krásnych  umení  v Gente   (Belgicko).  V tom istom roku sa uskutočnilo inšpiratívne
stretnutie s pedagógom, sochárom a hudobníkom Paulom Van Gysegemom. V roku 2013
začal doktorandské štúdium na VŠVU na Katedre socha, objekt, inštalácia u Doc. Jána Hoffstädtera.
Venuje sa komornému a monumentálnemu sochárstvu, objektu, inštalácii, práci pre architektúru,
kresbe a počítačovej animácii (krajinné koncepty). Realizácie podstatnej časti jeho tvorby sú
v klasickej materiálovej báze – v kameni, bronze a predovšetkým v špecifickej forme veľkorozmernej
drevenej skulptúry a objektu. Purdešova sochárska tvorba reprezentuje výrazne ojedinelý umelecký
koncept v súčasnom slovenskom sochárstve. Projekt Trojjedinosť, vytváraný na konci  deväťdesiatych
rokov, pokračuje v rozvinutom výtvarnom programe nazvanom Všejedinosť. Sú to sochárske objekty,
ktoré sú realizované špecifickým a autorsky originálnym spôsobom postupného vyberania drevenej
hmoty z prvotného dreveného bloku a ich premeny na jednotlivé segmenty, koncepčne súvisiace
časti.  Prezentuje umelcovu komplexnú snahu definovať vzájomne súvisiace širšie myšlienkové
exaktné a duchovné hodnoty.  Od roku 1996 do roku 2016 pedagogicky pôsobil na Katedre výtvarnej
výchovy a umenia  Inštitútu hudobného a výtvarného umenia  Filozofickej fakulty Prešovskej
univerzity v  Prešove. Bol členom generačného sochárskeho vysokoškolského združenia Prievan.
V rokoch 1991 - 1994  člen združenia C+S Art. Od roku 2001 člen združenia Katedrum.  Pôsobí
v Prešove a v Bratislave.

Výstavný projekt IDEA : Všejedinosť, sú dve rozsiahle sochárske práce Ľubomíra Purdeša, ktoré
vytvoril v rámci doktorandského štúdia. V tomto prípade je rámec doslovný, pretože sa jedná o prvú
a poslednú dizertačnú prácu (zo štyroch  skulpturálnych inštalácií), ktoré dokázala absorbovať Galéria
Medium. Téma Všejedinosť, v podtitule Socha a jej sprievodná identická hmota, vyplynula z jeho
voľnej sochárskej tvorby, ktorej sa cieľavedome venuje od roku 2006 a ktorú spracoval aj v teoretickej
rovine u školiteľky, konzultantky Mgr. Ľubice Belohradskej. Purdešova výstava IDEA : Všejedinosť
je prepojením dvoch cyklov, cyklu Idea, profesora Juraja Meliša a Purdešovho cyklu Všejedinosť,
ktorú dokumentuje aj korešpondenčnou formou. Je pokračovaním dialógu ako autor uvádza: „Idea sa
oblúkom vrátila aby prehĺbila a oživila našu duchovnú komunikáciu medzi prítomnosťou a večnosťou
a dala nový rozmer Jeho posmrtnej maske.“

Výstižné uchopenie Purdešovho problému nám podáva jeho školiteľ Doc. Ján Hoffstädter, keď
hovorí: „Všejedinosť je téma, ku ktorej sa doktorand dopracoval systematickým uvažovaním a
cieľavedomou tvorbou. Počas celého štúdia dôsledne sledoval svoju myšlienku a doviedol ju do štádia,
ktoré hovorí o zrelom autorovi. Jeho umelecká časť dizertačnej práce vznikala v plnom súzvuku s
výskumom vybraných autorov v teoretickej časti dizertačnej práce. Je to krásny príklad komplexnosti
pri štúdiu a výskume, s jasným odrazom vo vlastnej tvorbe. Tá sa stáva čírejšou a presvedčivejšou v
celom svojom výraze. Tak, ako autor sám píše: ,Všejedinosť je pre mňa spojením analýzy a syntézy,
vedy a náboženstva, a v neposlednej miere formy a obsahu.‘ Som presvedčený, že jeho CIEĽ doznáva
jasné kontúry nástrojmi poznania, tvorivého procesu a radosti z nich.“